KONKURS OFERT OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ ORAZ PROGRAM PILOTAŻOWY CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO - LIPIEC 2023

 

Numer sprawy: DSP. 243.18.2023.BPL

 

Okres obowiązywania umowy od dnia 01.08.2023 r. do 31.12.2023, z możliwością przedłużenia okresu jej obowiązywania zgodnie z § 26 ust.2 umowy.

 

Termin składania ofert: 24.07.2023 do godz. 14:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Termin otwarcia 24.07.2023 do godz. 14:30 w Sali konferencyjnej w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ we Wrocławiu www.spzoz.wroc.pl (w zakładce: Praca/Konkursy) i Tablicy ogłoszeń w siedzibie WCZ SP ZOZ we Wrocławiu do dnia 26.07.2023 r.

 

Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie ze wzorem wskazanym w szczegółowych warunkach konkursu ofert. Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli wpłynie do Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu nie później niż w terminie składania ofert.

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz wzorem umowy dostępny jest na stronie internetowej www.spzoz.wroc.pl (w zakładce: Praca/Konkursy) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia. Z w/w materiałami zainteresowani mogą zapoznać się również w siedzibie Udzielającego zamówienia, w Dziale Sprzedaży Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Podróżnicza 26/28. Kontakt telefoniczny pod nr telefonu: 71 391 17 52.

Kryteria oceny ofert stanowią:
a) ocena merytoryczna Oferenta: doświadczenie i dodatkowe uprawnienia zawodowe, deklarowana dostępność - 30%,
b) cena jednostkowa za udzielanie świadczeń zdrowotnych -70%.

Ogłoszenie
uzupełniającego konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz.U. 2023 poz. 991)

Zamawiający/Udzielający zamówienia:
Wrocławskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
z siedzibą we Wrocławiu, ul. Podróżnicza 26/28

zaprasza do składania ofert i wzięcia udziału w konkursie ofert,
poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne
w rodzaju Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień oraz Program Pilotażowy - Centrum Zdrowia Psychicznego.

 

Do konkursu mogą przystąpić podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie zgodnie z wymaganiami zawartymi w szczegółowych warunkach konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne.

Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w rodzaju
A. OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ w lokalizacji i komórce / zakresie:
I. Przychodnia Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień, ul Lindego 19-21 we Wrocławiu:
1. Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży (Kod 1701) w ramach zakresu świadczeń: Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży – poradnia zdrowia psychicznego - II poziom referencyjny. Świadczenia realizowane przez:
a. Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub lekarza, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży.
b. specjalistę w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży lub osobę posiadającą decyzję ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia lub osobę w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży lub osobę posiadającą certyfikat psychoterapeuty lub osobę ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty;
c. specjalistę w dziedzinie psychologii klinicznej lub psychologa w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej lub psychologa z udokumentowanym co najmniej dwuletnim doświadczeniem w pracy klinicznej z dziećmi i młodzieżą lub psychologa klinicznego.

2. Poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym (Kod 1708). Świadczenia realizowane przez:
a. Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub psychiatrii dziecięcej lub lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży;
b. Psycholog,
c. Logopedę lub neurologopedę;
d. Pedagoga specjalnego;
e. Fizjoterpeutę.

3. Poradnia psychologiczna dla dzieci i młodzieży (1791) w ramach zakresu świadczeń: Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży – I poziom referencyjny. Świadczenia realizowane przez:
a. specjalistę w dziedzinie psychologii klinicznej lub osobę w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej, lub psychologa z doświadczeniem w pracy klinicznej z dziećmi i młodzieżą, lub psychologa klinicznego, lub psychologa posiadającego co najmniej rok udokumentowanego doświadczenia w pracy z dziećmi i młodzieżą w placówkach działających w ramach systemu opieki zdrowotnej, oświaty, pomocy społecznej, wspierania rodziny lub pieczy zastępczej;
b. specjalistę w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży lub osobę posiadającą decyzję ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, lub osobę w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży, lub osobę posiadającą certyfikat psychoterapeuty, lub status osoby ubiegającej się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty;
c. terapeutę środowiskowego lub osobę posiadającą certyfikat potwierdzający nadanie kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży” włączonej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, w rozumieniu art. 2 pkt 25 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, lub osobę w trakcie szkolenia z terapii środowiskowej dzieci i młodzieży, lub osobę posiadającą tytuł magistra psychologii lub magistra pedagogiki specjalnej, po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika podmiotu.

II. Przychodnia PROVITA, ul Bierutowska 63 we Wrocławiu:
1. Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia (Kod 1744). Świadczenia realizowane przez:
2. Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii;
3. Specjalistę psychologii klinicznej, psychologa klinicznego lub osobę w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychologia kliniczna;
4. Specjalistę psychoterapii uzależnień lub osobę ubiegającą się o otrzymanie certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień.

III. Ośrodek Profilaktyczno-Leczniczy Chorób Zakaźnych i Terapii Uzależnień, ul. Wszystkich Świętych 2
1. Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia (Kod 1744). Świadczenia realizowane przez:
a. Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii;
b. Specjalistę psychoterapii uzależnień;

 

B. PROGRAM PILOTAŻOWY W CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO w jednostce: Centrum Zdrowia Psychicznego, ul Ostrowskiego 13c w lokalizacji: Ostrowskiego 13 c, Stalowa 5 lub Dokerska 9 we Wrocławiu, Stabłowicka 125. Świadczenia realizowane przez:
a. Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarze w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii do pracy w poradni i środowisku pacjenta;
b. Specjalistę terapii środowiskowej lub terapeutę środowiskowego do pracy w środowisku pacjenta;
c. Specjalistę w dziedzinie psychologii klinicznej, psychologa klinicznego lub psychologa w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej, lub psychologa z udokumentowanym co najmniej dwuletnim doświadczeniem w pracy klinicznej do pracy w poradni i środowisku pacjenta;
d. Osobę posiadającą certyfikat psychoterapeuty lub osobę ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty do pracy w poradni i środowisku pacjenta;
e. Specjalistę w dziedzinie psychologii klinicznej, psychologa klinicznego lub psychologa w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej, lub psychologa z udokumentowanym co najmniej dwuletnim doświadczeniem w pracy klinicznej lub psychologa posiadającego certyfikat psychoterapeuty lub status osoby ubiegającej się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty do pracy w poradni i środowisku pacjenta;
f. Specjalistę w dziedzinie psychologii klinicznej, psychologa klinicznego lub psychologa w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej, lub psychologa z udokumentowanym co najmniej dwuletnim doświadczeniem w pracy klinicznej posiadającego:
• certyfikat psychoterapeuty lub status osoby ubiegającej się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty oraz
• certyfikat specjalisty terapii środowiskowej lub terapeuty środowiskowego
do pracy w poradni i środowisku pacjenta.

2. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:
1) Udzielanie świadczeń zdrowotnych ubezpieczonym w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego;
2) udzielanie świadczeń zdrowotnych usługobiorcom w ramach prowadzonej przez Udzielającego zamówienie odpłatnej działalności leczniczej na podstawie art. 55 ust. 1 pkt. 1 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711, z późn. zm.) jednakże z wyłączeniem świadczeń zdrowotnych w sprawie których przepisy odrębne stanowią inaczej.

Okres obowiązywania umowy od dnia 01.08.2023 r. do 31.12.2023, z możliwością przedłużenia okresu jej obowiązywania zgodnie z § 26 ust.2 umowy.

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz wzorem umowy dostępny jest na stronie internetowej www.spzoz.wroc.pl (w zakładce: Praca/Konkursy) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia. Z w/w materiałami zainteresowani mogą zapoznać się również
w siedzibie Udzielającego zamówienia, w Dziale Sprzedaży Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Podróżnicza 26/28. Kontakt telefoniczny pod nr telefonu: 71 391 17 52.

Kryteria oceny ofert stanowią:
a) ocena merytoryczna Oferenta: doświadczenie i dodatkowe uprawnienia zawodowe, deklarowana dostępność - 30%,
b) cena jednostkowa za udzielanie świadczeń zdrowotnych -70%.

Termin składania ofert: 24.07.2023 do godz. 14:00.w siedzibie Udzielającego zamówienia.
Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie ze wzorem wskazanym w szczegółowych warunkach konkursu ofert.
Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli wpłynie do Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu nie później niż w terminie składania ofert.
Termin otwarcia ofert: 24.07.2023 o godz. 14:30 w Sali konferencyjnej w siedzibie Udzielającego zamówienia.
Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ we Wrocławiu www.spzoz.wroc.pl (w zakładce: Praca/Konkursy) i Tablicy ogłoszeń w siedzibie WCZ SP ZOZ we Wrocławiu do dnia 26.07.2023 r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami. Przeprowadzenie negocjacji z oferentem nie oznacza wyboru jego oferty.
Zamawiający zastrzega możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości przedmiotu zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert bez podania przyczyny.

Oferentom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

Data ogłoszenia: 12.07.2023r.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Wrocław, 26.07.2023

 

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU OFERT

W przebiegu przeprowadzonego konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w rodzaju: OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ oraz PROGRAM PILOTAŻOWY CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO w lokalizacji i zakresie:

 

 • OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ w lokalizacji i komórce / zakresie:
 • Przychodnia Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień, ul Lindego 19-21 we Wrocławiu:
 • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży (Kod 1701) w ramach zakresu świadczeń: Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży – poradnia zdrowia psychicznego – II poziom referencyjny. Świadczenia realizowane przez:
  • Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieżylub lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub lekarza, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży.

BRAK ZŁOŻONYCH OFERT

 • specjalistę w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży lub osobę posiadającą decyzję ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia lub osobę w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży lub osobę posiadającą certyfikat psychoterapeuty lub osobę ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty;

BRAK ZŁOŻONYCH OFERT

 • specjalistę w dziedzinie psychologii klinicznej lub psychologa w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej lub psychologa z udokumentowanym co najmniej dwuletnim doświadczeniem w pracy klinicznej z dziećmi i młodzieżą lub psychologa klinicznego.
 • BRAK ZŁOŻONYCH OFERT
 • Poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym (Kod 1708). Świadczenia realizowane przez:
  • Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub psychiatrii dziecięcej lub lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży;

BRAK ZŁOŻONYCH OFERT

 • Psycholog,

BRAK ZŁOŻONYCH OFERT

 • Logopedę lub neurologopedę;

BRAK ZŁOŻONYCH OFERT

 • Pedagoga specjalnego;

BRAK ZŁOŻONYCH OFERT

 • Fizjoterpeutę.

BRAK ZŁOŻONYCH OFERT

 • Poradnia psychologiczna dla dzieci i młodzieży (1791) w ramach zakresu świadczeń: Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży – I poziom referencyjny. Świadczenia realizowane przez:
  • specjalistę w dziedzinie psychologii klinicznej lub osobę w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej, lub psychologa z doświadczeniem w pracy klinicznej z dziećmi i młodzieżą, lub psychologa klinicznego, lub psychologa posiadającego co najmniej rok udokumentowanego doświadczenia w pracy z dziećmi i młodzieżą w placówkach działających w ramach systemu opieki zdrowotnej, oświaty, pomocy społecznej, wspierania rodziny lub pieczy zastępczej;

BRAK ZŁOŻONYCH OFERT

 • specjalistę w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży lub osobę posiadającą decyzję ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, lub osobę w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży, lub osobę posiadającą certyfikat psychoterapeuty, lub status osoby ubiegającej się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty;

BRAK ZŁOŻONYCH OFERT SPEŁNIAJĄCYCH WARUNKI KONKURSU

 • terapeutę środowiskowego lub osobę posiadającą certyfikat potwierdzający nadanie kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży” włączonej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, w rozumieniu art. 2 pkt 25 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, lub osobę w trakcie szkolenia z terapii środowiskowej dzieci i młodzieży, lub osobę posiadającą tytuł magistra psychologii lub magistra pedagogiki specjalnej, po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika podmiotu.

BRAK ZŁOŻONYCH OFERT

 • Przychodnia PROVITA, ul Bierutowska 63 we Wrocławiu:
  • Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia (Kod 1744). Świadczenia realizowane przez:
  • Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii;

BRAK ZŁOŻONYCH OFERT

 • Specjalistę psychologii klinicznej, psychologa klinicznego lub osobę w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychologia kliniczna;

BRAK ZŁOŻONYCH OFERT

 • Specjalistę psychoterapii uzależnień lub osobę ubiegającą się o otrzymanie certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień.

BRAK ZŁOŻONYCH OFERT

 

 1. Ośrodek Profilaktyczno-Leczniczy Chorób Zakaźnych i Terapii Uzależnień, ul. Wszystkich Świętych 2
 • Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia (Kod 1744). Świadczenia realizowane przez:
  • Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii;

BRAK ZŁOŻONYCH OFERT

 • Specjalistę psychoterapii uzależnień;

Zenon Jasyk – Oferta nr 2

 • PROGRAM PILOTAŻOWY W CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO w jednostce: Centrum Zdrowia Psychicznego, ul Ostrowskiego 13c w lokalizacji: Ostrowskiego 13 c, Stalowa 5 lub Dokerska 9 we Wrocławiu, Stabłowicka 125. Świadczenia realizowane przez:
  • Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarze w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii do pracy w poradni i środowisku pacjenta;

BRAK ZŁOŻONYCH OFERT

 • Specjalistę terapii środowiskowej lub terapeutę środowiskowego do pracy w środowisku pacjenta;

BRAK ZŁOŻONYCH OFERT

 • Specjalistę w dziedzinie psychologii klinicznej, psychologa klinicznego lub psychologa w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej, lub psychologa z udokumentowanym co najmniej dwuletnim doświadczeniem w pracy klinicznej do pracy w poradni i środowisku pacjenta;

BRAK ZŁOŻONYCH OFERT

 • Osobę posiadającą certyfikat psychoterapeuty lub osobę ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty do pracy w poradni i środowisku pacjenta;

BRAK ZŁOŻONYCH OFERT

 • Specjalistę w dziedzinie psychologii klinicznej, psychologa klinicznego lub psychologa w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej, lub psychologa z udokumentowanym co najmniej dwuletnim doświadczeniem w pracy klinicznej lub psychologa posiadającego certyfikat psychoterapeuty lub status osoby ubiegającej się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty do pracy w poradni i środowisku pacjenta;

Marta Piwowarczyk – Psycholog, psychoterapeuta – Oferta nr 1

 

 • Specjalistę w dziedzinie psychologii klinicznej, psychologa klinicznego lub psychologa w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej, lub psychologa z udokumentowanym co najmniej dwuletnim doświadczeniem w pracy klinicznej posiadającego:
  • certyfikat psychoterapeuty lub status osoby ubiegającej się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty oraz
  • certyfikat specjalisty terapii środowiskowej lub terapeuty środowiskowego
  • do pracy w poradni i środowisku pacjenta.

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie konkursu_PDF pdf 708.83 KB Barbara Piekarska-Leszek
Ogłoszenie konkursu_SKAN pdf 1.21 MB Barbara Piekarska-Leszek
Zarządzenie Nr 50/2023_PDF pdf 590.80 KB Barbara Piekarska-Leszek
Zarządzenie Nr 50/2023_SKAN pdf 941.71 KB Barbara Piekarska-Leszek
Zal.1. Regulamin pracy komicji_PDF pdf 651.93 KB Barbara Piekarska-Leszek
Zal.2.Szczegółowe warunki_PDF pdf 1.32 MB Barbara Piekarska-Leszek
Zal.2.1. Kwestionariusz ofertowy doc 269.00 KB Barbara Piekarska-Leszek
Zal.2.2.1. Wzór umowy_psychiatra_działalność pdf 236.33 KB Barbara Piekarska-Leszek
Zal.2.2.2. Wzór umowy_psychiatra_osoba_fizyczna pdf 238.12 KB Barbara Piekarska-Leszek
Zal.2.2.3. Wzór umowy_terapeuta_działalność pdf 240.94 KB Barbara Piekarska-Leszek
Zal.2.2.4. Wzór umowy_terapeuta_osoba_fizyczna pdf 263.14 KB Barbara Piekarska-Leszek
Zal.2.2.5 Wzór umowy_psychiatra_działalność_CZP pdf 470.82 KB Barbara Piekarska-Leszek
Zal.2.2.6. Wzór umowy_psychiatra_osoba fizyczna_CZP pdf 474.81 KB Barbara Piekarska-Leszek
Zal.2.2.7. Wzór umowy_CZP_terapeuta środowiskowy_działalność pdf 472.62 KB Barbara Piekarska-Leszek
Zal.2.2.8. Wzór umowy_CZP_terapeuta środowiskowy_osoba fizyczna pdf 474.26 KB Barbara Piekarska-Leszek
Zal.2.2.9. Wzór umowy_CZP_psycholog_albo psychoterapeuta_działalność pdf 239.47 KB Barbara Piekarska-Leszek
Zal.2.2.10. Wzór umowy_CZP_psycholog_albo psychoterapeuta_osoba fizyczna pdf 239.11 KB Barbara Piekarska-Leszek
Zal.2.2.11. Wzór umowy_psycholog i psychoterapeuta_CZP pdf 410.06 KB Barbara Piekarska-Leszek
Zal.2.2.12. Wzór umowy_CZP_psycholog i psychoterapeuta_osoba fizyczna pdf 409.31 KB Barbara Piekarska-Leszek
Zal.2.2.13_Wzór umowy_psycholog_psychoterapeuta_terapeuta_środowiskowy_działalność pdf 239.09 KB Barbara Piekarska-Leszek
Zal.2.2.14. Wzór umowy_psycholog_psychoterapeuta_terapeuta_środowiskowy_osoba fizyczna pdf 237.20 KB Barbara Piekarska-Leszek
Zal.2.3. Oświadczenie Oferenta_dokumenty doc 36.00 KB Barbara Piekarska-Leszek
Zal.2.4. Oświadczenie Oferenta_ZUS pdf 78.68 KB Barbara Piekarska-Leszek
1) Wzór załącznika do umowy nr 1 doc 31.00 KB Barbara Piekarska-Leszek
2) Wzór załącznika do umowy nr 2 xls 28.00 KB Barbara Piekarska-Leszek
3) Wrór załącznika do umowy nr 2 do umów na CZP xlsx 12.70 KB Barbara Piekarska-Leszek
4) Wzór załącznika do umowy nr 3 xlsx 10.30 KB Barbara Piekarska-Leszek
5) Wzór załącznika do umowy nr 4 xlsx 10.30 KB Barbara Piekarska-Leszek
6) Obowiązek infromacyjny docx 15.92 KB Barbara Piekarska-Leszek
7) Oświadczenie o poufności docx 14.62 KB Barbara Piekarska-Leszek
8) Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych doc 27.50 KB Barbara Piekarska-Leszek
Wyniki konkursu_PDF pdf 585.88 KB Barbara Piekarska-Leszek
Wyniki konkursu_SKAN pdf 1.01 MB Barbara Piekarska-Leszek
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 13 lipiec 2023 11:19 Barbara Piekarska-Leszek
Artykuł został zmieniony. czwartek, 13 lipiec 2023 11:19 Barbara Piekarska-Leszek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 13 lipiec 2023 11:21 Barbara Piekarska-Leszek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 13 lipiec 2023 11:22 Barbara Piekarska-Leszek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 13 lipiec 2023 11:23 Barbara Piekarska-Leszek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 13 lipiec 2023 11:26 Barbara Piekarska-Leszek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 13 lipiec 2023 11:26 Barbara Piekarska-Leszek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 13 lipiec 2023 11:27 Barbara Piekarska-Leszek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 13 lipiec 2023 11:29 Barbara Piekarska-Leszek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 13 lipiec 2023 11:30 Barbara Piekarska-Leszek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 13 lipiec 2023 11:33 Barbara Piekarska-Leszek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 13 lipiec 2023 11:34 Barbara Piekarska-Leszek
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
czwartek, 13 lipiec 2023 11:35 Barbara Piekarska-Leszek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 13 lipiec 2023 11:54 Barbara Piekarska-Leszek
Artykuł został zmieniony. środa, 02 sierpień 2023 07:25 Barbara Piekarska-Leszek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 02 sierpień 2023 07:28 Barbara Piekarska-Leszek