Zapytanie ofertowe

Druk kalendarzy na 2020 rok


DATA PUBLIKACJI: 2019-11-04

ZNAK SPRAWY:

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

Projekt, druk i dostawę kalendarzy trójdzielnych i kalendarzy biurkowych (piramidek)

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 Euro

1.Zamawiający:

Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ

ul. Podróżnicza 26/28,

53-208 Wrocław

2.Opis przedmiotu zamówienia oraz zakres zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

Klasyfikacja zamówienia wg CPV:

30199792 – 8 kalendarze

79822000 – 2 usługi składu

79824000 – 6 usługi drukowania i dystrybucji

Opis przedmiotu zamówienia:

Projekt, druk i dostawę kalendarzy trójdzielnych i kalendarzy piramidek wraz z podatkiem VAT.

RODZAJ

Ilość

[szt.]

Cena jednostkowa brutto za jedną sztukę

[zł]

Wartość brutto

[zł]

Wartość brutto słownie

[zł]

1

Kalendarz biurkowy typu piramidka z możliwością zapisywania notatek. Stojak format po rozłożeniu 180x370 mm, karton 350g, bez zadruku bigowanie 3x. Kalendarium 180x180 mm, rozkład tygodniowy, druk 4/0, kreda matowa 170g.

80

2

Kalendarz trójdzielny, wypukła główka z folią błysk, wymiary (820x320 mm)

220

Kalendarze muszą być dostarczone do dnia 6.12.2019r.

UWAGA!

 • -w razie potrzeby w cenie projektu zamawiający zapewni zdjęcia
 • -dopuszczalna niewielka tolerancja rozmiaru i gramatury papieru

3. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie stosował następujące kryteria:

 • 3.1.Sposób oceny oferty:

K1 - CENA OFERTY – waga 70%

K2 – ESTETYKA GRAFICZNA – waga 30%

Liczba punktów jaką otrzyma oferta obliczana będzie wg wzoru:

gdzie:

P – łączna liczba punktów

K1 – liczba punktów przyznanych dla kryterium CENA OFERTY (w przedziale od 0 do 100)

K2 – liczba punktów przyznanych dla kryterium ESTETYKA GRAFICZNA (w przedziale od 0 do 100)

3.2. Sposób przydzielenia punktów w kryterium CENA OFERTY (waga 70%)

Do oceny poszczególnych ofert w zakresie kryterium cena oferty zostanie zastosowana metoda polegająca na porównaniu ceny badanej oferty z najtańszą spośród cen przedstawionych przez tych Wykonawców, których oferty zostały dopuszczone do oceny i spełniają warunki określone w specyfikacji. Jako cenę oferty przyjmuje się wartość brutto podaną w Formularzu Ofertowym.

Punkty będą liczone według wzoru:

gdzie: K1 – ilość punktów w ramach kryterium ceny (obliczana do dwóch miejsc po przecinku)

Cn – najniższa cena ofertowa brutto spośród ocenianych ofert

Cb – cena brutto oferty ocenianej

3.3. Sposób przydzielenia punktów w kryterium ESTETYKA GRAFICZNA

Zamawiający dokona oceny w zakresie kryterium ESTETYKA GRAFICZNA na podstawie projektów złożonych przez Wykonawców wraz z ofertą.

Zamawiający przydzielać będzie punkty w sposób następujący:

a) za estetykę przedstawionych projektów graficznych innych niż kalendarze wyróżniającą się ciekawymi elementami wizualnymi, estetyką i nowoczesnością projektów – Zamawiający przyzna od 0 do 40 punktów,

b) za estetykę przedstawionych projektów graficznych kalendarzy trójdzielnych wyróżniającą się ciekawymi elementami wizualnymi, dobrym rozplanowaniem kalendarium, estetyką i czytelność projektów – Zamawiający przyzna od 0 do 30 punktów,

c) za estetykę przedstawionych projektów graficznych kalendarzy biurkowych wyróżniającą się ciekawymi elementami wizualnymi, za dobre rozplanowane kalendarium za estetykę i czytelność projektów zapewniającą swobodne wykonywanie notatek – Zamawiający przyzna od 0 do 30 punktów,

Punkty za powyższe kryterium zostaną przyznane indywidualnie przez poszczególnych członków Komisji działającej w imieniu Zamawiającego, w skali punktowej w maksymalnej ilości 100 punktów. Przyznane punkty zostaną dodane oraz podzielone przez ilość członków zespołu oceniającego dokonujących oceny. Powyższy wynik będzie stanowił liczbę punktów przyznanych danej ofercie w kryterium ESTETYKA

GRAFICZNA.

4.Warunki przystąpienia do składania ofert
W okresie ostatnich 2 lat oferent realizował co najmniej dwie umowy na realizację kalendarzy trójdzielnych i kalendarzy biurkowych (piramidek) w kwotach każdej z tych umów nie mniejszej niż 1000 zł.

5.Termin i miejsce realizacji zamówienia.

Gotowe kalendarze mają zostać dostarczone na adres: Wrocławskie Centrum Zdrowia SPZPZ ul. Podróżnicza 26/28, 53-208 Wrocław do dnia 6.12.2019r.

6.Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia:

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany niezwłocznie.

Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poda nazwę i adres Oferenta, którego ofertę wybrano, na stronie internetowej www.spzpz.wroc.pl.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zawarta umowa z Wykonawcą. W przypadku odmowy wykonania umowy przez wyłonionego Wykonawcę, dopuszcza się możliwość zawarcia przez Zamawiającego umowy z oferentem, którego oferta została porównana i oceniona jako kolejna najbardziej korzystna.

Zamawiający ma prawo do wezwań o wyjaśnienia zaoferowanej ceny oraz zamknięcia postępowania bez podawania przyczyny i wybrania którejkolwiek z ofert.

7.Sposób przygotowania ofert, miejsce i termin ich składania:

Oferty wraz z portfolio należy składać w formie pisemnej do dnia 12.11.2019 do godz. 12:00.
w sekretariacie Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ, ul. Podróżnicza 26/28.

Dokumenty będą przyjmowane w dni powszednie w godzinach 9:00-14:30

Oferty złożone po upływie terminu nie będą rozpatrywane. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za termin dostarczenia ofert wysyłanych za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub kuriera.

8.Opis warunków udziału w postępowaniu:

Zamawiający wymaga w stosunku do Wykonawców przedstawienia w ofercie:

- wypełnionego formularza ofertowego zgodnie z załącznikiem nr 1,

- dostarczenie portfolio zawierającego przykłady realizowanych zleceń projektu i druku w tym przykłady realizowanych kalendarzy trójdzielnych i piramidek.

Oferta musi być podpisana przez uprawnionych do reprezentacji przedstawicieli Wykonawców wymienionych w rejestrze firmy lub działających na podstawie pełnomocnictwa.

Termin związania z ofertą: 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę, niezależnie od wyniku postępowania.

9.Sposób prowadzenia korespondencji w sprawie niniejszego zamówienia:

pisemnie na adres: Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ

ul. Podróżnicza 26/28, 53-208 Wrocław

a) e-mailem mszczesniak@spzoz.wroc.pl

b) osoby uprawnione do kontaktu z Oferentami:

-Piotr Wanatowicz tel. 71 391 17 42

-Monika Szczęśniak, tel. 71 391 17 57

10. Warunki płatności za przedmiot zamówienia: Zapłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy dokonana będzie po odbiorze końcowym i rozliczeniu wszystkich robót, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, w terminie 14 dni – usługi i dostawy od daty ich doręczenia Zamawiającemu.

Załączniki do zapytania ofertowego:

- załącznik nr 1 – formularz ofertowy

- załącznik nr 2 – wzór umowy

RODO - informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wrocławskie Centrum Zdrowia SPZOZ z siedzibą przy ul. Podróżniczej 26/28, 53-208 Wrocław, którego przedstawicielem jest Dyrektor
 • Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@spzoz.wroc.pl, tel.71 391 17 53
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
 • informacja o wyniku postępowania zostanie udostępniona na stronie internetowej www.spzoz.wroc.pl
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem udziału w zapytaniu ofertowym
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych[1];

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO [2];

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 • nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.


[1] Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

[2] Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Polityka prywatności.