konkurs ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w rodzaju opieka psychiatryczna

Termin składania ofert: 11.04.2022r. godz. 9:00

Okres obowiązywania umowy od dnia 18.04.2022 r. do 31.12.2022 r.

Nr sprawy: DSP.243.4.2022.1.EKE

Zapytanie ofertowe

Dotyczy: Dietetyk -luty 2022 r.

W związku z realizacją przez Wrocławskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej świadczeń zdrowotnych kompleksowej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nad pacjentem z HIV leczonym antyretrowirusowo oraz diabetologii , zwracam się  z prośbą o przedstawienie oferty na wykonywanie konsultacji dietetyka/ specjalisty ds. żywienia w ramach  ww. świadczeń usługobiorcom w ramach prowadzonej przez Zamawiającego odpłatnej działalności leczniczej na podstawie  art. 55 ust. 1 pkt. 1, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Termin składania: 24.02.2022 r. 

Dotyczy:

Poradnia Lekarza POZ Przychodni Kozanów, ul. Dokerska 9 we Wrocławiu,
Poradnia Lekarza POZ Przychodni Stare Miasto, pl. Dominikański 6 we Wrocławiu,
Poradnia Lekarza POZ Przychodni Stabłowice, ul. Stabłowicka 125 we Wrocławiu,
Poradnia Lekarza POZ Przychodni Grabiszyn, ul. Stalowa 50 we Wrocławiu,
Poradnia Lekarza POZ Przychodnia Provita ul. Bierutowska 63 we Wrocławiu,

Termin i miejsce składania ofert: do 22.02.2022 r. do godz. 09:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Nr sprawy: DSP.243.2.2022.1.BPL

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w rodzaju Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień, Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna oraz Kompleksowa Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

Okres obowiązywania umowy od dnia 01.03.2022 r. do 31.12.2022, z możliwością przedłużenia okresu jej obowiązywania zgodnie z § 26 ust.2 umowy.

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz wzorem umowy dostępny jest na stronie internetowej www.spzoz.wroc.pl (w zakładce: Praca/Konkursy) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia. Z w/w materiałami zainteresowani mogą zapoznać się również w siedzibie Udzielającego zamówienia, w Dziale Sprzedaży Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Podróżnicza 26/28. Kontakt telefoniczny pod nr telefonu: 71 391 17 52.

Termin składania ofert: 21.02.2022 do godz. 9:00.w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli wpłynie do Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu nie później niż w terminie składania ofert.
Termin otwarcia ofert: 21.02.2022 o godz. 9:30 w Sali konferencyjnej w siedzibie Udzielającego zamówienia.

konkurs ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w rodzaju opieka psychiatryczna

Termin składania ofert: 28.02.2022r. godz. 9:00

Okres obowiązywania umowy od dnia 07.03.2022 r. do 30.06.2022 r.

Dotyczy:

Poradnia Lekarza POZ Przychodni Kozanów, ul. Dokerska 9 we Wrocławiu,
Poradnia Lekarza POZ Przychodni Stare Miasto, pl. Dominikański 6 we Wrocławiu,
Poradnia Lekarza POZ Przychodni Stabłowice, ul. Stabłowicka 125 we Wrocławiu,
Poradnia Lekarza POZ Przychodni Grabiszyn, ul. Stalowa 50 we Wrocławiu,
Poradnia Lekarza POZ Przychodnia Provita ul. Bierutowska 63 we Wrocławiu,

Termin i miejsce składania ofert: do 28.01.2022 r. do godz. 09:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Zapytanie ofertowe
Dotyczy: Logopeda -grudzień 2021 r.

Nr sprawy: DSP.243.27.2021.1.AMI

W związku z realizacją przez Wrocławskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej logopedycznych świadczeń zdrowotnych w poradni logopedycznej i rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku dziennym, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonywanie porad logopedycznych w warunkach ambulatoryjnych oraz świadczeń udzielania diagnozy i terapii logopedycznej dzieciom z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku dziennym przez logopedę z tytułem neurologopedy lub surdologopedy usługobiorcom w ramach prowadzonej przez Zamawiającego odpłatnej działalności leczniczej na podstawie art. 55 ust. 1 pkt, 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r, o działalności leczniczej

Termin składania: 23.12.2021 r. do godziny 13.00 

Dotyczy:

Poradnia Lekarza POZ Przychodni Kozanów, ul. Dokerska 9 we Wrocławiu,
Poradnia Lekarza POZ Przychodni Stare Miasto, pl. Dominikański 6 we Wrocławiu,
Poradnia Lekarza POZ Przychodni Stabłowice, ul. Stabłowicka 125 we Wrocławiu,
Poradnia Lekarza POZ Przychodni Grabiszyn, ul. Stalowa 50 we Wrocławiu,
Poradnia Lekarza POZ Przychodnia Provita ul. Bierutowska 63 we Wrocławiu,

Termin i miejsce składania ofert: do 21.12.2021 r. do godz. 09:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia.

 

Nr sprawy: DSP.243.25.2021.1.BPL

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w rodzaju Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień, Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna oraz Kompleksowa Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

Okres obowiązywania umowy od dnia 01.01.2022 r. do 31.12.2022, z możliwością przedłużenia okresu jej obowiązywania zgodnie z § 26 ust.2 umowy.

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz wzorem umowy dostępny jest na stronie internetowej www.spzoz.wroc.pl (w zakładce: BIP/KADRY/Konkursy) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Z w/w materiałami zainteresowani mogą zapoznać się również w siedzibie Udzielającego zamówienia, w Dziale Sprzedaży Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Podróżnicza 26/28.

Kontakt telefoniczny pod nr telefonu: 71 391 17 52.

Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli wpłynie do Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu nie później niż w terminie składania ofert.

Termin składania ofert: 27.12.2021 do godz. 9:00.w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Termin otwarcia ofert: 27.12.2021 o godz. 9:30 w Sali konferencyjnej w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ we Wrocławiu www.spzoz.wroc.pl (w zakładce: Praca/Konkursy) i Tablicy ogłoszeń w siedzibie WCZ SP ZOZ we Wrocławiu do końca dnia 30.12.2021 r.

Wyniki konkursu znajdują się w załącznikach oraz w treści pod ogłoszeniem konkursu.

 

Nr sprawy: DSP.243.24.2021.1.JLI

Dotyczy:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju rehabilitacja lecznicza w lokalizacji:

1. Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego (kod 2301) w Ośrodku Dziecięcych Porażeń Mózgowych Puchatek ul Stalowa 50 we Wrocławiu.
Świadczenia realizowane są przez :
a. magistra fizjoterapii lub
b. fizjoterapeutę posiadającego udokumentowane odpowiednie doświadczenie w zakresie metod usprawniania dzieci z zaburzeniami rozwojowymi oraz wczesnej diagnostyki i terapii neurorozwojowej.

Okres obowiązywania umowy od dnia 01-01-2022r. do 31-12-2023r. z możliwością przedłużenia okresu jej obowiązywania zgodnie z § 25 ust. 2 umowy.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ we Wrocławiu www.spzoz.wroc.pl i Tablicy ogłoszeń w siedzibie WCZ SP ZOZ we Wrocławiu do końca dnia 17-12-2021r.