KONKURS OFERT OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ  - LISTOPAD 2023

 Numer sprawy: DSP. 243.22.2023.BPL

 

Zamawiający/Udzielający zamówienia: Wrocławskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą we Wrocławiu, ul. Podróżnicza 26/28 zaprasza do składania ofert i wzięcia udziału w konkursie ofert, poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w rodzaju Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie zgodnie z wymaganiami zawartymi w szczegółowych warunkach konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne.

 

Okres obowiązywania umowy od dnia 01.12.2023 r. do 30.06.2024, z możliwością przedłużenia okresu jej obowiązywania zgodnie z § 26 ust.2 umowy.

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz wzorem umowy dostępny jest na stronie internetowej www.spzoz.wroc.pl (w zakładce: Praca/Konkursy) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia. Z w/w materiałami zainteresowani mogą zapoznać się również
w siedzibie Udzielającego zamówienia, w Dziale Sprzedaży Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Podróżnicza 26/28. Kontakt telefoniczny pod nr telefonu: 71 391 17 52.

Kryteria oceny ofert stanowią:
a) ocena merytoryczna Oferenta: doświadczenie i dodatkowe uprawnienia zawodowe, deklarowana dostępność - 30%,
b) cena jednostkowa za udzielanie świadczeń zdrowotnych -70%.

Termin składania ofert: 20.11.2023 do godz. 14:00.w siedzibie Udzielającego zamówienia.
Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie ze wzorem wskazanym w szczegółowych warunkach konkursu ofert.
Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli wpłynie do Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu nie później niż w terminie składania ofert.
Termin otwarcia ofert: 20.11.2023 o godz. 14:30 w Sali konferencyjnej w siedzibie Udzielającego zamówienia.
Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ we Wrocławiu www.spzoz.wroc.pl (w zakładce: Praca/Konkursy) i Tablicy ogłoszeń w siedzibie WCZ SP ZOZ we Wrocławiu do dnia 23.11.2023 r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami. Przeprowadzenie negocjacji z oferentem nie oznacza wyboru jego oferty.
Zamawiający zastrzega możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości przedmiotu zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert bez podania przyczyny.

Oferentom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

Data ogłoszenia: 08.11.2023r.

Ogłoszenie
uzupełniającego konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne
na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz.U. 2023 poz. 991)

Zamawiający/Udzielający zamówienia:
Wrocławskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
z siedzibą we Wrocławiu, ul. Podróżnicza 26/28
zaprasza do składania ofert i wzięcia udziału w konkursie ofert, poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w rodzaju Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień.

 

Do konkursu mogą przystąpić podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie zgodnie z wymaganiami zawartymi w szczegółowych warunkach konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne.

 

Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w rodzaju OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ w lokalizacji i komórce / zakresie:
I. Przychodnia Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień, ul Lindego 19-21 we Wrocławiu:
1. Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży (Kod 1701) w ramach zakresu świadczeń: Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży – poradnia zdrowia psychicznego - II poziom referencyjny. Świadczenia realizowane przez:
a. Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub lekarza, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży.
b. specjalistę w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży lub osobę posiadającą decyzję ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia lub osobę w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży lub osobę posiadającą certyfikat psychoterapeuty lub osobę ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty;
c. specjalistę w dziedzinie psychologii klinicznej lub psychologa w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej lub psychologa z udokumentowanym co najmniej dwuletnim doświadczeniem w pracy klinicznej z dziećmi i młodzieżą lub psychologa klinicznego.

2. Poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym (Kod 1708). Świadczenia realizowane przez:
a. Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub psychiatrii dziecięcej lub lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży;
b. Psychologa,
c. Logopedę lub neurologopedę;
d. Pedagoga specjalnego;
e. Fizjoterpeutę.

3. Poradnia psychologiczna dla dzieci i młodzieży (1791) w ramach zakresu świadczeń: Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży – I poziom referencyjny. Świadczenia realizowane przez:
a. specjalistę w dziedzinie psychologii klinicznej lub osobę w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej, lub psychologa z doświadczeniem w pracy klinicznej z dziećmi i młodzieżą, lub psychologa klinicznego, lub psychologa posiadającego co najmniej rok udokumentowanego doświadczenia w pracy z dziećmi i młodzieżą w placówkach działających w ramach systemu opieki zdrowotnej, oświaty, pomocy społecznej, wspierania rodziny lub pieczy zastępczej;
b. specjalistę w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży lub osobę posiadającą decyzję ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, lub osobę w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży, lub osobę posiadającą certyfikat psychoterapeuty, lub status osoby ubiegającej się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty;
c. terapeutę środowiskowego lub osobę posiadającą certyfikat potwierdzający nadanie kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży” włączonej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, w rozumieniu art. 2 pkt 25 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, lub osobę w trakcie szkolenia z terapii środowiskowej dzieci i młodzieży, lub osobę posiadającą tytuł magistra psychologii lub magistra pedagogiki specjalnej, po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika podmiotu.

II. Przychodnia PROVITA, ul Bierutowska 63 we Wrocławiu:
1. Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia (Kod 1744). Świadczenia realizowane przez:
2. Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii;
3. Specjalistę psychologii klinicznej, psychologa klinicznego lub osobę w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychologia kliniczna;
4. Specjalistę psychoterapii uzależnień lub osobę ubiegającą się o otrzymanie certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień.

III. Ośrodek Profilaktyczno-Leczniczy Chorób Zakaźnych i Terapii Uzależnień, ul. Wszystkich Świętych 2
1. Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia (Kod 1744). Świadczenia realizowane przez:
a. Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii;
b. Specjalistę psychoterapii uzależnień;
2. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:
1) Udzielanie świadczeń zdrowotnych ubezpieczonym w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego;
2) udzielanie świadczeń zdrowotnych usługobiorcom w ramach prowadzonej przez Udzielającego zamówienie odpłatnej działalności leczniczej na podstawie art. 55 ust. 1 pkt. 1 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711, z późn. zm.) jednakże z wyłączeniem świadczeń zdrowotnych w sprawie których przepisy odrębne stanowią inaczej.

Okres obowiązywania umowy od dnia 01.12.2023 r. do 30.06.2024, z możliwością przedłużenia okresu jej obowiązywania zgodnie z § 26 ust.2 umowy.

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz wzorem umowy dostępny jest na stronie internetowej www.spzoz.wroc.pl (w zakładce: Praca/Konkursy) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia. Z w/w materiałami zainteresowani mogą zapoznać się również
w siedzibie Udzielającego zamówienia, w Dziale Sprzedaży Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Podróżnicza 26/28. Kontakt telefoniczny pod nr telefonu: 71 391 17 52.

Kryteria oceny ofert stanowią:
a) ocena merytoryczna Oferenta: doświadczenie i dodatkowe uprawnienia zawodowe, deklarowana dostępność - 30%,
b) cena jednostkowa za udzielanie świadczeń zdrowotnych -70%.

Termin składania ofert: 20.11.2023 do godz. 14:00.w siedzibie Udzielającego zamówienia.
Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie ze wzorem wskazanym w szczegółowych warunkach konkursu ofert.
Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli wpłynie do Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu nie później niż w terminie składania ofert.
Termin otwarcia ofert: 20.11.2023 o godz. 14:30 w Sali konferencyjnej w siedzibie Udzielającego zamówienia.
Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ we Wrocławiu www.spzoz.wroc.pl (w zakładce: Praca/Konkursy) i Tablicy ogłoszeń w siedzibie WCZ SP ZOZ we Wrocławiu do dnia 23.11.2023 r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami. Przeprowadzenie negocjacji z oferentem nie oznacza wyboru jego oferty.
Zamawiający zastrzega możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości przedmiotu zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert bez podania przyczyny.

Oferentom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

Data ogłoszenia: 08.11.2023r.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Wrocław, 23.11.2023

 

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU OFERT

W przebiegu przeprowadzonego konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w rodzaju: OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ  w lokalizacji i zakresie:

 

 

 1. Przychodnia Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień, ul Lindego 19-21 we Wrocławiu:

 

1.  Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży (Kod 1701) w ramach zakresu świadczeń: Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży – poradnia zdrowia psychicznego – II poziom referencyjny. Świadczenia realizowane przez:

 • Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub lekarza, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży.

BRAK ZŁOŻONYCH OFERT

 • specjalistę w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży lub osobę posiadającą decyzję ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia lub osobę w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży lub osobę posiadającą certyfikat psychoterapeuty lub osobę ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty;

Grzegorz Dziran – oferta nr 1

 • specjalistę w dziedzinie psychologii klinicznej lub psychologa w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej lub psychologa z udokumentowanym co najmniej dwuletnim doświadczeniem w pracy klinicznej z dziećmi i młodzieżą lub psychologa klinicznego

BRAK ZŁOŻONYCH OFERT

2. Poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym (Kod 1708). Świadczenia realizowane przez:

 • Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub psychiatrii dziecięcej lub lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży;

BRAK ZŁOŻONYCH OFERT

 • Psycholog,

BRAK ZŁOŻONYCH OFERT

 • Logopedę lub neurologopedę;

BRAK ZŁOŻONYCH OFERT

 • Pedagoga specjalnego;

BRAK ZŁOŻONYCH OFERT

 • Fizjoterpeutę.

BRAK ZŁOŻONYCH OFERT

3. Poradnia psychologiczna dla dzieci i młodzieży (1791) w ramach zakresu świadczeń: Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży – I poziom referencyjny. Świadczenia realizowane przez:

 • specjalistę w dziedzinie psychologii klinicznej lub osobę w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej, lub psychologa z doświadczeniem w pracy klinicznej z dziećmi i młodzieżą, lub psychologa klinicznego, lub psychologa posiadającego co najmniej rok udokumentowanego doświadczenia w pracy z dziećmi i młodzieżą w placówkach działających w ramach systemu opieki zdrowotnej, oświaty, pomocy społecznej, wspierania rodziny lub pieczy zastępczej;

Agnieszka Sokół  - oferta nr 6

 • specjalistę w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży lub osobę posiadającą decyzję ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, lub osobę w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży, lub osobę posiadającą certyfikat psychoterapeuty, lub status osoby ubiegającej się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty;

Arletta Jarzębińska – Oferta nr 7

Edyta Ryznar – Oferta nr 5

Simela Ziota – Oferta nr 3

 • terapeutę środowiskowego lub osobę posiadającą certyfikat potwierdzający nadanie kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży” włączonej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, w rozumieniu art. 2 pkt 25 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, lub osobę w trakcie szkolenia z terapii środowiskowej dzieci i młodzieży, lub osobę posiadającą tytuł magistra psychologii lub magistra pedagogiki specjalnej, po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika podmiotu.

BRAK ZŁOŻONYCH OFERT

 

II. Przychodnia PROVITA, ul Bierutowska 63 we Wrocławiu:

  • Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia (Kod 1744). Świadczenia realizowane przez:
   • Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii;

BRAK ZŁOŻONYCH OFERT

 • Specjalistę psychologii klinicznej, psychologa klinicznego lub osobę w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychologia kliniczna;

BRAK ZŁOŻONYCH OFERT

 • Specjalistę psychoterapii uzależnień lub osobę ubiegającą się o otrzymanie certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień.

BRAK ZŁOŻONYCH OFERT

 III Ośrodek Profilaktyczno-Leczniczy Chorób Zakaźnych i Terapii Uzależnień, ul. Wszystkich Świętych 2

 • Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia (Kod 1744). Świadczenia realizowane przez:
  • Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii;

BRAK ZŁOŻONYCH OFERT

 • Specjalistę psychoterapii uzależnień;

Aleksandra Szypowska – oferta nr 4

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie_konkursu_08.11.2023_SKAN pdf 1.07 MB Barbara Piekarska-Leszek
Ogłoszenie_konkursu_08.11.2023_PDF pdf 588.80 KB Barbara Piekarska-Leszek
Zarządzenie_65_2023_08.11.2023_SKAN pdf 986.02 KB Barbara Piekarska-Leszek
Zarządzenie_65_2023_08.11.2023_PDF pdf 787.70 KB Barbara Piekarska-Leszek
Zał.2.1. Regulamin komisji konkursowej pdf 551.94 KB Barbara Piekarska-Leszek
Zał.2.2. Szczegółowe warunki konkursu pdf 841.80 KB Barbara Piekarska-Leszek
Zał.2.2.1 Umowa_lekarz_działalność pdf 474.59 KB Barbara Piekarska-Leszek
Zał.2.2.2. Umowa_lekarz_osoba fizyczna pdf 475.39 KB Barbara Piekarska-Leszek
Zał.2.2.4. Umowa_terapeuta_osoba fizyczna pdf 478.81 KB Barbara Piekarska-Leszek
Zał.2.2.5. Umowa_terapeuta_I i II_poziom_ref_działalność pdf 482.74 KB Barbara Piekarska-Leszek
Zał.2.2.6. Umowa_terapeuta_I i II_poziom_ref_osoba fizyczna pdf 481.62 KB Barbara Piekarska-Leszek
Zał.2.3.Oświadczenie_dokumenty doc 36.00 KB Barbara Piekarska-Leszek
Zał.2.4. Oświadczenie_ZUS_Urząd_Skarbowy pdf 78.68 KB Barbara Piekarska-Leszek
wzór załącznik_nr_1_harmonogram doc 31.00 KB Barbara Piekarska-Leszek
wzór załącznik_nr_2_limit_punktów xls 28.00 KB Barbara Piekarska-Leszek
wzór załącznik_nr_3_sprawozdanie xls 118.00 KB Barbara Piekarska-Leszek
Obowiązek informacyjny docx 15.92 KB Barbara Piekarska-Leszek
Oświadczenie o poufności docx 14.62 KB Barbara Piekarska-Leszek
Upoważnienie_lekarz doc 27.50 KB Barbara Piekarska-Leszek
Formularz ofertowy doc 269.00 KB Barbara Piekarska-Leszek
Zarządzenie_65_2023_poprawione pdf 981.15 KB Joanna Trzaska
Ogłoszenie wyników konkursu ofert_PDF pdf 808.25 KB Joanna Trzaska
Ogłoszenie wyników konkursu ofert_skan pdf 741.55 KB Joanna Trzaska
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 09 listopad 2023 13:17 Barbara Piekarska-Leszek
Artykuł został zmieniony. czwartek, 09 listopad 2023 13:19 Barbara Piekarska-Leszek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 09 listopad 2023 13:22 Barbara Piekarska-Leszek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 09 listopad 2023 13:32 Barbara Piekarska-Leszek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 09 listopad 2023 13:33 Barbara Piekarska-Leszek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 09 listopad 2023 13:39 Barbara Piekarska-Leszek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 09 listopad 2023 13:43 Barbara Piekarska-Leszek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 13 listopad 2023 08:12 Barbara Piekarska-Leszek
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
poniedziałek, 13 listopad 2023 08:14 Barbara Piekarska-Leszek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 23 listopad 2023 14:48 Joanna Trzaska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 23 listopad 2023 14:51 Joanna Trzaska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 23 listopad 2023 14:52 Joanna Trzaska
Artykuł został zmieniony. czwartek, 23 listopad 2023 15:00 Joanna Trzaska