Numer sprawy: DSP. 243.35.2022.BPL

 

KONKURS OFERT W RODZAJU: OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ oraz PROGRAM PILITAŻOWY CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO - GRUDZIEŃ 2022

Okres obowiązywania umowy od dnia 01.01.2023 r. do 31.12.2023, z możliwością przedłużenia okresu jej obowiązywania zgodnie z § 26 ust.2 umowy.

 

Termin składania ofert: 19.12.2022 do godz. 10:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Termin otwarcia ofert: 19.12.2022 do godz.10:30 w Sali konferencyjnej w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ we Wrocławiu www.spzoz.wroc.pl (w zakładce: Praca/Konkursy) i Tablicy ogłoszeń w siedzibie WCZ SP ZOZ we Wrocławiu do dnia 22.12.2022 r.

 

Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie ze wzorem wskazanym w szczegółowych warunkach konkursu ofert. Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli wpłynie do Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu nie później niż w terminie składania ofert.

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz wzorem umowy dostępny jest na stronie internetowej www.spzoz.wroc.pl (w zakładce: Praca/Konkursy) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia. Z w/w materiałami zainteresowani mogą zapoznać się również w siedzibie Udzielającego zamówienia, w Dziale Sprzedaży Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Podróżnicza 26/28. Kontakt telefoniczny pod nr telefonu: 71 391 17 52.

Kryteria oceny ofert stanowią:
a) ocena merytoryczna Oferenta: doświadczenie i dodatkowe uprawnienia zawodowe, deklarowana dostępność - 30%,
b) cena jednostkowa za udzielanie świadczeń zdrowotnych -70%.

 

Data ogłoszenia: 09.12..2022r.

 

 

Ogłoszenie
uzupełniającego konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz. U. z 2021 r. poz. 711, z późn. zm.)

 

 

Zamawiający/Udzielający zamówienia: Wrocławskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą we Wrocławiu, ul. Podróżnicza 26/28 zaprasza do składania ofert i wzięcia udziału w konkursie ofert, poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w rodzaju Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień oraz Program Pilotażowy Centrum Zdrowia Psychicznego.

 

Do konkursu mogą przystąpić podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie zgodnie z wymaganiami zawartymi w szczegółowych warunkach konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne.

 

Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w rodzaju:


A. OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ w lokalizacji i komórce / zakresie:

I. Przychodnia Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień, ul Lindego 19-21 we Wrocławiu:

1. Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży (Kod 1701) w ramach zakresu świadczeń: Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży – poradnia zdrowia psychicznego - II poziom referencyjny. Świadczenia realizowane przez:
a. Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub lekarza, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży.
b. specjalistę w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży lub osobę posiadającą decyzję ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, lub osobę w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży, lub osobę posiadającą certyfikat psychoterapeuty, lub osobę ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty;
c. specjalistę w dziedzinie psychologii klinicznej lub psychologa w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej, lub psychologa z udokumentowanym co najmniej dwuletnim doświadczeniem w pracy klinicznej z dziećmi i młodzieżą, lub psychologa klinicznego;

2. Poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym (Kod 1708). Świadczenia realizowane przez:
a. Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub psychiatrii dziecięcej lub lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży;
b. Logopedę lub neurologopedę
c. Pedagoga specjalnego
d. Fizjoterpeutę.

3. Poradnia psychologiczna dla dzieci i młodzieży (1791) w ramach zakresu świadczeń: Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży – I poziom referencyjny. Świadczenia realizowane przez:
a. specjalistę w dziedzinie psychologii klinicznej lub osobę w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej, lub psychologa z doświadczeniem w pracy klinicznej z dziećmi i młodzieżą, lub psychologa klinicznego, lub psychologa posiadającego co najmniej rok udokumentowanego doświadczenia w pracy z dziećmi i młodzieżą w placówkach działających w ramach systemu opieki zdrowotnej, oświaty, pomocy społecznej, wspierania rodziny lub pieczy zastępczej;
b. specjalistę w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży lub osobę posiadającą decyzję ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, lub osobę w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży, lub osobę posiadającą certyfikat psychoterapeuty, lub status osoby ubiegającej się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty;
c. terapeutę środowiskowego lub osobę posiadającą certyfikat potwierdzający nadanie kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży” włączonej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, w rozumieniu art. 2 pkt 25 ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, lub osoba w trakcie szkolenia z terapii środowiskowej dzieci i młodzieży, lub osobę podsiadającą co najmniej rok udokumentowanego doświadczenia w pracy środowiskowej z dziećmi i młodzieżą w placówkach działających w ramach systemu opieki zdrowotnej, oświaty, pomocy społecznej, wspierania rodziny lub pieczy zastępczej.

II. Przychodnia PROVITA, ul Bierutowska 63 we Wrocławiu:
1. Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia (Kod 1744). Świadczenia realizowane przez:
a. Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii;
b. Specjalistę psychoterapii uzależnień. lub osobę ubiegającą się o otrzymanie certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień.

III. Ośrodek Profilaktyczno-Leczniczy Chorób Zakaźnych i Terapii Uzależnień, ul. Wszystkich Świętych 2
1. Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia (Kod 1744). Świadczenia realizowane przez:
a. Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii;
b. Specjalistę psychoterapii uzależnień;

B. PROGRAM PILOTAŻOWY W CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO w jednostce: Centrum Zdrowia Psychicznego, ul Ostrowskiego 13c w lokalizacji: Ostrowskiego 13 c, Stalowa 5 lub Dokerska 9 we Wrocławiu. Świadczenia realizowane przez:
a) Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarze w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii;
b) Terapeutę środowiskowego;
c) Terapeutę zajęciowego;
d) Pracownika socjalnego.

2. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:
1) Udzielanie świadczeń zdrowotnych ubezpieczonym w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego;
2) udzielanie świadczeń zdrowotnych usługobiorcom w ramach prowadzonej przez Udzielającego zamówienie odpłatnej działalności leczniczej na podstawie art. 55 ust. 1 pkt. 1 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711, z późn. zm.) jednakże z wyłączeniem świadczeń zdrowotnych w sprawie których przepisy odrębne stanowią inaczej.

Okres obowiązywania umowy od dnia 01.01.2023 r. do 31.12.2023, z możliwością przedłużenia okresu jej obowiązywania zgodnie z § 26 ust.2 umowy.

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz wzorem umowy dostępny jest na stronie internetowej www.spzoz.wroc.pl (w zakładce: Praca/Konkursy) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia. Z w/w materiałami zainteresowani mogą zapoznać się również
w siedzibie Udzielającego zamówienia, w Dziale Sprzedaży Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Podróżnicza 26/28. Kontakt telefoniczny pod nr telefonu: 71 391 17 52.

Kryteria oceny ofert stanowią:
a) ocena merytoryczna Oferenta: doświadczenie i dodatkowe uprawnienia zawodowe, deklarowana dostępność - 30%,
b) cena jednostkowa za udzielanie świadczeń zdrowotnych -70%.

Termin składania ofert: 19.12.2022 do godz. 10:00.w siedzibie Udzielającego zamówienia.

 

Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie ze wzorem wskazanym w szczegółowych warunkach konkursu ofert.
Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli wpłynie do Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu nie później niż w terminie składania ofert.

Termin otwarcia ofert: 19.12.2022 o godz. 10:30 w Sali konferencyjnej w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ we Wrocławiu www.spzoz.wroc.pl (w zakładce: Praca/Konkursy) i Tablicy ogłoszeń w siedzibie WCZ SP ZOZ we Wrocławiu do dnia 22.12.2022 r.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami. Przeprowadzenie negocjacji z oferentem nie oznacza wyboru jego oferty.
Zamawiający zastrzega możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości przedmiotu zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert bez podania przyczyny.
Oferentom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

 

Data ogłoszenia: 09.12.2022r.

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Wrocław, 22.12.2022

 

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU OFERT

W przebiegu przeprowadzonego konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w rodzaju:

 • OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ w lokalizacji i komórce / zakresie:
 • Przychodnia Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień, ul Lindego 19-21 we Wrocławiu:
 • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży (Kod 1701) w ramach zakresu świadczeń: Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży – poradnia zdrowia psychicznego - II poziom referencyjny. Świadczenia realizowane przez:
  • Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieżylub lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub lekarza, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży.

BRAK ZŁOŻONYCH OFERT

 • specjalistę w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży lub osobę posiadającą decyzję ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, lub osobę w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży, lub osobę posiadającą certyfikat psychoterapeuty, lub osobę ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty;

BRAK ZŁOŻONYCH OFERT

 • specjalistę w dziedzinie psychologii klinicznej lub psychologa w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej, lub psychologa z udokumentowanym co najmniej dwuletnim doświadczeniem w pracy klinicznej z dziećmi i młodzieżą, lub psychologa klinicznego;

BRAK ZŁOŻONYCH OFERT

 • Poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym (Kod 1708). Świadczenia realizowane przez:
  • Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub psychiatrii dziecięcej lub lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży;

BRAK ZŁOŻONYCH OFERT

 • Logopedę lub neurologopedę

BRAK ZŁOŻONYCH OFERT

 • Pedagoga specjalnego

BRAK ZŁOŻONYCH OFERT

 • Fizjoterpeutę.

BRAK ZŁOŻONYCH OFERT

 • Poradnia psychologiczna dla dzieci i młodzieży (1791) w ramach zakresu świadczeń: Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży – I poziom referencyjny. Świadczenia realizowane przez:
  • specjalistę w dziedzinie psychologii klinicznej lub osobę w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej, lub psychologa z doświadczeniem w pracy klinicznej z dziećmi i młodzieżą, lub psychologa klinicznego, lub psychologa posiadającego co najmniej rok udokumentowanego doświadczenia w pracy z dziećmi i młodzieżą w placówkach działających w ramach systemu opieki zdrowotnej, oświaty, pomocy społecznej, wspierania rodziny lub pieczy zastępczej;

BRAK ZŁOŻONYCH OFERT

 • specjalistę w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży lub osobę posiadającą decyzję ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, lub osobę w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży, lub osobę posiadającą certyfikat psychoterapeuty, lub status osoby ubiegającej się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty;

BRAK ZŁOŻONYCH OFERT

 • terapeutę środowiskowego lub osobę posiadającą certyfikat potwierdzający nadanie kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży” włączonej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, w rozumieniu art. 2 pkt 25 ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, lub osoba w trakcie szkolenia z terapii środowiskowej dzieci i młodzieży, lub osobę podsiadającą co najmniej rok udokumentowanego doświadczenia w pracy środowiskowej z dziećmi i młodzieżą w placówkach działających w ramach systemu opieki zdrowotnej, oświaty, pomocy społecznej, wspierania rodziny lub pieczy zastępczej.

BRAK ZŁOŻONYCH OFERT

 • Przychodnia PROVITA, ul Bierutowska 63 we Wrocławiu:
  • Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia (Kod 1744). Świadczenia realizowane przez:
   • Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii;

BRAK ZŁOŻONYCH OFERT

 • Specjalistę psychoterapii uzależnień. lub osobę ubiegającą się o otrzymanie certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień.

BRAK ZŁOŻONYCH OFERT

 

 

 1. Ośrodek Profilaktyczno-Leczniczy Chorób Zakaźnych i Terapii Uzależnień, ul. Wszystkich Świętych 2
 • Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia (Kod 1744). Świadczenia realizowane przez:
  • Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii;

BRAK ZŁOŻONYCH OFERT

 • Specjalistę psychoterapii uzależnień;

Pracownia Rozwoju Osobistego i Psychoterapii INTEGRA MONIKA WITKOWSKA-KUBAS – Oferta nr 1

 

 • PROGRAM PILOTAŻOWY W CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO w jednostce: Centrum Zdrowia Psychicznego, ul Ostrowskiego 13c w lokalizacji: Ostrowskiego 13 c, Stalowa 5 lub Dokerska 9 we Wrocławiu. Świadczenia realizowane przez:
  • Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarze w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii;

BRAK ZŁOŻONYCH OFERT

 • Terapeutę środowiskowego;

BRAK ZŁOŻONYCH OFERT

 • Terapeutę zajęciowego;

BRAK ZŁOŻONYCH OFERT

 • Pracownika socjalnego.

BRAK ZŁOŻONYCH OFERT

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie konkursu_09.12.2022_PDF pdf 664.03 KB Barbara Piekarska-Leszek
Ogłoszienie konkursu_09.12.2022_Skan pdf 1.14 MB Barbara Piekarska-Leszek
Zarządzenie 78/2022_09.12.2022_PDF pdf 573.78 KB Barbara Piekarska-Leszek
Zarządzenie 78/2022_09.12.2022_Skan pdf 904.69 KB Barbara Piekarska-Leszek
Zał.1. Regulamin pracy komisji pdf 651.84 KB Barbara Piekarska-Leszek
Zał.2. Szczególowe warunki konkursu pdf 1.37 MB Barbara Piekarska-Leszek
Zał.2.1. Formularz ofertowy doc 272.50 KB Barbara Piekarska-Leszek
Zał.2.2.1. Wzór uwmocy_Psychiatra_gabinet pdf 235.94 KB Barbara Piekarska-Leszek
Zał,2,2,2. Wzór umowy_Psychiatra_osoba fizyczna pdf 237.79 KB Barbara Piekarska-Leszek
Zał.2.2.3. Wzór umowy_Terapeuta_gabinet pdf 240.60 KB Barbara Piekarska-Leszek
Zał.2.2.4. Wzór umowy_Terapeuta_osoba fizyczna pdf 240.38 KB Barbara Piekarska-Leszek
Zał.2.2.5.Wzór umowy_CZP_Psychiatra_gabinet pdf 467.10 KB Barbara Piekarska-Leszek
Zał.2.2.6. Wzór umowy CZP_Psychiatra_osoba fizyczna pdf 573.72 KB Barbara Piekarska-Leszek
Zał.2.2.7. Wzór umowy_CZP_Terapeuta środowiskowy_gabiner pdf 468.97 KB Barbara Piekarska-Leszek
Zał.2.2.8. Wzór umowy_CZP_Terapeuta środowiskowy_osoba fizyczna pdf 472.84 KB Barbara Piekarska-Leszek
Zał.2.2.9. Wzór umowy_CZP_Terapeuta zajęciowy_gabinet pdf 469.68 KB Barbara Piekarska-Leszek
Zał.2.2.10. Wzór umowy_CZP_Terapeuta zajęciowy_osoba fizyczna pdf 471.24 KB Barbara Piekarska-Leszek
Zał.2.2.11. Wzór umowy_CZP_Pracownik socjalny pdf 470.45 KB Barbara Piekarska-Leszek
Zał.2.2.12. Wzór umowy_CZP_Pracownik socjalny_osoba fizyczna pdf 471.19 KB Barbara Piekarska-Leszek
Zał.2.3. Oświadczenie Oferenta doc 36.00 KB Barbara Piekarska-Leszek
Zał.2.4.Oświadczenie ZUS / Urząd Skarbowy pdf 78.68 KB Barbara Piekarska-Leszek
Wyniki_22.12.2022_PDF pdf 746.78 KB Barbara Piekarska-Leszek
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. czwartek, 15 grudzień 2022 14:34 Barbara Piekarska-Leszek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 15 grudzień 2022 14:37 Barbara Piekarska-Leszek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 15 grudzień 2022 18:16 Barbara Piekarska-Leszek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 15 grudzień 2022 18:19 Barbara Piekarska-Leszek
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
czwartek, 15 grudzień 2022 18:20 Barbara Piekarska-Leszek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 15 grudzień 2022 18:21 Barbara Piekarska-Leszek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 15 grudzień 2022 18:21 Barbara Piekarska-Leszek
Artykuł został zmieniony. czwartek, 15 grudzień 2022 18:26 Barbara Piekarska-Leszek
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
czwartek, 15 grudzień 2022 20:39 Barbara Piekarska-Leszek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 15 grudzień 2022 20:40 Barbara Piekarska-Leszek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 15 grudzień 2022 20:42 Barbara Piekarska-Leszek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 15 grudzień 2022 20:50 Barbara Piekarska-Leszek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 15 grudzień 2022 20:54 Barbara Piekarska-Leszek
Artykuł został zmieniony. czwartek, 15 grudzień 2022 21:04 Barbara Piekarska-Leszek
Artykuł został zmieniony. czwartek, 15 grudzień 2022 21:11 Barbara Piekarska-Leszek
Artykuł został zmieniony. czwartek, 15 grudzień 2022 21:13 Barbara Piekarska-Leszek
Artykuł został zmieniony. czwartek, 15 grudzień 2022 21:13 Barbara Piekarska-Leszek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 15 grudzień 2022 21:15 Barbara Piekarska-Leszek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 15 grudzień 2022 21:16 Barbara Piekarska-Leszek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 15 grudzień 2022 21:21 Barbara Piekarska-Leszek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 16 grudzień 2022 06:41 Barbara Piekarska-Leszek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 16 grudzień 2022 06:43 Barbara Piekarska-Leszek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 16 grudzień 2022 06:44 Barbara Piekarska-Leszek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 16 grudzień 2022 06:45 Barbara Piekarska-Leszek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 16 grudzień 2022 06:46 Barbara Piekarska-Leszek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 16 grudzień 2022 06:49 Barbara Piekarska-Leszek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 16 grudzień 2022 06:51 Barbara Piekarska-Leszek
Artykuł został zmieniony. czwartek, 22 grudzień 2022 14:30 Barbara Piekarska-Leszek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 22 grudzień 2022 14:31 Barbara Piekarska-Leszek