Konkurs ofert na realizację zadania: Organizacja i realizacja zadań w programie pn. Profilaktyka raka piersi u kobiet, mieszkanek Wrocławia

Składanie ofert do: 01.12.2023 do godz. 10.00

Wyniki konkursu ofert w załączniku

Konkurs CZP-Pilotaż - dyżury nocne i świąteczne (lekarze, psycholodzy i pielęgniarki)

Numer sprawy: DSP. 243.24.2023.BPL

 

Zamawiający/Udzielający zamówienia: Wrocławskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Podróżnicza 26/28

zaprasza do składania ofert  i wzięcia udziału w konkursie ofert, poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w rodzaju Program Pilotażowy - Centrum Zdrowia Psychicznego.

  

Do konkursu mogą przystąpić podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie zgodnie z wymaganiami zawartymi w szczegółowych warunkach konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne.

Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w rodzaju: PROGRAM PILOTAŻOWY W CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO w jednostce: Centrum Zdrowia Psychicznego przy ul. Ostrowskiego 13 c w ramach nocnych i świątecznych dyżurów udzielanych w poradni zdrowia psychicznego w ramach Punktu Zgłoszeniowo - Koordynacyjnego w lokalizacji przy ul. Ostrowskiego 13 c. Świadczenia realizowane przez:

  • lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii albo lekarza, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii, lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii – dyżur telefoniczny,
  • specjalistę psychologii klinicznej lub psychologa klinicznego, lub psychologa w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej, lub psychologa z udokumentowanym co najmniej dwuletnim doświadczeniem w pracy klinicznej;
  • pielęgniarkę specjalistę w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarkę po  kursie kwalifikacyjnym z psychiatrii lub w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z psychiatrii, lub z udokumentowanym co najmniej dwuletnim doświadczeniem w pracy na oddziałach psychiatrycznych albo w poradni zdrowia psychicznego.

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi udzielanie świadczeń zdrowotnych ubezpieczonym w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego;

 

Okres obowiązywania umowy od dnia 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., z możliwością przedłużenia okresu jej obowiązywania zgodnie z § 26 ust.2 umowy.

 

Termin składania ofert: 24.11.2023 r. do godz. 14:00.w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Termin otwarcia ofert: 24.11.2023 r. o godz. 14:30 w Sali konferencyjnej w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ we Wrocławiu www.spzoz.wroc.pl (w zakładce: Praca/Konkursy) i Tablicy ogłoszeń w siedzibie WCZ SP ZOZ we Wrocławiu do dnia 08.12.2023 r.

Oferentom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

 

Data ogłoszenia: 16.11.2023 r. (zmiana z dnia 29.11.2023 r.)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Uwaga! W imieniu Komisji Konkursowej odwołany zostaje konkurs w rodzaju: Program Pilotażowy - Centrum Zdrowia Psychicznego w jednostce: Centrum Zdrowia Psychicznego przy ul. Ostrowskiego 13 c w ramach nocnych i świątecznych dyżurów udzielanych w poradni zdrowia psychicznego w ramach Punktu Zgłoszeniowo - Koordynacyjnego w lokalizacji przy ul. Ostrowskiego 13 c. w części dotyczącej zakresie świadczeń realizowanych przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii albo lekarza, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii, lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii – dyżur telefoniczny.

Dotyczy:
Poradnia Lekarza POZ Przychodni Kozanów, ul. Dokerska 9 we Wrocławiu,
Poradnia Lekarza POZ Przychodni Stare Miasto, pl. Dominikański 6 we Wrocławiu,
Poradnia Lekarza POZ Przychodni Stabłowice, ul. Stabłowicka 125 we Wrocławiu,
Poradnia Lekarza POZ Przychodni Grabiszyn, ul. Stalowa 50 we Wrocławiu,
Poradnia Lekarza POZ Przychodnia Provita ul. Bierutowska 63 we Wrocławiu,

Termin i miejsce składania ofert: do 24.11.2023 r. do godz. 09:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia. 

 

KONKURS OFERT OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ  - LISTOPAD 2023

 Numer sprawy: DSP. 243.22.2023.BPL

 

Zamawiający/Udzielający zamówienia: Wrocławskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą we Wrocławiu, ul. Podróżnicza 26/28 zaprasza do składania ofert i wzięcia udziału w konkursie ofert, poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w rodzaju Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie zgodnie z wymaganiami zawartymi w szczegółowych warunkach konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne.

 

Okres obowiązywania umowy od dnia 01.12.2023 r. do 30.06.2024, z możliwością przedłużenia okresu jej obowiązywania zgodnie z § 26 ust.2 umowy.

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz wzorem umowy dostępny jest na stronie internetowej www.spzoz.wroc.pl (w zakładce: Praca/Konkursy) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia. Z w/w materiałami zainteresowani mogą zapoznać się również
w siedzibie Udzielającego zamówienia, w Dziale Sprzedaży Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Podróżnicza 26/28. Kontakt telefoniczny pod nr telefonu: 71 391 17 52.

Kryteria oceny ofert stanowią:
a) ocena merytoryczna Oferenta: doświadczenie i dodatkowe uprawnienia zawodowe, deklarowana dostępność - 30%,
b) cena jednostkowa za udzielanie świadczeń zdrowotnych -70%.

Termin składania ofert: 20.11.2023 do godz. 14:00.w siedzibie Udzielającego zamówienia.
Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie ze wzorem wskazanym w szczegółowych warunkach konkursu ofert.
Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli wpłynie do Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu nie później niż w terminie składania ofert.
Termin otwarcia ofert: 20.11.2023 o godz. 14:30 w Sali konferencyjnej w siedzibie Udzielającego zamówienia.
Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ we Wrocławiu www.spzoz.wroc.pl (w zakładce: Praca/Konkursy) i Tablicy ogłoszeń w siedzibie WCZ SP ZOZ we Wrocławiu do dnia 23.11.2023 r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami. Przeprowadzenie negocjacji z oferentem nie oznacza wyboru jego oferty.
Zamawiający zastrzega możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości przedmiotu zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert bez podania przyczyny.

Oferentom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

Data ogłoszenia: 08.11.2023r.

Dotyczy:
Poradnia Lekarza POZ Przychodni Kozanów, ul. Dokerska 9 we Wrocławiu,
Poradnia Lekarza POZ Przychodni Stare Miasto, pl. Dominikański 6 we Wrocławiu,
Poradnia Lekarza POZ Przychodni Stabłowice, ul. Stabłowicka 125 we Wrocławiu,
Poradnia Lekarza POZ Przychodni Grabiszyn, ul. Stalowa 50 we Wrocławiu,
Poradnia Lekarza POZ Przychodnia Provita ul. Bierutowska 63 we Wrocławiu,

Termin i miejsce składania ofert: do 23.10.2023 r. do godz. 09:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia. 

Dotyczy:
Poradnia Lekarza POZ Przychodni Kozanów, ul. Dokerska 9 we Wrocławiu,
Poradnia Lekarza POZ Przychodni Stare Miasto, pl. Dominikański 6 we Wrocławiu,
Poradnia Lekarza POZ Przychodni Stabłowice, ul. Stabłowicka 125 we Wrocławiu,
Poradnia Lekarza POZ Przychodni Grabiszyn, ul. Stalowa 50 we Wrocławiu,
Poradnia Lekarza POZ Przychodnia Provita ul. Bierutowska 63 we Wrocławiu,

Termin i miejsce składania ofert: do 22.09.2023 r. do godz. 09:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia. 

Dotyczy:
Poradnia Lekarza POZ Przychodni Kozanów, ul. Dokerska 9 we Wrocławiu,
Poradnia Lekarza POZ Przychodni Stare Miasto, pl. Dominikański 6 we Wrocławiu,
Poradnia Lekarza POZ Przychodni Stabłowice, ul. Stabłowicka 125 we Wrocławiu,
Poradnia Lekarza POZ Przychodni Grabiszyn, ul. Stalowa 50 we Wrocławiu,
Poradnia Lekarza POZ Przychodnia Provita ul. Bierutowska 63 we Wrocławiu,

Termin i miejsce składania ofert: do 25.08.2023 r. do godz. 09:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia. 

 

KONKURS OFERT OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ ORAZ PROGRAM PILOTAŻOWY CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO - LIPIEC 2023

 

Numer sprawy: DSP. 243.18.2023.BPL

 

Okres obowiązywania umowy od dnia 01.08.2023 r. do 31.12.2023, z możliwością przedłużenia okresu jej obowiązywania zgodnie z § 26 ust.2 umowy.

 

Termin składania ofert: 24.07.2023 do godz. 14:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Termin otwarcia 24.07.2023 do godz. 14:30 w Sali konferencyjnej w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ we Wrocławiu www.spzoz.wroc.pl (w zakładce: Praca/Konkursy) i Tablicy ogłoszeń w siedzibie WCZ SP ZOZ we Wrocławiu do dnia 26.07.2023 r.

 

Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie ze wzorem wskazanym w szczegółowych warunkach konkursu ofert. Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli wpłynie do Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu nie później niż w terminie składania ofert.

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz wzorem umowy dostępny jest na stronie internetowej www.spzoz.wroc.pl (w zakładce: Praca/Konkursy) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia. Z w/w materiałami zainteresowani mogą zapoznać się również w siedzibie Udzielającego zamówienia, w Dziale Sprzedaży Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Podróżnicza 26/28. Kontakt telefoniczny pod nr telefonu: 71 391 17 52.

Kryteria oceny ofert stanowią:
a) ocena merytoryczna Oferenta: doświadczenie i dodatkowe uprawnienia zawodowe, deklarowana dostępność - 30%,
b) cena jednostkowa za udzielanie świadczeń zdrowotnych -70%.

Dotyczy:
Poradnia Lekarza POZ Przychodni Kozanów, ul. Dokerska 9 we Wrocławiu,
Poradnia Lekarza POZ Przychodni Stare Miasto, pl. Dominikański 6 we Wrocławiu,
Poradnia Lekarza POZ Przychodni Stabłowice, ul. Stabłowicka 125 we Wrocławiu,
Poradnia Lekarza POZ Przychodni Grabiszyn, ul. Stalowa 50 we Wrocławiu,
Poradnia Lekarza POZ Przychodnia Provita ul. Bierutowska 63 we Wrocławiu,

Termin i miejsce składania ofert: do 21.07.2023 r. do godz. 09:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia. 

KONKURS OFERT OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ ORAZ PROGRAM PILOTAŻOWY CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO - CZERWIEC 2023

 

Numer sprawy: DSP. 243.16.2023.BPL

 

Okres obowiązywania umowy od dnia 01.07.2023 r. do 31.12.2023, z możliwością przedłużenia okresu jej obowiązywania zgodnie z § 26 ust.2 umowy.

 

Termin składania ofert: 22.06.2023 do godz. 14:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Termin otwarcia 22.06.2023 do godz. 14:30 w Sali konferencyjnej w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ we Wrocławiu www.spzoz.wroc.pl (w zakładce: Praca/Konkursy) i Tablicy ogłoszeń w siedzibie WCZ SP ZOZ we Wrocławiu do dnia 27.06.2023 r.

 

Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie ze wzorem wskazanym w szczegółowych warunkach konkursu ofert. Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli wpłynie do Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu nie później niż w terminie składania ofert.

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz wzorem umowy dostępny jest na stronie internetowej www.spzoz.wroc.pl (w zakładce: Praca/Konkursy) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia. Z w/w materiałami zainteresowani mogą zapoznać się również w siedzibie Udzielającego zamówienia, w Dziale Sprzedaży Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Podróżnicza 26/28. Kontakt telefoniczny pod nr telefonu: 71 391 17 52.

Kryteria oceny ofert stanowią:
a) ocena merytoryczna Oferenta: doświadczenie i dodatkowe uprawnienia zawodowe, deklarowana dostępność - 30%,
b) cena jednostkowa za udzielanie świadczeń zdrowotnych -70%.

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Uwaga! zmianie uległ termin składania i otwarcia ofert!

Termin składania ofert: 26.06.2023 do godz. 14:00.w siedzibie Udzielającego zamówienia.
Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie ze wzorem wskazanym w szczegółowych warunkach konkursu ofert.
Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli wpłynie do Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu nie później niż w terminie składania ofert.
Termin otwarcia ofert: 26.06.2023 o godz. 14:30 w Sali konferencyjnej w siedzibie Udzielającego zamówienia.
Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ we Wrocławiu www.spzoz.wroc.pl (w zakładce: Praca/Konkursy) i Tablicy ogłoszeń w siedzibie WCZ SP ZOZ we Wrocławiu do dnia 27.06.2023 r.