KONKURS OFERT PROGRAM PILOTAŻOWY CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO - MARZEC 2023

Numer sprawy: DSP. 243.9.2023.BPL

Okres obowiązywania umowy od dnia 01.04.2023 r. do 31.12.2023, z możliwością przedłużenia okresu jej obowiązywania zgodnie z § 26 ust.2 umowy.

Termin składania ofert: 28.03.2023 do godz. 14:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Termin otwarcia 28.03.2023 do godz. 14:30 w Sali konferencyjnej w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ we Wrocławiu www.spzoz.wroc.pl (w zakładce: Praca/Konkursy) i Tablicy ogłoszeń w siedzibie WCZ SP ZOZ we Wrocławiu do dnia 30.03.2023 r.

Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie ze wzorem wskazanym w szczegółowych warunkach konkursu ofert. Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli wpłynie do Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu nie później niż w terminie składania ofert.

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz wzorem umowy dostępny jest na stronie internetowej www.spzoz.wroc.pl (w zakładce: Praca/Konkursy) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia. Z w/w materiałami zainteresowani mogą zapoznać się również w siedzibie Udzielającego zamówienia, w Dziale Sprzedaży Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Podróżnicza 26/28. Kontakt telefoniczny pod nr telefonu: 71 391 17 52.

Kryteria oceny ofert stanowią:
a) ocena merytoryczna Oferenta: doświadczenie i dodatkowe uprawnienia zawodowe, deklarowana dostępność - 30%,
b) cena jednostkowa za udzielanie świadczeń zdrowotnych -70%.

Data ogłoszenia: 24.03.2023r.

 

Ogłoszenie uzupełniającego konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(Dz.  U.  z  2021  r. poz. 711, z późn. zm.)

Zamawiający/Udzielający zamówienia:

Wrocławskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

z siedzibą we Wrocławiu, ul. Podróżnicza 26/28

 zaprasza do składania ofert  i wzięcia udziału w konkursie ofert,

poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w rodzaju Program Pilotażowy - Centrum Zdrowia Psychicznego.

 

 Do konkursu mogą przystąpić podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie zgodnie z wymaganiami zawartymi w szczegółowych warunkach konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne.

 

Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w rodzaju ROGRAM PILOTAŻOWY W CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO w jednostce: Centrum Zdrowia Psychicznego, ul. Ostrowskiego 13c w lokalizacji: Ostrowskiego 13 c, Stalowa 5 lub Dokerska 9 we Wrocławiu. Świadczenia realizowane przez:

 1. Specjalistki w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarki w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego;
 2. Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarze w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii;
 3. Specjalistę terapii środowiskowej lub terapeutę środowiskowego;
 4. Terapeutę zajęciowego;
 5. Pracownika socjalnego;
 6. Specjalistę w dziedzinie psychologii klinicznej, psychologa klinicznego lub psychologa w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej, lub psychologa z udokumentowanym co najmniej dwuletnim doświadczeniem w pracy klinicznej;
 7. Psychologa z co najmniej 5-miesiecznym stażem klinicznym
 8. Osobę posiadającą certyfikat psychoterapeuty, lub osobę ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty
 9. Specjalistę w dziedzinie psychologii klinicznej, psychologa klinicznego lub psychologa w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej, lub psychologa z udokumentowanym co najmniej dwuletnim doświadczeniem w pracy klinicznej lub psychologa posiadającego certyfikat psychoterapeuty lub status osoby ubiegającej się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty.

2.         W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:

1)   Udzielanie świadczeń zdrowotnych ubezpieczonym w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego;

2)   udzielanie świadczeń zdrowotnych usługobiorcom w ramach prowadzonej przez Udzielającego zamówienie odpłatnej działalności leczniczej na podstawie  art. 55 ust. 1 pkt. 1 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711, z późn. zm.) jednakże z wyłączeniem świadczeń zdrowotnych w sprawie których przepisy odrębne stanowią inaczej.

 

Okres obowiązywania umowy od dnia 01.04.2023 r. do 31.12.2023, z możliwością przedłużenia okresu jej obowiązywania zgodnie z § 26 ust.2 umowy.

 

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz wzorem umowy dostępny jest na stronie internetowej www.spzoz.wroc.pl (w zakładce: Praca/Konkursy) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia. Z w/w materiałami zainteresowani mogą zapoznać się również

w siedzibie Udzielającego zamówienia, w Dziale Sprzedaży Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Podróżnicza 26/28. Kontakt telefoniczny pod nr telefonu: 71 391 17 52.

 

Kryteria oceny ofert stanowią:

 • ocena merytoryczna Oferenta: doświadczenie i dodatkowe uprawnienia zawodowe, deklarowana dostępność - 30%,
 • cena jednostkowa za udzielanie świadczeń zdrowotnych -70%.

 

Termin składania ofert: 28.03.2023 do godz. 14:00.w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie ze wzorem wskazanym w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli wpłynie do Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu nie później niż w terminie składania ofert.

 

Termin otwarcia ofert: 28.03.2023 o godz. 14:30 w Sali konferencyjnej w siedzibie Udzielającego zamówienia.

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ we Wrocławiu www.spzoz.wroc.pl (w zakładce: Praca/Konkursy) i Tablicy ogłoszeń w siedzibie WCZ SP ZOZ we Wrocławiu do dnia 30.03.2023 r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami. Przeprowadzenie negocjacji z oferentem nie oznacza wyboru jego oferty.

Zamawiający zastrzega możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert bez podania przyczyny.

Oferentom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Wrocław, 30.03.2023

 

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU OFERT

W przebiegu przeprowadzonego konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w rodzaju: PROGRAM PILOTAŻOWY W CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO w jednostce: Centrum Zdrowia Psychicznego, ul Ostrowskiego 13c w lokalizacji: Ostrowskiego 13 c, Stalowa 5 lub Dokerska 9 we Wrocławiu. Świadczenia realizowane przez:

 • Specjalistki w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarki w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego;

Lidia Janiak – Oferta nr 2

 • Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarze w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii;

BRAK ZŁOŻONYCH OFERT

 • Specjalistę terapii środowiskowej lub terapeutę środowiskowego;

Irena Schulz – Oferta nr 1

 • Terapeutę zajęciowego;

BRAK ZŁOŻONYCH OFERT

 • Pracownika socjalnego;

BRAK ZŁOŻONYCH OFERT

 • Specjalistę w dziedzinie psychologii klinicznej, psychologa klinicznego lub psychologa w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej, lub psychologa z udokumentowanym co najmniej dwuletnim doświadczeniem w pracy klinicznej;

BRAK ZŁOŻONYCH OFERT


 • Psychologa z co najmniej 5-miesiecznym stażem klinicznym

BRAK ZŁOŻONYCH OFERT

 • Osobę posiadającą certyfikat psychoterapeuty, lub osobę ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty

BRAK ZŁOŻONYCH OFERT

 • Specjalistę w dziedzinie psychologii klinicznej, psychologa klinicznego lub psychologa w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej, lub psychologa z udokumentowanym co najmniej dwuletnim doświadczeniem w pracy klinicznej lub psychologa posiadającego certyfikat psychoterapeuty lub status osoby ubiegającej się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty.

BRAK ZŁOŻONYCH OFERT

 

 

Data ogłoszenia: 30.03.2023r.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie konkursu_PDF pdf 594.66 KB Barbara Piekarska-Leszek
Ogłoszenie konkursu_SKAN pdf 713.59 KB Barbara Piekarska-Leszek
Zarządzenie Nr 25/2023_PDF pdf 476.27 KB Barbara Piekarska-Leszek
Zarządzenie Nr 25/2023_SKAN pdf 411.24 KB Barbara Piekarska-Leszek
Zal.1. Regulamin pracy komicji_PDF pdf 625.93 KB Barbara Piekarska-Leszek
Zal.2. Szczegółowe warunki_PDF pdf 1.00 MB Barbara Piekarska-Leszek
Zal.2.1. Kwestionariusz oferty doc 272.50 KB Barbara Piekarska-Leszek
Zal. 2.2.1. Wzór umowy_pielęgniarka_działalność pdf 478.00 KB Barbara Piekarska-Leszek
Zal.2.2.2. Wzór umowy_pielęgniarka_osoba_fizyczna pdf 477.23 KB Barbara Piekarska-Leszek
Zal.2.2.3. Wzór umowy_lekarz_działalność pdf 468.88 KB Barbara Piekarska-Leszek
Zal. 2.2.4. Wzór umowy_lekarz_osoba fizyczna pdf 573.90 KB Barbara Piekarska-Leszek
Zal. 2.2.5. Wzór umowy_terapeuta środowiskowy_działalność pdf 471.86 KB Barbara Piekarska-Leszek
Zal. 2.2.6. Wzór umowy_terapeuta środowiskowy_osoba fizyczna pdf 474.22 KB Barbara Piekarska-Leszek
Zal. 2.2.7. Wzór umowy_terapeuta zajęciowy_działalność pdf 472.62 KB Barbara Piekarska-Leszek
Zal. 2.2.8. Wzór umowy_terapeuta zajęciowy_osoba fizyczna pdf 474.33 KB Barbara Piekarska-Leszek
Zal. 2.2.9. Wzór umowy_pracownik socjalny_działalność pdf 473.35 KB Barbara Piekarska-Leszek
Zal. 2.2.10. Wzór umowy_pracownik socjalny_osoba fizyczna pdf 471.78 KB Barbara Piekarska-Leszek
Zal.2.3. Oświadczenie Oferenta_dokumenty doc 36.00 KB Barbara Piekarska-Leszek
Zal.2.4. Oświadczenie Oferenta_ZUS_URZĄD SKARBOWY pdf 78.68 KB Barbara Piekarska-Leszek
Wyniki konkursu_PDF pdf 509.95 KB Barbara Piekarska-Leszek
Wyniki konkursu_SKAN pdf 407.25 KB Barbara Piekarska-Leszek