Dotyczy:

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w rodzaju Rehabilitacja Lecznicza (REH) dotyczy:
1.  Ośrodek Dziecięcych Porażeń Mózgowych PUCHATEK z siedzibą przy ul. B. Lindego 19-21 we Wrocławiu:
- Świadczenia lekarza specjalisty.

2. Ośrodek Opieki Zdrowotnej i Rehabilitacji CELMED z siedzibą przy  ul. Celtycka 15/17 we Wrocławiu,
- Świadczenia lekarza specjalisty.

Okres obowiązywania umowy od dnia 01-04-2024 r. do 30-06-2024 r. z możliwością przedłużenia okresu jej obowiązywania zgodnie z § 25 ust. 2 umowy.

Termin i miejsce składania ofert: 21-03-2024r. do godz. 14:00 w siedzibie firmy Udzielającego zamówienia.
Termin otwarcia ofert 22-03-2024r. o godz. 10:00 w Sali konferencyjnej w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ we Wrocławiu www.spzoz.wroc.pl i Tablicy ogłoszeń w siedzibie WCZ SPZOZ we Wrocławiu do dnia 25-03-2024 r.

 Ogłoszenie
konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Zamawiający/Udzielający zamówienia:

Wrocławskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
z siedzibą we Wrocławiu, ul. Podróżnicza 26/28

zaprasza
do składania ofert i wzięcia udziału w konkursie ofert, poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Do konkursu mogą przystąpić podmioty lecznicze lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie zgodnie z wymaganiami zawartymi w szczegółowych warunkach konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w rodzaju: Rehabilitacja Lecznicza

 

Termin i miejsce rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych:

Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w Ośrodku Dziecięcych Porażeń Mózgowych Puchatek ul. Samuela Bogusława Lindego 19-21 we Wrocławiu,
1) lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji medycznej, lub medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub fizjoterapii i balneoklimatologii, lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub balneologii, lub balneologii i medycyny fizykalnej, lub
2) lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji medycznej, lub
3) lekarz, który ukończył minimum drugi rok specjalizacji w trakcie specjalizacji w dziedzinie rehabilitacji medycznej
4) lekarz specjalista w dziedzinie neurologii dziecięcej.

Lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna w Ośrodku Opieki Zdrowotnej i Rehabilitacji Celmed, ul. Celtycka 15/17 we Wrocławiu,
1) lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji medycznej, lub medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub fizjoterapii i balneoklimatologii, lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub balneologii, lub balneologii i medycyny fizykalnej lub
2) lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji medycznej, lub medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub
3) lekarz, który ukończył minimum drugi rok specjalizacji w trakcie specjalizacji w dziedzinie rehabilitacji medycznej lub balneologii i medycyny fizykalnej, lub
4) lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu, lub lekarz specjalista reumatologii.

Okres obowiązywania umowy od dnia 01-04-2024r. do 30-06-2024r. z możliwością przedłużenia okresu jej obowiązywania zgodnie z § 25 ust. 2 umowy.

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz wzorem umowy dostępny jest na stronie internetowej www.spzoz.wroc.pl w zakładce BIP/Konkursy.
Z w/w materiałami zainteresowani mogą zapoznać się również w siedzibie Udzielającego zamówienia, w Dziale Sprzedaży: Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ we Wrocławiu, ul. Podróżnicza 26/28. Kontakt telefoniczny pod nr telefonu: tel: 71 391 17 51.

Termin i miejsce składania ofert: do 21.03.2024 r. do godz. 14.00 w siedzibie firmy Udzielającego zamówienia.

Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w szczegółowych warunkach konkursu ofert.
Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli wpłynie do Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ we Wrocławiu nie później niż w terminie składania ofert.

Termin otwarcia ofert: 22.03.2024 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej (parter) w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Kryteria oceny ofert stanowią:
a) ocena merytoryczna Oferenta: doświadczenie i dodatkowe uprawnienia zawodowe, deklarowana dostępność - 30% ,
b) cena jednostkowa za udzielanie świadczeń zdrowotnych -70%.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ we Wrocławiu www.spzoz.wroc.pl i tablicy ogłoszeń w siedzibie WCZ SPZOZ we Wrocławiu do dnia 25.03.2024 r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami. Przeprowadzenie negocjacji z oferentem nie oznacza wyboru jego oferty.
Zamawiający zastrzega możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości przedmiotu zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert bez podania przyczyny.

Oferentom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

Data ogłoszenia: 13.03.2024 r.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie 15/2024 pdf 183.92 KB Anna Cygan
Zarządzenie 15/2024 PDF pdf 1.29 MB Anna Cygan
Ogłoszenie konkursu ofert REH pdf 228.48 KB Anna Cygan
Ogłoszenie PDF pdf 1.69 MB Anna Cygan
Regulamin pracy komisji konkursowej pdf 192.48 KB Anna Cygan
Szczegółowe warunki konkursu ofert pdf 314.61 KB Anna Cygan
Formularz ofertowy pdf 135.74 KB Anna Cygan
Formularz ofertowy- wersja edytowalna doc 69.50 KB Anna Cygan
Oświadczenie oferenta pdf 100.11 KB Anna Cygan
Oświadczenie dla celów podatkowych pdf 260.29 KB Anna Cygan
Wzór umowy (działalność) pdf 142.84 KB Anna Cygan
Wzór umowy (zlecenie) pdf 141.28 KB Anna Cygan
Obowiązek informacyjny pdf 110.79 KB Anna Cygan
Oświadczenie o poufności pdf 90.57 KB Anna Cygan
Upoważnienie pdf 180.75 KB Anna Cygan
Wyniki konkursu pdf 457.66 KB Anna Cygan