ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące wyboru Wykonawcy obsługi plenerowego wydarzenia profilaktyczno-edukacyjnego z zakresu zdrowia psychicznego pn. „Festiwal Pierwszej Pomocy – bezpieczeństwo, psychoedukacja i edukacja zdrowotna” w ramach projektu pn. „Program zintegrowanych działań zdrowotnych, społecznych i socjalnych w procesie zdrowienia osób z doświadczeniem choroby psychicznej etap II”.

Termin składania ofert - 17.08.2023 r.

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Wrocławskie Centrum Zdrowia Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000062603, adres: ul. Podróżnicza 26/28, 53-208
Wrocław, NIP: 8942460800, REGON: 000313331, BDO 000117707,

II .TRYB POSTĘPOWANIA

Niniejsze postępowanie prowadzone jest z zachowaniem konkurencyjności wymaganej przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, bez zastosowania procedur określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych.
Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania będzie wykonane w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji równego traktowania wykonawców.
Projekt realizowany jest w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne, Osi priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CPV: 79953000-9 Usługi w zakresie organizacji festiwali

 • Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie:

Podmiotu do realizacji obsługi plenerowego wydarzenia profilaktyczno-edukacyjnego z zakresu zdrowia psychicznego pn. „Festiwal Pierwszej Pomocy – bezpieczeństwo, psychoedukacja i edukacja zdrowotna” połączonego ze stoiskiem edukacyjnym z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego w dniu 2 września 2023 r. w godzinach 10:00-16:00 w Parku Tysiąclecia we Wrocławiu.

Ramowy program wydarzenia:  

- w dniu wydarzenia w godzinach 6:00-10:00 przygotowanie terenu do organizacji

Festiwalu, w tym w szczególności przygotowanie stanowisk dla partnerów i wystawców festiwalu, podłączenia do prądu, rozmieszczenia poszczególnych atrakcji,

- w dniu wydarzenia w godzinach 10:00-16:00 przeprowadzenie Festiwalu obejmującego między innymi pokazy, warsztaty, animacje, punkty informacyjne, występy, pogadanki, gry i zabawy,

- w godzinach 16:00-20:00 demontaż infrastruktury potrzebnej do zrealizowania

zadania, sprzątanie terenu,

- w trakcie całego wydarzenia czuwanie nad bezpiecznym i odpowiednim przebiegiem.

 

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 • 09.2023 r. w godzinach 10:00–16:00 – Park Tysiąclecia we Wrocławiu;
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji umowy na skutek wystąpienia okoliczności niezależnych i niezawinionych przez Zamawiającego .
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany programu wydarzenia.

V. ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają:

 • doświadczenie w realizacji festiwali składających się z wydarzeń warsztatowych, pokazów, interaktywnych animacji, zdrowotnych punktów informacyjnych, występów artystycznych, pogadanek, prelekcji, gier i zabaw plenerowych,
 • sytuację ekonomiczną i finansową zapewniającą terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia,
 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny do wykonania zamówienia,
 • dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności, jeżeli są wymagane przepisami prawa.

Zadania Wykonawcy:

 • Zaproponowanie i przedstawienie szczegółowego programu festiwalu, a następnie realizacja poszczególnych jego elementów w tym m.in. pokazów, warsztatów, animacji, punktów informacyjnych, występów, pogadanek, gier i zabaw plenerowych, których elementem będzie radzenie sobie w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia, radzenie sobie w sytuacjach stresowych i trudnych emocjonalnie;
 • zapewnienie koordynatora wydarzenia z minimum pięcioletnim doświadczeniem w zakresie organizacji wydarzeń plenerowych - w tym imprez masowych oraz z aktualnymi uprawnieniami ratowniczymi minimum na poziomie kwalifikowanej pierwszej pomocy;
 • Wyznaczenie i oznakowanie stanowisk plenerowych pod poszczególne zajęcia na terenie Parku Tysiąclecia we Wrocławiu;
 • Zapewnienie stanowiska z zakresu bezpieczeństwa komunikacyjnego oraz wypadków komunikacyjnych, w tym w szczególności zapewnienie symulatora dachowania w aucie, symulatora zderzeń oraz wagi zderzeniowej określającej ciężar przedmiotów przy zderzeniu, zorganizowanie warsztatów z zakresu pierwszej pomocy w wypadku komunikacyjnym oraz pokazu z udziałem dwóch aut, dwóch ratowników, trzech statystów wraz z cięciem auta powypadkowego; 
 • Zapewnienie stanowiska z zakresu pierwszej pomocy pediatrycznej, w tym w szczególności organizacja warsztatów z zakresu pierwszej pomocy pediatrycznej, zapewnienie piany gaśniczej jako atrakcji do zabawy dla dzieci, zapewnienie ambulansu do zwiedzania dla dzieci wraz z nauką poprawnego wzywania pomocy (służb ratunkowych);
 • Zapewnienie stanowiska z zakresu pierwszej pomocy sportowej i surwiwalowej, w tym w szczególności organizacja warsztatów z zakresu RKO i AED, pierwszej pomocy taktycznej, przygotowanie pokazów pierwszej pomocy taktycznej oraz pomocy w urazach, przygotowanie wystawy sprzętu ratowniczego;
 • Zapewnienie stanowiska z zakresu pierwszej pomocy wodnej, w tym w szczególności organizacja warsztatów i pokazów z użyciem basenu plenerowego – zapewnienie basenu oraz 5 tysięcy litrów wody w celu napełnienia basenu;
 • Zapewnienie stanowiska z zakresu ran i krwotoków, w tym w szczególności organizacja warsztatów z zakresu pierwszej pomocy przy ranach i krwotokach, zapewnienie stanowiska do oddawania krwi w krwiobusie wraz przyczepą sanitarną z pełnym wyposażeniem dla dawców krwi oraz cysterną z wodą zdatną do picia dla dawców krwi, przygotowanie strefy odpoczynku dla dawców krwi (minimum 30 leżaków);
 • Zapewnienie stanowiska z zakresu radzenia sobie z pożarami, w tym w szczególności zorganizowanie toru przeszkód z osprzętowaniem strażackim, wozu strażackiego z wysięgnikiem, zorganizowanie warsztatów z pierwszej pomocy udzielanej ofiarom pożarów oraz warsztatów z pierwszej pomocy pożarowej przy użyciu gaśnic, koca ze szklanym włóknem przy ćwiczeniach na ogniu;
 • Przygotowanie stanowiska edukacyjnego z zakresu pierwszej pomocy psychologicznej, profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego, w którym uczestnicy wydarzenia będą mogli uzyskać informację o kompleksowej pomocy dotyczącej poprawy jakości działań w obszarze zdrowia psychicznego;
 • Zorganizowanie co najmniej dwóch pokazów psów-ratowników;
 • Przygotowanie i przeprowadzenie gry plenerowej z zakresu emocji, hejtu, cyberprzemocy i cyberuzależnień;
 • Przygotowanie i poprowadzenie stanowiska z grami i zabawami wspierającymi techniki relaksacyjne, rozładowujące napięcie psychiczne;
 • Zapewnienie nagłośnienia plenerowego, podestu dla prowadzących pokazy oraz konferansjera podczas wydarzenia;
 • Zapewnienie agregatu prądotwórczego o mocy nie mniejszej niż 60 kW;
 • Zapewnienie podłączenia do prądu urządzeń zasilanych elektrycznie;
 • Zapewnienie osoby z uprawnieniami SEP do podłączenia urządzeń elektrycznych podczas wydarzenia;
 • Zapewnienie wszystkich niezbędnych formalności w zakresie zajęcia terenu na potrzeby realizacji wydarzenia,
 • Zapewnienie przewozu niezbędnych materiałów i sprzętów do przeprowadzenia wydarzenia (m.in. podest, namioty, ławki, stoły, sprzęt animacyjny i sportowy);
 • Sprzątanie i wywóz śmieci, pozostawienie porządku na terenie wydarzenia;
 • Zapewnienie sanitariatów na terenie wydarzenia, w tym zapewnienie co najmniej jednej przyczepy sanitarnej do wykorzystania przy krwiobusie;
 • Zapewnienie co najmniej 3 atrakcji dmuchanych dla dzieci uczestniczących w festiwalu;
 • Zapewnienie strefy animacyjnej z co najmniej 3 atrakcjami animacyjnymi (np. zabawy z chustą klanzą, malowanie twarzy, bańki mydlane) dla dzieci uczestniczących w festiwalu;
 • Zapewnienie strefy sportowo-rekreacyjnej zawierającej sprzęt sportowy (badmintony, turnballe, piłki, łuki, wielkogabarytowe klocki i gry) oraz leżaki dla uczestników festiwalu;
 • Zapewnienie strefy gastronomicznej z co najmniej 3 foodtruckami oraz stołami i ławkami;
 • Przygotowanie projektów graficznych i wydruk niezbędnych materiałów do promocji i przeprowadzenia wydarzenia;
 • Zapewnienie obsługi technicznej do realizacji wydarzenia w tym w szczególności do rozłożenia sprzętów technicznych;
 • Zapewnienie minimum dwóch osób do pilnowania porządku podczas wydarzenia.

Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania.

 

VI. WARUNKI WSPÓŁPRACY:

 • Współpraca z Wykonawcą, który zostanie wybrany w ramach niniejszego postępowania odbywać się będzie w oparciu o umowę cywilno-prawną lub rachunek (działalność gospodarcza).
 • Zamawiający zapłaci wynagrodzenie zgodne z ofertą Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionego rachunku/ faktury na podstawie podpisanego protokołu zdawczo/ odbiorczego.
 • Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w pkt 2 zawiera wszystkie koszty związane
  z realizacją zadania.

VII. WARUNKI ZMIANY UMOWY

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy o udzielenie zamówienia w następujących okolicznościach:

 • warunki oraz termin płatności, w szczególności w przypadku konieczności uwzględnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy o udzielenie zamówienia, jak również w przypadku gdy ze względu na interes Zamawiającego zmiana warunków oraz terminu płatności jest konieczna;
 • sposób wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności gdy zmiana sposobu realizacji zamówienia wynika ze zmian w obowiązujących przepisach prawa bądź wytycznych mających wpływ na wykonanie zamówienia;
 • zmiana terminu realizacji zamówienia, jeżeli z przyczyn organizacyjnych nie będzie możliwości przeprowadzenia usługi w założonym terminie;
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji (bez konsekwencji finansowych) z realizacji zamówienia;
 • w przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy, Zamawiający podpisze umowę z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał najwyższą liczbę punktów.

VIII. LISTA DOKUMENTÓW/ OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD PRZYJMUJĄCEGO ZAMÓWIENIE:

 1. formularz oferty - na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;
 2. oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału lub oświadczenie o rekomendowanych osobach w przypadku oferty składanej przez firmę, która wyznacza osobę do realizacji zamówienia - na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego;
 3. oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego;

IX. INFORMACJE O WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA:

Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby, które powiązane są z Zamawiającym (Liderem i Partnerem projektu) osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 • posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji;
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
  w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
  w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
 • z udziału w postępowaniu wyłączone są również osoby będące pracownikami Lidera
  i Partnerów projektu (Zamawiającego i/lub jego Partnerów).

W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do podpisania stosowanego oświadczenia, określonego w załączniku nr 4 do zapytania  ofertowego. Wykonawcy, którzy nie podpiszą w/w oświadczenia zostaną odrzuceni.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

XI. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT

 • Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznakowanej w następujący sposób:

OFERTA - ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru Wykonawcy obsługi plenerowego wydarzenia profilaktyczno-edukacyjnego z zakresu zdrowia psychicznego pn. „Festiwal Pierwszej Pomocy – bezpieczeństwo, psychoedukacja i edukacja zdrowotna” w ramach projektu pn. „Program zintegrowanych działań zdrowotnych, społecznych i socjalnych w procesie zdrowienia osób z doświadczeniem choroby psychicznej etap II”.  

Oferty należy składać w siedzibie jednostki Zamawiającego, w rejestracji pod adresem:
Centrum Zdrowia Psychicznego
ul. Aleksandra Ostrowskiego 13 C
53-238 Wrocław

do dnia 17.08.2023;

mailowo na adres: akonik@spzoz.wroc.pl

lub pocztą tradycyjną na adres Centrum zdrowia Psychicznego, ul. Aleksandra Ostrowskiego 13 C, 53-238 Wrocław (obowiązującą będzie data wpływu).

 • Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji (wraz z upoważnieniem jeśli dotyczy), strony oferty powinny być ponumerowane. Złożenie oferty po terminie oraz w innej formie skutkować będzie jej odrzuceniem. Oferty niekompletne nie będą podlegały ocenie. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Oferent. Zamawiający zastrzega możliwość wezwania Oferenta do uzupełnienia braków formalnych w ofercie.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienie w dniu 18.08.2023 o godzinie 9:00.

XII. OCENA I WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 • Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na złożenie ofert o takiej samej cenie podanej przez Oferenta, Zamawiający wezwie Oferentów do złożenia ofert dodatkowych w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Oferenci w składanych ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w wyjściowych ofertach.
 • O wyborze do realizacji oferty najkorzystniejszej Zamawiający zawiadomi wszystkich Oferentów poprzez umieszczenie informacji na stronie https://www.spzoz.wroc.pl/
  w zakładce bip/zamowienia-publiczne/zapytania-ofertowe.
 • Oferent przed upływem terminu złożenia oferty może zmienić lub wycofać swoją ofertę składając pisemne oświadczenie. Oferta wycofana nie będzie rozpatrywana.
 • W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi Oferentami, także cenowych w przypadku złożenia oferty na cenę wyższą niż przewidziana w budżecie projektu.
 • Ocenie merytorycznej podlegają tylko oferty spełniające kryteria formalno- merytoryczne. W przypadku braku załączonych do Oferty wymaganych niniejszym zapytaniem ofertowym dokumentów, Zamawiający ofertę odrzuca.

XIII. WARUNKI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia/ anulowania postępowania w każdym momencie bez podania przyczyny.

XIV. KRYTERIA WYBORU OFERTY

Ocena nastąpi na podstawie wypełnionego formularza oferty.

Kryteria wyboru oferty:

 1. Cena- 100%
  powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami. Punkty przyznawane za kryterium „cena” będą liczone wg następującego wzoru:
  C= (Cmin:Cb)x100
  C- liczba punktów przyznana danej ofercie,
  Cmin- najniższa cena spośród ważnych ofert,
  Cb- cena obliczona badanej oferty
  Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Oferenta w kryterium „cena” wynosi 100. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

XV. DODATKOWE INFORMACJE

 • W ramach zamówienia nie istnieje możliwość składania ofert częściowych/ wariantowych;
 • Oferent zobowiązany jest ofertą przez okres 30 dni od terminu złożenia oferty;
 • O wyborze do realizacji oferty najkorzystniejszej Zamawiający zawiadomi wszystkich Oferentów poprzez umieszczenie informacji na stronie  https://www.spzoz.wroc.pl/;
 • Zamawiający pozostawia sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferty w przedmiotowym postępowaniu bez podania przyczyny lub z powodu złożenia ofert, których wartość netto przekracza środki zaplanowane na realizację przedmiotu zamówienia.

 

 

 

XVI. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU W SPRAWIE ZAMÓWIENIA

Osoba wyznaczona do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego: Adam Konik
tel.: 71 369 90 61
e-mail: akonik@spzoz.wroc.pl
 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zapytanie ofertowe pdf 2.76 MB Adam Konik
Formularz ofertowy doc 354.00 KB Adam Konik
Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału - lekarz psychiatra pdf 153.71 KB Adam Konik
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych pdf 83.71 KB Adam Konik
Klauzula informacyjna RODO pdf 140.94 KB Adam Konik
Wzór umowy pdf 250.33 KB Adam Konik
Protokół - Festiwal Pierwszej Pomocy pdf 526.12 KB Adam Konik
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 09 sierpień 2023 11:58 Adam Konik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 18 sierpień 2023 13:02 Adam Konik