Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ występuje w roli Lidera Projektu testowego wdrożenia modelu leczenia środowiskowego, wypracowanego w ramach projektu
I etapu ogłoszonego przez MR konkurs pn. „Deinstytucjonalizacja usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi" nr POWR.04.01.00-IŻ.00-00-002/15 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Centrum Zdrowia Psychicznego+ mieści się przy ul. Ostrowskiego 13 c, 53 - 238 we Wrocławiu. Tel. 71 369 90 60, adres e-mail: czp@spzoz.wroc.pl

Strona z opisem Centrum Zdrowia Psychicznego+: http://www.spzoz.wroc.pl/przychodnie/fundusze-europejskie

Nazwa projektu

Projekt pn. „Program zintegrowanych działań zdrowotnych, społecznych i socjalnych w procesie zdrowienia osób z doświadczeniem choroby psychicznej etap II" w ramach Działania: 4.1 Innowacje społeczne, Osi priorytetowejIV. Innowacje społeczne
i współpraca ponadnarodowa.

Miejsce i okres realizacji projektu

Projekt realizowany będzie w Centrum Zdrowia Psychicznego+ przy ul. Ostrowskiego 19-21 we Wrocławiu oraz w lokalizacjach Partnerów Projektu. Planowany okres realizacji projektu: 01.01.2019 r. – 31.12.2021 r.

Partnerami projektu są:

 • Stowarzyszenie „Ostoja" na rzecz osób z niepełnosprawnościami z siedzibą przy ul. Stawowej 1a we Wrocławiu
 • Fundacja Opieka i Troska z siedzibą przy ul. Kiełczowskiej 43 lok. 6 we Wrocławiu

oraz jako Partner nieformalny Gminą Wrocław - Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej we Wrocławiu.

 Centrum Zdrowia Psychicznego+ mieści się przy ul. Ostrowskiego 13 c, 53 - 238 we Wrocławiu. Tel. 71 369 90 60, adres e-mail: czp@spzoz.wroc.plStrona z opisem Centrum Zdrowia Psychicznego+: http://www.spzoz.wroc.pl/przychodnie/centrum-zdrow...

 Całkowita wysokość wydatków kwalifikowanych Projektu wynosi: 16 330 239,92 zł
Kwota dofinansowania wynosi: 15 434 898,92 zł

Data podpisania umowy: 26.08.2018 r.
Nr umowy: POWR.04.01.00-00-D203/17

Cele i oczekiwane efekty realizacji projektu

Głównym celem projektu jest poprawa jakości działań w obszarze zdrowia psychicznego poprzez przetestowanie - wypracowanego w konkursie I etapu-innowacyjnego, kompleksowego, zintegrowanego środowiskowego modelu leczenia zaburzeń psychicznych. Wypracowany w ramach Projektu I etapu Model leczenia środowiskowego jest zgodny ze światowymi trendami opieki nad osobami z doświadczeniem choroby psychicznych i stanowi odpowiedź na potrzeby i oczekiwania osób po kryzysie psychicznym, które na etapie jego opracowywania zostały dogłębnie przeanalizowane
w kontekście form wsparcia dostępnych w ramach obecnego systemu społeczno-zdrowotnego.

Efektem realizacji tego projektu będzie możliwość bezpośredniego włączenia do systemu opieki zdrowotnej i społecznej nowatorskiej, zintegrowanej i zdeinstytucjonalizowanej formy wsparcia, opisanej w poprawionej o wyniki testowania wersji Modelu, co przyczyni się-poprzez zwiększenie skuteczności oddziaływań i zmniejszenie kosztów opieki zdrowotnej i społecznej - do złagodzenia skutków-obserwowanego w Polsce, w tym i Wrocławiu - trendu pogarszania się kondycji psychicznej społeczeństwa.

Wdrożenie Modelu pozwoli na zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych w skali makro na rzecz poprawy skuteczności systemów opieki zdrowotnej i społ. w zakresie wsparcia osób z doświadczeniem choroby psychicznej (B), ich rodzin (RiB), i całego społeczeństwa, co odpowiada celowi 1 PO WER Oś Priorytetowa IV, tj. zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych na rzecz poprawy skuteczności wybranych aspektów polityk publicznych w obszarze oddziaływania EFS w tym przypadku "Deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi". Integracja usług dedykowanych Beneficjentom zapewniona będzie również dzięki partnerstwu zawiązanemu na rzecz realizacji Projektu II etapu.

Do kogo skierowany jest Model, czyli Odbiorcy Modelu- Uczestnicy Projektu

Odbiorcami Modelu (Uczestnikami Projektu) są:

 • Beneficjenci, tj. zamieszkałe we Wrocławiu osoby dorosłe z doświadczeniem choroby psychicznej - w kryzysie, po lub nim zagrożone - spełniające kryteria medyczne założone w modelu (rozpoznania: F00-F99 z wył. uzależnień)
 • ich sieć społeczna (Rodziny i Bliscy),
 • bliższe i dalsze otoczenie;
 • społeczeństwo.

Ze względu na duże zróżnicowanie społeczno – zdrowotne tej grupy, działania oferowane Beneficjentom w ramach Modelu będą dostosowane do indywidualnych potrzeb i potencjału Beneficjentów, uwzględniając ich statut zawodowy, wykształcenie, wiek, płeć i ew. rodzaj niepełnosprawności poprzez:

 • podmiotowe podejście do Beneficjentów uwzględniające ich indywidualne potrzeby i posiadany potencjał,
 • udzielanie Beneficjentom - adekwatnego dla nich – kompleksowego (zdrowotno - społecznego) wsparcia,
 • prowadzenie działań dla ich Rodzin i Bliskich,

Beneficjenci uzyskają optymalne warunki do powrotu do zdrowia i pełnionych przed kryzysem ról społecznych oraz pełnego udziału w życiu społecznym, by zacząć funkcjonować jak osoby zdrowe. Przez zintegrowane, holistyczne podejście Pacjent oraz jego sieć społeczna zostaną wyposażeni w narzędzia zwiększające szansę na utrzymanie dobrostanu psychicznego.

Model uwzględnia wśród Odbiorców Modelu zarówno kobiety jak i mężczyzn, osoby sprawne, jak i osoby z niepełnosprawnościami, młode i dojrzałe - bez preferencji. będą przyjmowane do modelu jako Beneficjenci zgodnie z "pilnością" określoną na podstawie kompleksowej diagnozy społeczno-zdrowotnej i kolejnością zgłoszeń.

Wśród Odbiorców Modelu znajdą się również osoby stanowiące sieć społeczną Beneficjentów, tj. ich Rodziny i Bliscy, dla których utworzono Klub Rodzin i Bliskich, udzielający wsparcia -poprzez psychoedukację i grupy samopomocowe umożliwiające podzielenia się swoimi doświadczeniami z osobami z podobnymi problemami
(tj. z rodzinami i bliskimi innych osób po kryzysie psychicznym) w opiece nad swoimi podopiecznymi, jak również miejsce spotkań dla opiekunów i bliskich osób
z doświadczeniem choroby psychicznej integrującą tę społeczność.

Charakterystyka projektu

Wypracowany w ramach Projektu I etapu Model leczenia środowiskowego proponuje rozwiązania dotyczące zdeinstytucjonalizowanej i skoordynowanej opieki oraz ochrony zdrowia psychicznego, z których finansowane w ramach dofinansowania są jedynie te usługi, które nie mogą zostać zakontraktowane z NFZ.

Innowacyjność Modelu polega m.in. na:

• wykorzystaniu ICF-u, tj. Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia, przy stawianiu diagnozy oraz tworzeniu planu zdrowienia jak i przy dalszej pracy z Pacjentem,

• kompleksowym, indywidualnym i podmiotowym podejściu do Beneficjentów

• objęciu opieką i włączeniu w proces terapeutyczny również Rodzin i Bliskich osób z doświadczeniem chorób psychicznych,

• integracji usług zdrowotnych, społecznych i socjalnych.

Integrację miejsca świadczeń usług uzyskana będzie dzięki stworzeniu Centrum Zdrowia Psychicznego+ (CZP+) we Wrocławiu przy ulicy Ostrowskiego 13 c, w ramach którego świadczone będą kompleksowe usługi (medyczne i społeczne), które pomogą
w utrzymaniu się Beneficjentom w środowisku oraz dzięki partnerstwu zawiązanemu na rzecz realizacji Projektu II etapu. Zarówno Lider jak i Partnerzy posiadają wieloletnie doświadczenie w udzielaniu świadczeń na rzecz osób z doświadczeniem choroby psychicznej oraz ich otoczenia.

Załączony schemat przedstawia podstawowe komórki organizacyjne w ramach projektu.

I ETAP PROJEKTU- ZAKOŃCZONY

Od 16.05.2016 Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ realizuje projekt pn."Program zintegrowanych działań zdrowotnych, społecznych i socjalnych w procesie zdrowienia osób z doświadczeniem choroby psychicznej" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu: 106 250,00 zł, dofinansowanie projektu z UE: 100 183,13 zł.

Numer i nazwa Osi priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

Numer i nazwa Działania: 4.1 Innowacje społeczne

Tytuł projektu: „Program zintegrowanych działań zdrowotnych, społecznych i socjalnych w procesie zdrowienia osób z doświadczeniem choroby psychicznej" stworzony w odpowiedzi na konkurs pn. „Deinstytucjonalizacja usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi" nr POWR.04.01.00-IŻ.00-00-002/15

Projekt zlokalizowany będzie w gminie Wrocław - mieście na prawach powiatu, które jest stolicą województwa dolnośląskiego. Wrocław, to ośrodek o wysokiejrandze, który oferuje wysokospecjalistyczne usługi medyczne mieszkańcom całego województwa.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości działań ochrony zdrowia publicznego poprzez wypracowanie nowego, innowacyjnego, kompleksowego modelu leczenia środowiskowego zaburzeń psychicznych i jego włączenie do polityki. Poprzez opracowany model możliwe będzie wypracowanie rozwiązań dotyczących zdeinstytucjonalizowanej i skoordynowanej opieki oraz ochrony zdrowia psychicznego.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez opracowanie innowacyjnego modelu wstępnie obejmującego:

- utworzenie Wrocławskiego Instytutu Zdrowia Psychicznego w strukturze Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ,

- utworzenie Zespołu Interwencji Kryzysowej

 • stacjonarnego - wsparcie udzielane jest we WIZP dla osób w kryzusie i z doświadczeniem choroby psychicznej, rodzin/opiekunów;
 • mobilnego – wsparcie udzielane jest w środowisku chorego),

- utworzenie Łóżek Interwencyjnych

- opracowanie działań informacyjnych i edukacyjnych oraz drogi pomocy choremu.

Model pozwoli na zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych w skali makro, dotyczących osób z doświadczeniem choroby psychicznej, ich rodzin, przyjaciół i całego społeczeństwa, co odpowiada celowi 1 PO WER Oś Priorytetowa IV, tj. zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych na rzecz poprawy skuteczności wybranych aspektów polityk publicznych w obszarze oddziaływania EFS – w tym przypadku deinstytucjonalizacji ochrony zdrowia publicznego.

Założeniem modelu jest zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi i doświadczeniem choroby psychicznej, ich rodzinom/opiekunom, kompleksowej pomocy niezbędnej do życia w środowisku domowym i społecznym poprzez skoordynowanie na poziomie miasta działań wszystkich podmiotów realizujących na rzecz tych osób świadczeń zdrowotnych oraz innych form opieki i pomocy.

Realizacja w/w działań przyczyni się do upowszechnienia środowiskowej opieki dla osób z doświadczeniem choroby psychicznej oraz efektywnego wykorzystania usług zdrowotnych, społecznych i socjalnych, które już są realizowane oraz wprowadzenie nowych, uzupełniających system pomocy, które pozwolą na poprawę jakości życia chorych, ich rodzin/opiekunów.

I etap projektu zakłada:

 • Przygotowanie do testowania wstępnej wersji kompleksowego modelu leczenia środowiskowego zaburzeń psychicznych,
 • Przeprowadzenie konsultacji tego modelu z wszystkimi grupami interesariuszy,
 • Zawiązanie partnerstwa, którego zadaniem będzie przetestowanie i wdrażanie wypracowanego modelu na danym obszarze w II etapie - kolejnym projekcie.

W ramach drugiego etapu projektu nastąpi testowe wdrożenie tego modelu.wypracowanego w ramach I etapu projektu.