Zatrudnimy personel o następujących kwalifikacjach:

 

- lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii lub lekarz specjalista I stopnia w dziedzinie psychiatrii lub lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii - praca w poradni zdrowia psychicznego (1700), zespole leczenia środowiskowego (2730), oddziale dziennym psychiatrycznym ogólnym (2700) w Centrum Zdrowia Psychicznego,
- psychoterapeuta z certyfikatem, tj. lekarz lub magister pielęgniarstwa lub magister po ukończeniu studiów na kierunku: psychologii, pedagogiki, resocjalizacji lub socjologii mający status osoby prowadzącej psychoterapię - praca w poradni zdrowia psychicznego (1700), zespole leczenia środowiskowego (2730), oddziale dziennym psychiatrycznym ogólnym (2700) w Centrum Zdrowia Psychicznego,
- specjalista w dziedzinie psychologii klinicznej, tj. magister psychologii posiadający specjalizację II stopnia w dziedzinie psychologia kliniczna lub tytuł specjalisty w dziedzinie psychologia kliniczna - praca w poradni zdrowia psychicznego (1700), zespole leczenia środowiskowego (2730), oddziale dziennym psychiatrycznym ogólnym (2700) oraz Punkcie Koordynacyjno-Zgłoszeniowym w Centrum Zdrowia Psychicznego.

Osoby zainteresowane prosimy o nadsyłanie swoich aplikacji z dopiskiem CZP na adres:

bpiekarska@spzoz.wroc.pl Informacji udzielamy również telefonicznie 71 391 17 52

 

Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)"

 

Ponadto informujemy, że:

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wrocławskie Centrum Zdrowia SPZOZ z siedzibą przy ul. Podróżniczej 26/28, 53-208 Wrocław, którego przedstawicielem jest Dyrektor
2. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@spzoz.wroc.pl, tel.71 391 17 53
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 22 Kodeksu pracy w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych będą wyłącznie osoby upoważnione do przeprowadzenia procesu rekrutacji.
5. Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Panią/Pana zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres 1 roku licząc od roku następującego po roku przekazania dokumentów aplikacyjnych. Po tym czasie dane zostaną usunięte.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania , usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO
8. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.
9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu o którym mowa w art. 22 RODO.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 30 marzec 2023 09:20 Alicja Morawa-Nowak
Artykuł został zmieniony. czwartek, 30 marzec 2023 09:21 Alicja Morawa-Nowak