Konkurs CZP Program Pilotażowy - lekarz psychiatra /psycholog /psychodietetyk /muzykoterapeuta

Numer sprawy: DSP. 243.5.2024.1.JTR

Do konkursu mogą przystąpić podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie zgodnie z wymaganiami zawartymi w szczegółowych warunkach konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne.

 

Termin i miejsce rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych:

PROGRAM PILOTAŻOWY W CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO w:
Centrum Zdrowia Psychicznego przy ul. Ostrowskiego 13c w lokalizacji: ul. Ostrowskiego 13 c lub ul. Legnicka 59/u12 lub ul. Dokerska 9 lub ul. Stabłowicka 125 we Wrocławiu. Świadczenia realizowane przez:

 • Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii;
 • Osobę posiadającą łącznie:
  • tytuł specjalisty w dziedzinie psychologii klinicznej, psychologa klinicznego lub psychologa w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej, lub psychologa z udokumentowanym co najmniej dwuletnim doświadczeniem w pracy klinicznej lub psychologa
  • certyfikat psychoterapeuty lub status osoby ubiegającej się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty;
 • Psychologa do pracy w Punkcie Zgłoszeniowo Koordynacyjnym;
 • Psychologa posiadającego kwalifikacje do prowadzenia muzykoterapii;
 • Psychologa posiadającego kwalifikacje do prowadzenia interwencji kryzysowych;
 • Psychodietetyka.

Termin składania ofert: 25.03.2024 do godz. 10:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Termin otwarcia ofert: 25.03.2024 o godz. 10:30 w sali konferencyjnej (parter) w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ we Wrocławiu www.spzoz.wroc.pl (w zakładce: Praca/Konkursy) i Tablicy ogłoszeń w siedzibie WCZ SP ZOZ we Wrocławiu do dnia 28.03.2024 r.

DATA OGŁOSZENIA: 15.03.2024 r. 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

uzupełniającego konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz.U. 2023 poz. 991)

Zamawiający/Udzielający zamówienia:
Wrocławskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
z siedzibą we Wrocławiu, ul. Podróżnicza 26/28 

zaprasza do składania ofert  i wzięcia udziału w konkursie ofert,
poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne
w rodzaju Program Pilotażowy - Centrum Zdrowia Psychicznego.

 

Do konkursu mogą przystąpić podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie zgodnie z wymaganiami zawartymi w szczegółowych warunkach konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne.

 Termin i miejsce rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych:
Centrum Zdrowia Psychicznego przy ul. Ostrowskiego 13c w lokalizacji: ul. Ostrowskiego 13 c lub ul. Legnicka 59/u12 lub ul. Dokerska 9 lub ul. Stabłowicka 125 we Wrocławiu. Świadczenia realizowane przez:

 • Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii;
 • Osobę posiadającą łącznie:
  • tytuł specjalisty w dziedzinie psychologii klinicznej, psychologa klinicznego lub psychologa w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej, lub psychologa z udokumentowanym co najmniej dwuletnim doświadczeniem w pracy klinicznej lub psychologa
  • certyfikat psychoterapeuty lub status osoby ubiegającej się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty;
 • Psychologa do pracy w Punkcie Zgłoszeniowo Koordynacyjnym;
 • Psychologa posiadającego kwalifikacje do prowadzenia muzykoterapii;
 • Psychologa posiadającego kwalifikacje do prowadzenia interwencji kryzysowych;
 • Psychodietetyka

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi udzielanie świadczeń zdrowotnych ubezpieczonym w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

 Okres obowiązywania umowy od dnia 01.04.2024 r. do 31.12.2024 r., z możliwością przedłużenia okresu jej obowiązywania zgodnie z § 26 ust.2 umowy.

 Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz wzorem umowy dostępny jest na stronie internetowej www.spzoz.wroc.pl (w zakładce: Praca/Konkursy) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia. Z ww. materiałami zainteresowani mogą zapoznać się również w siedzibie Udzielającego zamówienia, w Dziale Sprzedaży Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Podróżnicza 26/28. Kontakt telefoniczny pod nr telefonu: 71 391 17 52.

Kryteria oceny ofert stanowią:

 • ocena merytoryczna Oferenta: doświadczenie i dodatkowe uprawnienia zawodowe, deklarowana dostępność - 30%,
 • ciągłość realizacji świadczeń – 30%
 • cena jednostkowa za udzielanie świadczeń zdrowotnych - 40%.

Termin składania ofert: 25.03.2024 do godz. 10:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia.
Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie ze wzorem wskazanym w szczegółowych warunkach konkursu ofert.
Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli wpłynie do Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu nie później niż w terminie składania ofert.

Termin otwarcia ofert: 25.03.2024 o godz. 10:30 w sali konferencyjnej (parter) w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ we Wrocławiu www.spzoz.wroc.pl (w zakładce: Praca/Konkursy) i Tablicy ogłoszeń w siedzibie WCZ SP ZOZ we Wrocławiu do dnia 28.03.2024 r.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami. Przeprowadzenie negocjacji z oferentem nie oznacza wyboru jego oferty.
Zamawiający zastrzega możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości przedmiotu zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert bez podania przyczyny.

Oferentom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

Data ogłoszenia: 15.03.2024 r.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie konkursu pdf 662.75 KB Joanna Trzaska
Ogłoszenie konkursu pdf 243.67 KB Joanna Trzaska
Zarządzenie nr 16/2024 z 11.03.2024 pdf 353.02 KB Joanna Trzaska
Zarządzenie nr 16/2024 z 11.03.2024 pdf 166.24 KB Joanna Trzaska
Zał. 1 - Regulamin pracy komisji pdf 189.42 KB Joanna Trzaska
Zał. 2 - Szczegółowe warunki konkursu pdf 288.49 KB Joanna Trzaska
Formularz ofertowy pdf 225.33 KB Joanna Trzaska
Umowa psychiatra - działalność pdf 162.34 KB Joanna Trzaska
Umowa psychiatra - zlecenie pdf 163.04 KB Joanna Trzaska
Umowa psycholog - działalność pdf 175.35 KB Joanna Trzaska
Umowa psycholog - zlecenie pdf 178.90 KB Joanna Trzaska
Umowa psycholog (PZP z PZK) - działalność pdf 175.69 KB Joanna Trzaska
Umowa psycholog (PZP z PZK) - zlecenie pdf 175.76 KB Joanna Trzaska
Umowa psycholog (bez dośw.) - działalność pdf 167.38 KB Joanna Trzaska
Umowa psycholog (bez dośw.) - zlecenie pdf 169.32 KB Joanna Trzaska
Umowa muzykoterapia - działalność pdf 169.73 KB Joanna Trzaska
Umowa muzykoterapia - zlecenie pdf 170.03 KB Joanna Trzaska
Umowa psychodietetyk - działalność pdf 167.72 KB Joanna Trzaska
Umowa psychodietetyk - zlecenie pdf 168.25 KB Joanna Trzaska
Oświadczenie o poufności docx 14.62 KB Joanna Trzaska
Obowiązek informacyjny docx 15.92 KB Joanna Trzaska
Upoważnienie do przetwarzania danych doc 27.50 KB Joanna Trzaska
FORMULARZ OFERTOWY - WERSJA DO EDYCJI doc 270.50 KB Joanna Trzaska
Oświadczenie ZUS pdf 78.68 KB Joanna Trzaska
Oświadczenie_SWK doc 37.00 KB Joanna Trzaska
Wyniki konkursu pdf 597.44 KB Joanna Trzaska
Wyniki konkursu_PDF pdf 202.08 KB Joanna Trzaska