ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące wyboru lekarza psychiatry i psychologa do obsługi Mobilnego Gabinetu Psychologiczno-Psychiatrycznego podczas plenerowych wydarzeń z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego organizowanych przez Centrum Zdrowia Psychicznego w ramach projektu pn. „Program zintegrowanych działań zdrowotnych, społecznych i socjalnych w procesie zdrowienia osób z doświadczeniem choroby psychicznej etap II”.

Termin składania ofert - 25.07.2023 r.

I. ZAMAWIAJĄCY

Wrocławskie Centrum Zdrowia Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000062603, adres: ul. Podróżnicza 26/28, 53-208
Wrocław, NIP: 8942460800, REGON: 000313331, BDO 000117707,

II. TRYB POSTĘPOWANIA

Niniejsze postępowanie prowadzone jest z zachowaniem konkurencyjności wymaganej przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, bez zastosowania procedur określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych.
Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania będzie wykonane w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji równego traktowania wykonawców.
Projekt realizowany jest w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne, Osi priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa.

Do zapytania ofertowego mogą przystąpić podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie zgodnie z wymaganiami zawartymi w szczegółowych warunkach zapytania ofertowego.

Przy składaniu oferty, proszę brać pod uwagę, iż łączne zaangażowanie zawodowe personelu projektu, niezależnie od formy zaangażowania, w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie może przekraczać 276 godzin miesięcznie.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Na stanowisko lekarza psychiatry – CPV 85121210-8

Na stanowisko psychologa – CPV 85121270-6

 • Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie:

lekarza psychiatry i psychologa do obsługi Mobilnego Gabinetu Psychologiczno-Psychiatrycznego podczas plenerowych wydarzeń z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia Psychicznego organizowanych przez Centrum Zdrowia Psychicznego w ramach projektu pn. „Program zintegrowanych działań zdrowotnych, społecznych i socjalnych w procesie zdrowienia osób z doświadczeniem choroby psychicznej etap II”.

Do zapytania ofertowego mogą przystąpić osoby fizyczne, osoby prowadzące działalność gospodarczą jak również firmy, spółki, organizacje pozarządowe i inne podmioty posiadające personel spełniający wymogi zapytania ofertowego.

Ramowy program wydarzenia:
- w dniu wydarzenia na co najmniej 15 minut przed rozpoczęciem wydarzenia obecność w Mobilnym Gabinecie Psychologiczno-Psychiatrycznym przygotowanym na terenie wydarzenia plenerowego;

- w czasie trwania wydarzenia udzielanie porad psychologicznych/psychiatrycznych uczestnikom wydarzenia, którzy zgłoszą się do Mobilnego Gabinetu Psychologiczno-Psychiatrycznego

 

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

 • 07.2023 r. w godzinach 18:30–22:30 w Parku Mamuta we Wrocławiu;
 • 07.2023 r. w godzinach 15:00–19:00 na terenie przy szkole SP 28 przy ul. Greckiej;
 • 07.2023 r. w godzinach 18:30–22:30 w Parku Mamuta we Wrocławiu;
 • 08.2023 r. w godzinach 18:30–22:30 na terenie CALu na Maślicach we Wrocławiu;
 • 08.2023 r. w godzinach 18:30–22:30 na terenie Ośrodka Postaw Twórczych Zamek – Leśnica we Wrocławiu;
 • 08.2023 r. w godzinach 11:00–15:00 na terenie Parku Grabiszyńskiego we Wrocławiu;
 • 08.2023 r. godzinach 18:30–22:30 na terenie Ośrodka Postaw Twórczych Zamek – Leśnica we Wrocławiu;
 • 09.2023 r. w godzinach 10:00–16:00 na terenie Parku Tysiąclecia;
 • 09.2023 r. w godzinach 11:00–15:00 na terenie osiedla Kozanów we Wrocławiu;
 • 09.2023 r. w godzinach 10:00–14:00 na terenie Parku Zachodniego we Wrocławiu;
 • 09.2023 r. w godzinach 10:00–14:00 na terenie Złotnickiego Centrum Spotkań we Wrocławiu;
 • 09.2023 r. w godzinach 10:00-14:00 na terenie Centrum Historii Zajezdnia przy ul Grabiszyńskiej we Wrocławiu;
 • 09.2023 r. w godzinach 11:00–15:00 na terenie Parku Popowickiego we Wrocławiu;
 • 10.2023 r. w godzinach 11:00–15:00 terenie Parku Grabiszyńskiego, okolice Górki Skarbowców;
 • 10.2023 r. w godzinach 11:00–15:00 na terenie Centrum Historii Zajezdnia przy ul Grabiszyńskiej we Wrocławiu;
 • 10.2023 r. w godzinach 10:00–15:00 na terenie Parku Zachodniego we Wrocławiu;

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca i terminu realizacji umowy na skutek wystąpienia okoliczności niezależnych i niezawinionych przez Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany programu wydarzenia.

V. ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:

 • Psycholog kliniczny lub psycholog (z co najmniej 2-letnim stażem w pracy z osobami z doświadczeniem choroby psychicznej)
 • Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii lub lekarz psychiatra I stopnia lub lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii,

Zadania Wykonawcy:

 • udzielanie porad psychologicznych/psychiatrycznych uczestnikom wydarzenia, którzy zgłoszą się do Mobilnego Gabinetu Psychologiczno-Psychiatrycznego

Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania.

 

VI. WARUNKI WSPÓŁPRACY:

 • Współpraca z Wykonawcą, który zostanie wybrany w ramach niniejszego zapytania ofertowego, odbywać się będzie w oparciu o umowę cywilno-prawną lub działalność gospodarczą.
 • Zamawiający zapłaci wynagrodzenie zgodne z ofertą Wykonawcy w terminie 20 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionego rachunku/ faktury na podstawie podpisanego sprawozdania.
 • Wynagrodzenie na prośbę Wykonawcy może być realizowane po każdym wydarzeniu plenerowym.
 • Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w pkt 2 zawiera wszystkie koszty związane
  z realizacją zadania.

VII. WARUNKI ZMIANY UMOWY

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy o udzielenie zamówienia w następujących okolicznościach:

 • warunki oraz termin płatności, w szczególności w przypadku konieczności uwzględnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy o udzielenie zamówienia, jak również w przypadku gdy ze względu na interes Zamawiającego zmiana warunków oraz terminu płatności jest konieczna;
 • sposób wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności gdy zmiana sposobu realizacji zamówienia wynika ze zmian w obowiązujących przepisach prawa bądź wytycznych mających wpływ na wykonanie zamówienia;
 • zmiana terminu realizacji zamówienia, jeżeli z przyczyn organizacyjnych nie będzie możliwości przeprowadzenia usługi w założonym terminie;
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji (bez konsekwencji finansowych) z realizacji zamówienia;
 • w przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy, Zamawiający podpisze umowę z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał najwyższą liczbę punktów.

VIII. LISTA DOKUMENTÓW/ OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD PRZYJMUJĄCEGO ZAMÓWIENIE:

 1. formularz oferty - na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;
 2. oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału lub oświadczenie o rekomendowanych osobach w przypadku oferty składanej przez firmę, która wyznacza osobę do realizacji zamówienia - na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego;
 3. oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego;

IX. INFORMACJE O WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO:

Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby, które powiązane są z Zamawiającym (Liderem i Partnerem projektu) osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 • posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji;
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
  w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
  w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
 • z udziału w postępowaniu wyłączone są również osoby będące pracownikami Lidera
  i Partnerów projektu (Zamawiającego i/lub jego Partnerów).

W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do podpisania stosowanego oświadczenia, określonego w załączniku nr 4 do zapytania ofertowego. Wykonawcy, którzy nie podpiszą w/w oświadczenia zostaną odrzuceni.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

XI. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT

 • Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznakowanej w następujący sposób:

OFERTA - ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru lekarza psychiatry i psychologa do obsługi Mobilnego Gabinetu Psychologiczno-Psychiatrycznego podczas plenerowych wydarzeń z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego organizowanych przez Centrum Zdrowia Psychicznego w ramach projektu pn. „Program zintegrowanych działań zdrowotnych, społecznych i socjalnych
w procesie zdrowienia osób z doświadczeniem choroby psychicznej etap II”.

Oferty należy składać w siedzibie jednostki Zamawiającego, w rejestracji pod adresem:
Centrum Zdrowia Psychicznego
ul. Aleksandra Ostrowskiego 13 C
53-238 Wrocław

do dnia 25.07.2023;

mailowo na adres: akonik@spzoz.wroc.pl

lub pocztą tradycyjną na adres Centrum zdrowia Psychicznego, ul. Aleksandra Ostrowskiego 13 C, 53-238 Wrocław (obowiązującą będzie data wpływu).

 • Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji (wraz z upoważnieniem, jeśli dotyczy), strony oferty powinny być ponumerowane. Złożenie oferty po terminie oraz w innej formie skutkować będzie jej odrzuceniem. Oferty niekompletne nie będą podlegały ocenie. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Oferent. Zamawiający zastrzega możliwość wezwania Oferenta do uzupełnienia braków formalnych w ofercie.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienie w dniu 26.07.2023 o godzinie 9:00.

XII. OCENA I WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 • Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na złożenie ofert o takiej samej cenie podanej przez Oferenta, Zamawiający wezwie Oferentów do złożenia ofert dodatkowych w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Oferenci w składanych ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w wyjściowych ofertach.
 • O wyborze do realizacji oferty najkorzystniejszej Zamawiający zawiadomi wszystkich Oferentów poprzez umieszczenie informacji na stronie https://www.spzoz.wroc.pl/
  w zakładce bip/zamowienia-publiczne/zapytania-ofertowe.
 • Oferent przed upływem terminu złożenia oferty może zmienić lub wycofać swoją ofertę składając pisemne oświadczenie. Oferta wycofana nie będzie rozpatrywana.
 • W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi Oferentami, także cenowych w przypadku złożenia oferty na cenę wyższą niż przewidziana w budżecie projektu.
 • Ocenie merytorycznej podlegają tylko oferty spełniające kryteria formalno- merytoryczne. W przypadku braku załączonych do Oferty wymaganych niniejszym zapytaniem ofertowym dokumentów, Zamawiający ofertę odrzuca.

XIII. WARUNKI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia/ anulowania postępowania w każdym momencie bez podania przyczyny.

XIV. KRYTERIA WYBORU OFERTY

Ocena nastąpi na podstawie wypełnionego formularza oferty.

Kryteria wyboru oferty:

1. Dostępność –dostępność do świadczeń danego typu w kontekście zapotrzebowania na nie, które określono w szczegółowych warunkach zapytania ofertowego

Za każde wydarzenie 2 pkt

Łącznie 32 pkt

2. Cena - Koszt realizacji zadania, w tym racjonalność kalkulacji kosztów w relacji do zakresu świadczeń, aktualnych średnich cen i stawek godzinowych na rynku usług

Cena (C) – Oferowana cena za godzinę brutto

Wartość punktowa w kryterium wyliczana będzie wg wzoru:

                         Cena  = Cmin / Cb x 32pkt.

gdzie:

Cmin - cena brutto najniższa spośród ofert,

Cb - cena brutto badanej oferty.

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium - 2 pkt.

Wybrane zostaną oferty z najwyższą liczbą punktów z ocenami szczegółowymi powyżej „0".

XV. DODATKOWE INFORMACJE

 • W ramach zamówienia nie istnieje możliwość składania ofert częściowych/ wariantowych;
 • Oferent zobowiązany jest ofertą przez okres 30 dni od terminu złożenia oferty;
 • O wyborze do realizacji oferty najkorzystniejszej Zamawiający zawiadomi wszystkich Oferentów poprzez umieszczenie informacji na stronie  https://www.spzoz.wroc.pl/;
 • Zamawiający pozostawia sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferty w przedmiotowym postępowaniu bez podania przyczyny lub z powodu złożenia ofert, których wartość netto przekracza środki zaplanowane na realizację przedmiotu zamówienia.

 

XVI. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU W SPRAWIE ZAMÓWIENIA

Osoba wyznaczona do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego: Adam Konik
tel.: 71 369 90 61
e-mail: akonik@spzoz.wroc.pl

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zapytanie ofertowe pdf 2.13 MB Adam Konik
Formularz ofertowy doc 351.50 KB Adam Konik
Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału - lekarz psychiatra pdf 153.71 KB Adam Konik
Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału - psycholog pdf 154.12 KB Adam Konik
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych pdf 88.51 KB Adam Konik
Klauzula informacyjna RODO pdf 140.65 KB Adam Konik
Wzór umowy - lekarz psychiatra pdf 232.92 KB Adam Konik
Wzór umowy - psycholog pdf 288.29 KB Adam Konik
Protokół pdf 363.76 KB Paulina Pawlak
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 17 lipiec 2023 16:17 Adam Konik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 17 lipiec 2023 16:24 Adam Konik
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 17 lipiec 2023 16:26 Adam Konik
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 17 lipiec 2023 16:26 Adam Konik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 27 lipiec 2023 09:40 Paulina Pawlak