Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ zatrudni w niepełnym wymiarze godzin do przychodni "Grabiszyn" we Wrocławiu lekarza specjalistę w zakresie okulistyki.

 

Wymagane kwalifikacje:
- lekarz specjalista w zakresie okulistyki

 

Oferujemy:
- bardzo dobre wynagrodzenie
- elastyczną formę zatrudnienia
- pracę w ramach AOS w dni robocze od pn do pt

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny z Z-cą Dyrektora ds. Sprzedaży p. Piotrem Ługowskim tel. 607 608 122 lub o wysłanie swojego numeru telefonu na adres amorawa@spzoz.wroc.pl z dopiskiem okulista Grabiszyn - skontaktujemy się :)

 

Deklaracja dostępności:

 Wrocławskie Centrum Zdrowia - Deklaracja dostępności (spzoz.wroc.pl)

Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)"

 

Ponadto informujemy, że:

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wrocławskie Centrum Zdrowia SPZOZ z siedzibą przy ul. Podróżniczej 26/28, 53-208 Wrocław, którego przedstawicielem jest Dyrektor
2. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@spzoz.wroc.pl, tel.71 391 17 53
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 22 Kodeksu pracy w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych będą wyłącznie osoby upoważnione do przeprowadzenia procesu rekrutacji.
5. Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Panią/Pana zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres 1 roku licząc od roku następującego po roku przekazania dokumentów aplikacyjnych. Po tym czasie dane zostaną usunięte.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania , usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO
8. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.
9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu o którym mowa w art. 22 RODO.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 05 marzec 2024 09:59 Alicja Morawa-Nowak
Artykuł został zmieniony. wtorek, 05 marzec 2024 10:00 Alicja Morawa-Nowak
Artykuł został zmieniony. wtorek, 05 marzec 2024 10:01 Alicja Morawa-Nowak
Artykuł został zmieniony. czwartek, 11 lipiec 2024 11:34 Alicja Morawa-Nowak