KONKURS OFERT OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ ORAZ PROGRAM PILOTAŻOWY CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO - LUTY 2023

 

Numer sprawy: DSP. 243.5.2023.BPL

 

Okres obowiązywania umowy od dnia 01.04.2023 r. do 31.12.2023, z możliwością przedłużenia okresu jej obowiązywania zgodnie z § 26 ust.2 umowy.

 

Termin składania ofert: 14.03.2023 do godz. 14:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Termin otwarcia 14.03.2023 do godz. 14:30 w Sali konferencyjnej w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ we Wrocławiu www.spzoz.wroc.pl (w zakładce: Praca/Konkursy) i Tablicy ogłoszeń w siedzibie WCZ SP ZOZ we Wrocławiu do dnia 22.03.2023 r.

 

Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie ze wzorem wskazanym w szczegółowych warunkach konkursu ofert. Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli wpłynie do Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu nie później niż w terminie składania ofert.

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz wzorem umowy dostępny jest na stronie internetowej www.spzoz.wroc.pl (w zakładce: Praca/Konkursy) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia. Z w/w materiałami zainteresowani mogą zapoznać się również w siedzibie Udzielającego zamówienia, w Dziale Sprzedaży Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Podróżnicza 26/28. Kontakt telefoniczny pod nr telefonu: 71 391 17 52.

Kryteria oceny ofert stanowią:
a) ocena merytoryczna Oferenta: doświadczenie i dodatkowe uprawnienia zawodowe, deklarowana dostępność - 30%,
b) cena jednostkowa za udzielanie świadczeń zdrowotnych -70%.

 

Data ogłoszenia: 22.02.2023r.

Dotyczy:
Poradnia Lekarza POZ Przychodni Kozanów, ul. Dokerska 9 we Wrocławiu,
Poradnia Lekarza POZ Przychodni Stare Miasto, pl. Dominikański 6 we Wrocławiu,
Poradnia Lekarza POZ Przychodni Stabłowice, ul. Stabłowicka 125 we Wrocławiu,
Poradnia Lekarza POZ Przychodni Grabiszyn, ul. Stalowa 50 we Wrocławiu,
Poradnia Lekarza POZ Przychodnia Provita ul. Bierutowska 63 we Wrocławiu,

Termin i miejsce składania ofert: do 22.02.2023 r. do godz. 09:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia.

 KONKURS OFERT OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ ORAZ PROGRAM PILOTAŻOWY CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO - STYCZEŃ 2023

 

Numer sprawy: DSP. 243.3.2023.BPL

 

Okres obowiązywania umowy od dnia 01.03.2023 r. do 31.12.2023, z możliwością przedłużenia okresu jej obowiązywania zgodnie z § 26 ust.2 umowy.

 

Termin składania ofert: 20.02.2023 do godz. 14:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Termin otwarcia 20.02.2023 do godz. 14:30 w Sali konferencyjnej w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ we Wrocławiu www.spzoz.wroc.pl (w zakładce: Praca/Konkursy) i Tablicy ogłoszeń w siedzibie WCZ SP ZOZ we Wrocławiu do dnia 28.02.2023 r.

 

Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie ze wzorem wskazanym w szczegółowych warunkach konkursu ofert. Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli wpłynie do Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu nie później niż w terminie składania ofert.

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz wzorem umowy dostępny jest na stronie internetowej www.spzoz.wroc.pl (w zakładce: Praca/Konkursy) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia. Z w/w materiałami zainteresowani mogą zapoznać się również w siedzibie Udzielającego zamówienia, w Dziale Sprzedaży Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Podróżnicza 26/28. Kontakt telefoniczny pod nr telefonu: 71 391 17 52.

Kryteria oceny ofert stanowią:
a) ocena merytoryczna Oferenta: doświadczenie i dodatkowe uprawnienia zawodowe, deklarowana dostępność - 30%,
b) cena jednostkowa za udzielanie świadczeń zdrowotnych -70%.

 

Data ogłoszenia: 27.01.2023r.

Numer sprawy: DSP.243.2.2023.1.AMI

Konkurs ofert w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna w zakresie Poradni profilaktyczno- leczniczej HIV/AIDS (1342) wraz z Kompleksową Ambulatoryjną Opieką Specjalistyczną nad pacjentem zakażonym HIV, leczonym lekami antyretrowirusowymi oraz w zakresie Poradni Chorób Zakaźnych (1340) w Ośrodku Profilaktyczno- Leczniczym Chorób Zakaźnych i Terapii Uzależnień, ul. Wszystkich Świętych 2, we Wrocławiu.

Świadczenia lekarza specjalisty w dziedzinie chorób zakaźnych.

Okres obowiązywania umowy od dnia 01-02-2023r. do 30-06-2023r. z możliwością przedłużenia okresu jej obowiązywania zgodnie z § 25 ust. 2 umowy.

Termin i miejsce składania ofert: 31-01-2023r. do godz. 9:00 w siedzibie firmy Udzielającego zamówienia.
Termin otwarcia ofert 31-01-2023r. o godz. 10:00 w Świetlicy (przyziemie) w siedzibie Udzielającego zamówienia.
Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ we Wrocławiu www.spzoz.wroc.pl i Tablicy ogłoszeń w siedzibie WCZ SPZOZ we Wrocławiu w dniu 31-01-2023r.

Dotyczy:
Poradnia Lekarza POZ Przychodni Kozanów, ul. Dokerska 9 we Wrocławiu,
Poradnia Lekarza POZ Przychodni Stare Miasto, pl. Dominikański 6 we Wrocławiu,
Poradnia Lekarza POZ Przychodni Stabłowice, ul. Stabłowicka 125 we Wrocławiu,
Poradnia Lekarza POZ Przychodni Grabiszyn, ul. Stalowa 50 we Wrocławiu,
Poradnia Lekarza POZ Przychodnia Provita ul. Bierutowska 63 we Wrocławiu,

Termin i miejsce składania ofert: do 25.01.2023 r. do godz. 09:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Dotyczy:

Poradnia Lekarza POZ Przychodni Kozanów, ul. Dokerska 9 we Wrocławiu,
Poradnia Lekarza POZ Przychodni Stare Miasto, pl. Dominikański 6 we Wrocławiu,
Poradnia Lekarza POZ Przychodni Stabłowice, ul. Stabłowicka 125 we Wrocławiu,
Poradnia Lekarza POZ Przychodni Grabiszyn, ul. Stalowa 50 we Wrocławiu,
Poradnia Lekarza POZ Przychodnia Provita ul. Bierutowska 63 we Wrocławiu,

Termin i miejsce składania ofert: do 22.12.2022 r. do godz. 09:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Numer sprawy: DSP. 243.35.2022.BPL

 

KONKURS OFERT W RODZAJU: OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ oraz PROGRAM PILITAŻOWY CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO - GRUDZIEŃ 2022

Okres obowiązywania umowy od dnia 01.01.2023 r. do 31.12.2023, z możliwością przedłużenia okresu jej obowiązywania zgodnie z § 26 ust.2 umowy.

 

Termin składania ofert: 19.12.2022 do godz. 10:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Termin otwarcia ofert: 19.12.2022 do godz.10:30 w Sali konferencyjnej w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ we Wrocławiu www.spzoz.wroc.pl (w zakładce: Praca/Konkursy) i Tablicy ogłoszeń w siedzibie WCZ SP ZOZ we Wrocławiu do dnia 22.12.2022 r.

 

Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie ze wzorem wskazanym w szczegółowych warunkach konkursu ofert. Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli wpłynie do Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu nie później niż w terminie składania ofert.

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz wzorem umowy dostępny jest na stronie internetowej www.spzoz.wroc.pl (w zakładce: Praca/Konkursy) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia. Z w/w materiałami zainteresowani mogą zapoznać się również w siedzibie Udzielającego zamówienia, w Dziale Sprzedaży Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Podróżnicza 26/28. Kontakt telefoniczny pod nr telefonu: 71 391 17 52.

Kryteria oceny ofert stanowią:
a) ocena merytoryczna Oferenta: doświadczenie i dodatkowe uprawnienia zawodowe, deklarowana dostępność - 30%,
b) cena jednostkowa za udzielanie świadczeń zdrowotnych -70%.

 

Data ogłoszenia: 09.12..2022r.

 

Numer sprawy: DSP. 243.34.2022.AMI

Konkurs ofert w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna w zakresie: Kompleksowa Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna nad pacjentem zakażonym HIV, leczonym lekami antyretrowirusowymi

Ośrodek Profilaktyczno- Leczniczy Chorób Zakaźnych i Terapii Uzależnień, ul. Wszystkich Świętych 2, we Wrocławiu.
Świadczenia lekarza specjalisty w dziedzinie kardiologii.

Okres obowiązywania umowy od dnia 01-01-2023r. do 30-06-2023r. z możliwością przedłużenia okresu jej obowiązywania zgodnie z § 25 ust. 2 umowy.
Termin i miejsce składania ofert: 21-12-2022 r. do godz. 9:00 w siedzibie firmy Udzielającego zamówienia.
Termin otwarcia ofert 21-12-2022 r. o godz. 10:00 w Świetlicy (przyziemie) w siedzibie Udzielającego zamówienia.
Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ we Wrocławiu www.spzoz.wroc.pl i Tablicy ogłoszeń w siedzibie WCZ SPZOZ we Wrocławiu w dniu 21-12-2022 r.

nr sprawy: DSP.243.33.2022.AMI

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją przez Wrocławskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej świadczeń zdrowotnych kompleksowej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nad pacjentem z HIV leczonym antyretrowirusowo oraz diabetologii , zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonywanie konsultacji dietetyka/ specjalisty ds. żywienia w ramach ww. świadczeń usługobiorcom w ramach prowadzonej przez Zamawiającego odpłatnej działalności leczniczej na podstawie art. 55 ust. 1 pkt. 1, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Termin składania: 16.12.2022r. 

Numer sprawy: DSP.243.32.2022.AMI

Konkurs ofert w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna w zakresie: Poradnia położniczo- ginekologiczna (1450) w:
Przychodni Provita, ul. Bierutowska 63 we Wrocławiu
Przychodni Kozanów, ul. Dokerska 9 we Wrocławiu

Świadczenia lekarza specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii.

Okres obowiązywania umowy od dnia 01-01-2023 r. do 30-06-2023 r. z możliwością przedłużenia okresu jej obowiązywania zgodnie z § 25 ust. 2 umowy.

Termin i miejsce składania ofert: 19-12-2022 r. do godz. 11:00 w siedzibie firmy Udzielającego zamówienia.
Termin otwarcia ofert 19-12-2022 r. o godz. 13:00 w Świetlicy (przyziemie) w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ we Wrocławiu www.spzoz.wroc.pl i Tablicy ogłoszeń w siedzibie WCZ SPZOZ we Wrocławiu w dniu 19-12-2022 r.