Dotyczy:

Poradnia Lekarza POZ Przychodni Kozanów, ul. Dokerska 9 we Wrocławiu,
Poradnia Lekarza POZ Przychodni Stare Miasto, pl. Dominikański 6 we Wrocławiu,
Poradnia Lekarza POZ Przychodni Stabłowice, ul. Stabłowicka 125 we Wrocławiu,
Poradnia Lekarza POZ Przychodni Grabiszyn, ul. Stalowa 50 we Wrocławiu,
Poradnia Lekarza POZ Przychodnia Provita ul. Bierutowska 63 we Wrocławiu,

Termin i miejsce składania ofert: do 24.11.2022 r. do godz. 14:30 w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Zapytanie ofertowe dotyczące Koordynacji działań Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży prowadzony w ramach komóki Poradnia psychologiczna dla dzieci i młodzieży (1791)

Nr sprawy: DSP.243.30.2022.1.BPL

 

 

 

Dotyczy:

Poradnia Lekarza POZ Przychodni Kozanów, ul. Dokerska 9 we Wrocławiu,
Poradnia Lekarza POZ Przychodni Stare Miasto, pl. Dominikański 6 we Wrocławiu,
Poradnia Lekarza POZ Przychodni Stabłowice, ul. Stabłowicka 125 we Wrocławiu,
Poradnia Lekarza POZ Przychodni Grabiszyn, ul. Stalowa 50 we Wrocławiu,
Poradnia Lekarza POZ Przychodnia Provita ul. Bierutowska 63 we Wrocławiu,

Termin i miejsce składania ofert: do 17.11.2022 r. do godz. 14:30 w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Dotyczy:

Poradnia Lekarza POZ Przychodni Kozanów, ul. Dokerska 9 we Wrocławiu,
Poradnia Lekarza POZ Przychodni Stare Miasto, pl. Dominikański 6 we Wrocławiu,
Poradnia Lekarza POZ Przychodni Stabłowice, ul. Stabłowicka 125 we Wrocławiu,
Poradnia Lekarza POZ Przychodni Grabiszyn, ul. Stalowa 50 we Wrocławiu,
Poradnia Lekarza POZ Przychodnia Provita ul. Bierutowska 63 we Wrocławiu,

Termin i miejsce składania ofert: do 10.11.2022 r. do godz. 09:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Dotyczy:

Poradnia Lekarza POZ Przychodni Kozanów, ul. Dokerska 9 we Wrocławiu,
Poradnia Lekarza POZ Przychodni Stare Miasto, pl. Dominikański 6 we Wrocławiu,
Poradnia Lekarza POZ Przychodni Stabłowice, ul. Stabłowicka 125 we Wrocławiu,
Poradnia Lekarza POZ Przychodni Grabiszyn, ul. Stalowa 50 we Wrocławiu,
Poradnia Lekarza POZ Przychodnia Provita ul. Bierutowska 63 we Wrocławiu,

Termin i miejsce składania ofert: do 26.10.2022 r. do godz. 09:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia.

 

Numer sprawy: DSP.243.26.2022.1.AMI

Konkurs ofert w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna w zakresie: Poradni chirurgii ogólnej (1500) w Przychodni Provita, ul. Bierutowska 63 we Wrocławiu.
Świadczenia lekarza specjalisty w dziedzinie chirurgii ogólnej.

Okres obowiązywania umowy od dnia 01-11-2022 r. do 31-12-2022 r. z możliwością przedłużenia okresu jej obowiązywania zgodnie z § 25 ust. 2 umowy.

Termin i miejsce składania ofert: 17-10-2022 r. do godz. 11:00 w siedzibie firmy Udzielającego zamówienia.
Termin otwarcia ofert 17-10-2022 r. o godz. 13:00 w Świetlicy (przyziemie) w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ we Wrocławiu www.spzoz.wroc.pl i Tablicy ogłoszeń w siedzibie WCZ SPZOZ we Wrocławiu w dniu 17-10-2022 r.

Konkurs ofert w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna w zakresie: Poradni chirurgii ogólnej  (1500) w Przychodni Provita, ul. Bierutowska 63 we Wrocławiu.
Świadczenia lekarza specjalisty w dziedzinie chirurgii ogólnej.

Okres obowiązywania umowy od dnia 01-10-2022 r. do 31-12-2022 r. z możliwością przedłużenia okresu jej obowiązywania zgodnie z § 25 ust. 2 umowy.

Termin i miejsce składania ofert: 30-09-2022 r. do godz. 11:00 w siedzibie firmy Udzielającego zamówienia.
Termin otwarcia ofert 30-09-2022 r. o godz. 13:30 w Świetlicy (przyziemie) w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ we Wrocławiu www.spzoz.wroc.pl i Tablicy ogłoszeń w siedzibie WCZ SPZOZ we Wrocławiu w dniu 30-09-2022 r.

Konkurs ofert w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna w zakresie Poradni reumatologicznej (1280) w Przychodni Provita, ul. Bierutowska 63 we Wrocławiu.
Świadczenia lekarza specjalisty w dziedzinie reumatologii.

Okres obowiązywania umowy od dnia 01-10-2022r. do 31-12-2022r. z możliwością przedłużenia okresu jej obowiązywania zgodnie z § 25 ust. 2 umowy.

Termin i miejsce składania ofert: 30-09-2022 r. do godz. 11:00 w siedzibie firmy Udzielającego zamówienia.
Termin otwarcia ofert 30-09-2022 r. o godz. 13:00 w Świetlicy (przyziemie) w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ we Wrocławiu www.spzoz.wroc.pl i Tablicy ogłoszeń w siedzibie WCZ SPZOZ we Wrocławiu w dniu 30-09-2022r .

Nr sprawy: DSP.243.23.2022.1.BPL

KONKURS OFERT W RODZAJU: OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ - WRZESIEŃ 2022

Okres obowiązywania umowy od dnia 01.10.2022 r. do 31.12.2022, z możliwością przedłużenia okresu jej obowiązywania zgodnie z § 26 ust.2 umowy.

 

Termin składania ofert: 29.09.2022 do godz. 10:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Termin otwarcia ofert: 29.09.2022 do godz.10:30 w Sali konferencyjnej w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ we Wrocławiu www.spzoz.wroc.pl (w zakładce: Praca/Konkursy) i Tablicy ogłoszeń w siedzibie WCZ SP ZOZ we Wrocławiu do dnia 30.09.2022 r.

Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie ze wzorem wskazanym w szczegółowych warunkach konkursu ofert. Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli wpłynie do Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu nie później niż w terminie składania ofert.

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz wzorem umowy dostępny jest na stronie internetowej www.spzoz.wroc.pl (w zakładce: Praca/Konkursy) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia. Z w/w materiałami zainteresowani mogą zapoznać się również w siedzibie Udzielającego zamówienia, w Dziale Sprzedaży Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Podróżnicza 26/28. Kontakt telefoniczny pod nr telefonu: 71 391 17 52.

Kryteria oceny ofert stanowią:
a) ocena merytoryczna Oferenta: doświadczenie i dodatkowe uprawnienia zawodowe, deklarowana dostępność - 30%,
b) cena jednostkowa za udzielanie świadczeń zdrowotnych -70%.

Data ogłoszenia: 21.09.2022r.

Nr sprawy: DSP.243.22.2022.1.MSZ

Ogłoszenie
konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, z póżn. zm.) Zamawiający/Udzielający zamówienia:

Wrocławskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
z siedzibą we Wrocławiu, ul. Podróżnicza 26/28

zaprasza
do składania ofert i wzięcia udziału w konkursie ofert, poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie
badania diagnostyczne - badania obrazowe USG

Do konkursu mogą przystąpić podmioty lecznicze lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie zgodnie z wymaganiami zawartymi w szczegółowych warunkach konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

 Miejsce i termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych:

  • Badania diagnostyczne USG Pracownia USG w Przychodni Kozanów ul. Dokerska 9 we Wrocławiu
  •  Badania diagnostyczne USG Pracownia USG w Przychodni Stabłowice ul. Stabłowicka 125 we Wrocławiu
  • Badania diagnostyczne USG Pracownia USG w Przychodni Grabiszyn ul. Stalowa 50 we Wrocławiu
  • Badania diagnostyczne USG Pracownia USG w Przychodni Stare Miasto pl. Dominikański 6 we Wrocławiu
  • Badania diagnostyczne USG Pracownia USG w Specjalistycznym Zakładzie Profilaktyczno-Leczniczym PROVITA, ul. Bierutowska 63, 51-317 Wrocław

Okres obowiązywania umowy w każdym konkursie od dnia 01.10.2022r. do dnia 31.09.2024 r

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz wzorem umowy dostępny jest na stronie internetowej www.spzoz.wroc.pl w zakładce Konkurs ofert i na portalu wewnętrznym Zamawiającego.
Z w/w materiałami zainteresowani mogą zapoznać się również w siedzibie Udzielającego zamówienia, w Dziale Sprzedaży Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Podróżnicza 26/28. Kontakt telefoniczny pod nr telefonu: 71 391 17 57, 71 391 17 50, 71 391 17 51.

Termin i miejsce składania ofert: 21 września 2022r do godz. 15:00. w sekretariacie Udzielającego zamówienia

Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach
i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w szczegółowych warunkach konkursu ofert.
Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli wpłynie do Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu nie później niż w terminie składania ofert.

Termin otwarcia ofert: 22 września 2022r do godz. 9:00 w Sali Konferencyjnej (parter) w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Kryteria oceny ofert stanowią:
a) ocena merytoryczna Oferenta: doświadczenie i dodatkowe uprawnienia zawodowe, deklarowana dostępność - 30% ,
b) cena jednostkowa za udzielanie świadczeń zdrowotnych -70%.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ we Wrocławiu www.spzoz.wroc.pl i Tablicy ogłoszeń w siedzibie WCZ SP ZOZ we Wrocławiu do dnia 26 września 2022r.

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami. Przeprowadzenie negocjacji z oferentem nie oznacza wyboru jego oferty.

Zamawiający zastrzega możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert bez podania przyczyny.

Oferentom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w szczegółowych warunkach konkursu ofert.