Nr sprawy: DSP.243.22.2021.1.ACY
Dotyczy:

Poradnia Lekarza POZ Przychodni Kozanów, ul. Dokerska 9 we Wrocławiu,
Poradnia Lekarza POZ Przychodni Stare Miasto, pl. Dominikański 6 we Wrocławiu,
Poradnia Lekarza POZ Przychodni Stabłowice, ul. Stabłowicka 125 we Wrocławiu,
Poradnia Lekarza POZ Przychodni Grabiszyn, ul. Stalowa 50 we Wrocławiu,

Termin i miejsce składania ofert: do 30.11.2021 r. do godz. 09:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Zapytanie ofertowe

Dotyczy: Dietetyk -listopad 2021 r.
Nr sprawy: DSP.243.23.2021.1.AMI

W związku z realizacją przez Wrocławskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej świadczeń zdrowotnych kompleksowej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nad pacjentem z HIV leczonym antyretrowirusowo oraz diabetologii , zwracam się  z prośbą o przedstawienie oferty na wykonywanie konsultacji dietetyka/ specjalisty ds. żywienia w ramach  ww. świadczeń usługobiorcom w ramach prowadzonej przez Zamawiającego odpłatnej działalności leczniczej na podstawie  art. 55 ust. 1 pkt. 1, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Termin składania: 30.11.2021 r. 

Znak sprawy: CZP.082.34.2021.1.IBM   KONKURS PSY CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO+ PROJEKT UE KONKURS OFERT

Konkurs ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zrealizowane  w ramach projektu pn. „Program zintegrowanych działań zdrowotnych, społecznych i socjalnych w procesie zdrowienia osób z doświadczeniem choroby psychicznej etap II realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa.

 Okres obowiązywania umowy od dnia 27.12.2021 r. do 30.06.2022 r.

Termin składania ofert: 20.12.2021 r.

Nr sprawy: DSP.243.21.2021.1.BPL

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w rodzaju Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień

Okres obowiązywania umowy od dnia 01.12.2021 r. do 31.12.2022, z możliwością przedłużenia okresu jej obowiązywania zgodnie z § 26 ust.2 umowy.

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz wzorem umowy dostępny jest na stronie internetowej www.spzoz.wroc.pl (w zakładce: BIP/KADRY/Konkursy) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Z w/w materiałami zainteresowani mogą zapoznać się również w siedzibie Udzielającego zamówienia, w Dziale Sprzedaży Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Podróżnicza 26/28.

Kontakt telefoniczny pod nr telefonu: 71 391 17 52.

Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli wpłynie do Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu nie później niż w terminie składania ofert.

Termin składania ofert: 25.11.2021 do godz. 9:00.w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Termin otwarcia ofert: 25.11.2021 o godz. 9:30 w Sali konferencyjnej w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ we Wrocławiu www.spzoz.wroc.pl (w zakładce: Praca/Konkursy) i Tablicy ogłoszeń w siedzibie WCZ SP ZOZ we Wrocławiu do końca dnia 29.11.2021 r.

Nr sprawy: DSP.243.19.2021.1.JLI

Dotyczy:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju rehabilitacja lecznicza w lokalizacji:
I Ośrodek Opieki Zdrowotnej i Rehabilitacji Celmed ul. Celtycka 15/17:
1. Dział Fizjoterapii (kod 1310) świadczenia realizowane przez: osobę, która ukończyła studia wyższe i uzyskała tytuł magistra fizjoterapii,

Termin i miejsce składania ofert: do 26.10.2021 r. do godz. 15:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia.

 

Nr sprawy: DSP.243.18.2021.1.BPL

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w rodzaju Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień

Okres obowiązywania umowy od dnia 01.11.2021 r. do 31.12.2022, z możliwością przedłużenia okresu jej obowiązywania zgodnie z § 26 ust.2 umowy.

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz wzorem umowy dostępny jest na stronie internetowej www.spzoz.wroc.pl (w zakładce: BIP/KADRY/Konkursy) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia. Z w/w materiałami zainteresowani mogą zapoznać się również w siedzibie Udzielającego zamówienia, w Dziale Sprzedaży Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Podróżnicza 26/28. Kontakt telefoniczny pod nr telefonu: 71 391 17 52.

Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w szczegółowych warunkach konkursu ofert. Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli wpłynie do Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu nie później niż w terminie składania ofert.

 

Termin składania ofert: 25.10.2021 do godz. 9:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia (Sekretariat).

Termin otwarcia ofert: 25.10.2021 o godz. 9:30 w Sali konferencyjnej w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ we Wrocławiu www.spzoz.wroc.pl (w zakładce: Praca/Konkursy) i Tablicy ogłoszeń w siedzibie WCZ SP ZOZ we Wrocławiu do końca dnia 27.10.2021 r.

Nr sprawy: DSP.243.17.2021.1.BPL

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w rodzaju Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień

Okres obowiązywania umowy od dnia 01.10.2021 r. do 31.12.2022, z możliwością przedłużenia okresu jej obowiązywania zgodnie z § 26 ust.2 umowy.

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz wzorem umowy dostępny jest na stronie internetowej www.spzoz.wroc.pl (w zakładce: BIP/KADRY/Konkursy) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia. Z w/w materiałami zainteresowani mogą zapoznać się również w siedzibie Udzielającego zamówienia, w Dziale Sprzedaży Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Podróżnicza 26/28. Kontakt telefoniczny pod nr telefonu: 71 391 17 52.

Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli wpłynie do Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu nie później niż w terminie składania ofert.

 

Termin składania ofert: 30.09.2021 do godz. 9:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia (Sekretariat).

Termin otwarcia ofert: 30.09.2021 o godz. 9:30 w Sali konferencyjnej w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ we Wrocławiu www.spzoz.wroc.pl (w zakładce: Praca/Konkursy) i Tablicy ogłoszeń w siedzibie WCZ SP ZOZ we Wrocławiu do końca dnia 30.09.2021 r.

Nr sprawy: DSP.243.16.2021.1.JLI

Dotyczy:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju rehabilitacja lecznicza w lokalizacji:
1. Ośrodek Opieki zdrowotnej i Rehabilitacji CELMED ul. Celtycka 15/17 we Wrocławiu.
2. Ośrodek Dziecięcych Porażeń Mózgowych PUCHATEK ul. Stalowa 50 we Wrocławiu.

Termin i miejsce składania ofert: do 27.09.2021 r. do godz. 10:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Znak sprawy: CZP.082.30.2021.1.IBM   KONKURS PSY CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO+ PROJEKT UEKONKURS OFERT

Konkurs ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zrealizowane  w ramach projektu pn. „Program zintegrowanych działań zdrowotnych, społecznych i socjalnych w procesie zdrowienia osób z doświadczeniem choroby psychicznej etap II realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa.

 Okres obowiązywania umowy od dnia 25.10.2021 r. do 30.06.2022 r. ZMIANA od dnia 08.11.2021r. do 30.06.2022r. 

Termin składania ofert: 18.10.2021 rZMIANA  02.11. 2021r. w Centrum Zdrowia Psychicznego + przy ul. Ostrowskiego 13c we Wrocławiu.

Nr sprawy: DSP.243.15.2021.1.ACY

Dotyczy:

Poradnia Lekarza POZ Przychodni Kozanów, ul. Dokerska 9 we Wrocławiu,
Poradnia Lekarza POZ Przychodni Stare Miasto, pl. Dominikański 6 we Wrocławiu,
Poradnia Lekarza POZ Przychodni Stabłowice, ul. Stabłowicka 125 we Wrocławiu,
Poradnia Lekarza POZ Przychodni Grabiszyn, ul. Stalowa 50 we Wrocławiu,

Termin i miejsce składania ofert: do 30.09.2021 r. do godz. 09:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia.