Dotyczy:
Poradnia Lekarza POZ Przychodni Kozanów, ul. Dokerska 9 we Wrocławiu,
Poradnia Lekarza POZ Przychodni Stare Miasto, pl. Dominikański 6 we Wrocławiu,
Poradnia Lekarza POZ Przychodni Stabłowice, ul. Stabłowicka 125 we Wrocławiu,
Poradnia Lekarza POZ Przychodni Grabiszyn, ul. Stalowa 50 we Wrocławiu,
Poradnia Lekarza POZ Przychodnia Provita ul. Bierutowska 63 we Wrocławiu,

Termin i miejsce składania ofert: do 24.04.2024 r. do godz. 09:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia. 

Ogłoszenie
konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Zamawiający/Udzielający zamówienia:

Wrocławskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
z siedzibą we Wrocławiu, ul. Podróżnicza 26/28

zaprasza
do składania ofert i wzięcia udziału w konkursie ofert, poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Do konkursu mogą przystąpić podmioty lecznicze lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie zgodnie z wymaganiami zawartymi w szczegółowych warunkach konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w rodzaju: Podstawowa Opieka Zdrowotna

 

Termin i miejsce rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych odpowiednio:

Podstawowa Opieka Zdrowotna:
Poradnia Lekarza POZ Przychodni Kozanów, ul. Dokerska 9 we Wrocławiu,
w dniach i godzinach ustalonych z przyjmującym zamówienie – wg zapotrzebowania Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ w ilości 190 godz. miesięcznie z możliwością zwiększenia dostępności w razie konieczności o 50%. Świadczenia Lekarza specjalisty w zakresie medycyny rodzinnej lub lekarza w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej lub lekarza specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych lub lekarza z pierwszym stopniem specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych lub lekarza specjalisty w dziedzinie pediatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie pediatrii lub lekarza medycyny pracującego pod nadzorem.

Poradnia Lekarza POZ Przychodni Stare Miasto, pl. Dominikański 6 we Wrocławiu,
w dniach i godzinach ustalonych z przyjmującym zamówienie – wg zapotrzebowania Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ w ilości 190 godz. miesięcznie z możliwością zwiększenia dostępności w razie konieczności o 50%. Świadczenia Lekarza specjalisty w zakresie medycyny rodzinnej lub lekarza w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej lub lekarza specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych lub lekarza z pierwszym stopniem specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych lub lekarza specjalisty w dziedzinie pediatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie pediatrii lub lekarza medycyny pracującego pod nadzorem.

Poradnia Lekarza POZ Przychodni Stabłowice, ul. Stabłowicka 125 we Wrocławiu,
w dniach i godzinach ustalonych z przyjmującym zamówienie – wg zapotrzebowania Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ w ilości 190 godz. miesięcznie z możliwością zwiększenia dostępności w razie konieczności o 50%. Świadczenia Lekarza specjalisty w zakresie medycyny rodzinnej lub lekarza w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej lub lekarza specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych lub lekarza z pierwszym stopniem specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych lub lekarza specjalisty w dziedzinie pediatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie pediatrii lub lekarza medycyny pracującego pod nadzorem.

Poradnia Lekarza POZ Przychodni Grabiszyn, ul. Stalowa 50 we Wrocławiu,
w dniach i godzinach ustalonych z przyjmującym zamówienie – wg zapotrzebowania Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ w ilości 190 godz. miesięcznie z możliwością zwiększenia dostępności w razie konieczności o 50%. Świadczenia Lekarza specjalisty w zakresie medycyny rodzinnej lub lekarza w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej lub lekarza specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych lub lekarza z pierwszym stopniem specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych lub lekarza specjalisty w dziedzinie pediatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie pediatrii lub lekarza medycyny pracującego pod nadzorem.

Poradnia Lekarza POZ Przychodni Provita, ul. Bierutowska 63 we Wrocławiu,
w dniach i godzinach ustalonych z przyjmującym zamówienie – wg zapotrzebowania Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ w ilości 190 godz. miesięcznie z możliwością zwiększenia dostępności w razie konieczności o 50%. Świadczenia Lekarza specjalisty w zakresie medycyny rodzinnej lub lekarza w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej lub lekarza specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych lub lekarza z pierwszym stopniem specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych lub lekarza specjalisty w dziedzinie pediatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie pediatrii lub lekarza medycyny pracującego pod nadzorem.

od 01.05.2024 r. do na czas udzielania świadczeń w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej przez Udzielającego zamówienie.

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz wzorem umowy dostępny jest na stronie internetowej www.spzoz.wroc.pl w zakładce Praca/Konkursy.
Z ww. materiałami zainteresowani mogą zapoznać się również w siedzibie Udzielającego zamówienia, w Dziale Sprzedaży: Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ we Wrocławiu, ul. Podróżnicza 26/28. Kontakt telefoniczny pod nr telefonu: 71 391 17 51.

Termin i miejsce składania ofert: do 24.04.2024 r. do godz. 09.00 w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w szczegółowych warunkach konkursu ofert.
Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli wpłynie do Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ we Wrocławiu nie później niż w terminie składania ofert.
Termin otwarcia ofert: 24.04.2024 r. o godz. 09.30 w sali konferencyjnej (parter) w siedzibie Udzielającego zamówienia.
Kryteria oceny ofert stanowią:
a) ocena merytoryczna Oferenta: doświadczenie i dodatkowe uprawnienia zawodowe, deklarowana dostępność - 30% ,
b) cena jednostkowa za udzielanie świadczeń zdrowotnych -70%.
Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ we Wrocławiu www.spzoz.wroc.pl i tablicy ogłoszeń w siedzibie WCZ SPZOZ we Wrocławiu do dnia 25.04.2024 r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami. Przeprowadzenie negocjacji z oferentem nie oznacza wyboru jego oferty.
Zamawiający zastrzega możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości przedmiotu zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert bez podania przyczyny.

Oferentom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

Data ogłoszenia: 17.04.2024 r.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie konkursu ofert POZ pdf 229.29 KB Anna Cygan
Ogłoszenie konkursu ofert POZ PDF pdf 698.39 KB Anna Cygan
Zarządzenie Dyrektora 21/2024 pdf 183.30 KB Anna Cygan
Zarządzenie Dyrektora 21/2024 PDF pdf 532.71 KB Anna Cygan
Regulamin komisji konkursowej pdf 193.13 KB Anna Cygan
Szczegółowe warunki konkursowe pdf 312.11 KB Anna Cygan
Formularz oferty pdf 121.34 KB Anna Cygan
Formularz oferty wersja edytowalna doc 61.50 KB Anna Cygan
Wzór umowy pdf 182.15 KB Anna Cygan
Oświadczenie oferenta pdf 100.09 KB Anna Cygan
Oświadczenie dla celów podatkowych pdf 260.29 KB Anna Cygan
Obowiązek informacyjny pdf 110.80 KB Anna Cygan
Oświadczenie o poufności pdf 90.58 KB Anna Cygan
Upoważnienie do przetwarzania danych pdf 145.26 KB Anna Cygan
Wyniki konkursu pdf 141.53 KB Anna Cygan
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 17 kwiecień 2024 12:37 Anna Cygan
Artykuł został zmieniony. środa, 17 kwiecień 2024 12:37 Anna Cygan
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 25 kwiecień 2024 11:00 Anna Cygan