ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące wyboru Wykonawcy obsługi plenerowego wydarzenia profilaktyczno-edukacyjnego z zakresu zdrowia psychicznego pn. „Spotkanie psychoedukacyjne w formie potańcówki pn. "Sąsiedzka potańcówka dobrych relacji"” w ramach projektu pn. „Program zintegrowanych działań zdrowotnych, społecznych i socjalnych w procesie zdrowienia osób z doświadczeniem choroby psychicznej etap II”.

 

Termin składania ofert - 12.09.2023 r.

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Wrocławskie Centrum Zdrowia Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000062603, adres: ul. Podróżnicza 26/28, 53-208
Wrocław, NIP: 8942460800, REGON: 000313331, BDO 000117707,

II .TRYB POSTĘPOWANIA

Niniejsze postępowanie prowadzone jest z zachowaniem konkurencyjności wymaganej przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, bez zastosowania procedur określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych.
Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania będzie wykonane w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji równego traktowania wykonawców.
Projekt realizowany jest w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne, Osi priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CPV: 92300000-4 Usługi rozrywkowe

 • Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie:

Podmiotu do realizacji obsługi plenerowego wydarzenia profilaktyczno-edukacyjnego z zakresu zdrowia psychicznego pn. „Spotkanie psychoedukacyjne w formie potańcówki pn. "Sąsiedzka potańcówka dobrych relacji"” połączonego ze stoiskiem edukacyjnym z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego w dniu 17 września 2023 r. w godzinach 16:00-20:00 na ul. Ślęzoujście na Maślicach we Wrocławiu.

Ramowy program wydarzenia:  

- w dniu wydarzenia w godzinach 14:00-16:00 przygotowanie terenu do organizacji

wydarzenia, w tym w szczególności przygotowanie sceny i stanowisk, rozwieszenie girland, podłączenia do prądu, rozmieszczenie poszczególnych atrakcji,

- w dniu wydarzenia w godzinach 16:00-20:00 przeprowadzenie wydarzenia obejmującego między innymi festyn i potańcówkę z muzyką na żywo,

- w godzinach 20:00-22:00 demontaż infrastruktury potrzebnej do zrealizowania

zadania, sprzątanie terenu,

- w trakcie całego wydarzenia czuwanie nad bezpiecznym i odpowiednim przebiegiem.

 

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 • 09.2023 r. w godzinach 16:00–20:00 – ul. Ślęzoujście na Maślicach we Wrocławiu;
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji umowy na skutek wystąpienia okoliczności niezależnych i niezawinionych przez Zamawiającego .
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany programu wydarzenia.

V. ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają:

 • doświadczenie w realizacji wydarzeń składających się z potańcówek, występów artystycznych, pogadanek, prelekcji, koncertów, festynów plenerowych,
 • sytuację ekonomiczną i finansową zapewniającą terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia,
 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny do wykonania zamówienia,
 • dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności, jeżeli są wymagane przepisami prawa.

Zadania Wykonawcy:

 • Zaproponowanie i przedstawienie szczegółowego programu wydarzenia, a następnie realizacja poszczególnych jego elementów w tym m.in. przygotowanie stanowisk partnerów, występu zespołu;
 • Zapewnienie koordynatora wydarzenia z minimum dwuletnim doświadczeniem w zakresie organizacji wydarzeń plenerowych - w tym imprez masowych;
 • Zapewnienie zespołu muzycznego w minimum pięcioosobowym składzie;
 • Zapewnienie mobilnej sceny plenerowej nie mniejszej niż 5x6 m;
 • Zapewnienie nagłośnienia zespołu muzycznego według przedstawionego ridera technicznego;
 • Zapewnienie oświetlenia sceny;
 • Zapewnienie 60 m girland wraz ze stelażem do ich rozłożenia wraz z ich rozłożeniem;
 • Zapewnienie podłączenia do prądu sceny, foodtruków i innych partnerów, których zadania będą wymagały podłączenia do zasilania elektrycznego;
 • Zapewnienie osoby z uprawnieniami SEP do podłączenia urządzeń elektrycznych podczas wydarzenia;
 • Zapewnienie wszystkich niezbędnych formalności w zakresie zajęcia terenu na potrzeby realizacji wydarzenia,
 • Zapewnienie przewozu niezbędnych materiałów i sprzętów do przeprowadzenia wydarzenia (m.in. podest, namioty, ławki, stoły);
 • Sprzątanie i wywóz śmieci, pozostawienie porządku na terenie wydarzenia;
 • Zapewnienie sanitariatów na terenie wydarzenia;
 • Zapewnienie strefy gastronomicznej z co najmniej 3 foodtruckami oraz stołami i ławkami;
 • Przygotowanie projektów graficznych i wydruk niezbędnych materiałów do promocji i przeprowadzenia wydarzenia;
 • Zapewnienie obsługi technicznej do realizacji wydarzenia w tym w szczególności do rozłożenia sprzętów technicznych;
 • Zapewnienie minimum dwóch osób do pilnowania porządku podczas wydarzenia.

Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania.

VI. WARUNKI WSPÓŁPRACY:

 • Współpraca z Wykonawcą, który zostanie wybrany w ramach niniejszego postępowania odbywać się będzie w oparciu o umowę cywilno-prawną lub rachunek (działalność gospodarcza).
 • Zamawiający zapłaci wynagrodzenie zgodne z ofertą Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionego rachunku/ faktury na podstawie podpisanego protokołu zdawczo/ odbiorczego.
 • Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania.

VII. WARUNKI ZMIANY UMOWY

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy o udzielenie zamówienia w następujących okolicznościach:

 • warunki oraz termin płatności, w szczególności w przypadku konieczności uwzględnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy o udzielenie zamówienia, jak również w przypadku gdy ze względu na interes Zamawiającego zmiana warunków oraz terminu płatności jest konieczna;
 • sposób wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności gdy zmiana sposobu realizacji zamówienia wynika ze zmian w obowiązujących przepisach prawa bądź wytycznych mających wpływ na wykonanie zamówienia;
 • zmiana terminu realizacji zamówienia, jeżeli z przyczyn organizacyjnych nie będzie możliwości przeprowadzenia usługi w założonym terminie;
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji (bez konsekwencji finansowych) z realizacji zamówienia;
 • w przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy, Zamawiający podpisze umowę z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał najwyższą liczbę punktów.

VIII. LISTA DOKUMENTÓW/ OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD PRZYJMUJĄCEGO ZAMÓWIENIE:

 1. formularz oferty - na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;
 2. oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału lub oświadczenie o rekomendowanych osobach w przypadku oferty składanej przez firmę, która wyznacza osobę do realizacji zamówienia - na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego;
 3. oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego;

IX. INFORMACJE O WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA:

Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby, które powiązane są z Zamawiającym (Liderem i Partnerem projektu) osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 • posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji;
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
  w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
  w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
 • z udziału w postępowaniu wyłączone są również osoby będące pracownikami Lidera
  i Partnerów projektu (Zamawiającego i/lub jego Partnerów).

W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do podpisania stosowanego oświadczenia, określonego w załączniku nr 4 do zapytania  ofertowego. Wykonawcy, którzy nie podpiszą w/w oświadczenia zostaną odrzuceni.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

XI. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT

 • Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznakowanej w następujący sposób:

OFERTA - ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru Wykonawcy obsługi plenerowego wydarzenia profilaktyczno-edukacyjnego z zakresu zdrowia psychicznego pn. „Spotkanie psychoedukacyjne w formie potańcówki pn. "Sąsiedzka potańcówka dobrych relacji"” w ramach projektu pn. „Program zintegrowanych działań zdrowotnych, społecznych i socjalnych w procesie zdrowienia osób z doświadczeniem choroby psychicznej etap II”.  

Oferty należy składać w siedzibie jednostki Zamawiającego, w rejestracji pod adresem:
Centrum Zdrowia Psychicznego
ul. Aleksandra Ostrowskiego 13 C
53-238 Wrocław

do dnia 12.09.2023 r.;

mailowo na adres: akonik@spzoz.wroc.pl

lub pocztą tradycyjną na adres Centrum zdrowia Psychicznego, ul. Aleksandra Ostrowskiego 13 C, 53-238 Wrocław (obowiązującą będzie data wpływu).

 • Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji (wraz z upoważnieniem jeśli dotyczy), strony oferty powinny być ponumerowane. Złożenie oferty po terminie oraz w innej formie skutkować będzie jej odrzuceniem. Oferty niekompletne nie będą podlegały ocenie. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Oferent. Zamawiający zastrzega możliwość wezwania Oferenta do uzupełnienia braków formalnych w ofercie.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienie w dniu 13.09.2023 r.
o godzinie 9:00.

XII. OCENA I WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 • Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na złożenie ofert o takiej samej cenie podanej przez Oferenta, Zamawiający wezwie Oferentów do złożenia ofert dodatkowych w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Oferenci w składanych ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w wyjściowych ofertach.
 • O wyborze do realizacji oferty najkorzystniejszej Zamawiający zawiadomi wszystkich Oferentów poprzez umieszczenie informacji na stronie https://www.spzoz.wroc.pl/
  w zakładce bip/zamowienia-publiczne/zapytania-ofertowe.
 • Oferent przed upływem terminu złożenia oferty może zmienić lub wycofać swoją ofertę składając pisemne oświadczenie. Oferta wycofana nie będzie rozpatrywana.
 • W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi Oferentami, także cenowych w przypadku złożenia oferty na cenę wyższą niż przewidziana w budżecie projektu.
 • Ocenie merytorycznej podlegają tylko oferty spełniające kryteria formalno- merytoryczne. W przypadku braku załączonych do Oferty wymaganych niniejszym zapytaniem ofertowym dokumentów, Zamawiający ofertę odrzuca.

XIII. WARUNKI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia/ anulowania postępowania w każdym momencie bez podania przyczyny.

XIV. KRYTERIA WYBORU OFERTY

Ocena nastąpi na podstawie wypełnionego formularza oferty.

Kryteria wyboru oferty:

 1. Cena- 100%
  powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami. Punkty przyznawane za kryterium „cena” będą liczone wg następującego wzoru:
  C= (Cmin:Cb)x100
  C- liczba punktów przyznana danej ofercie,
  Cmin- najniższa cena spośród ważnych ofert,
  Cb- cena obliczona badanej oferty
  Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Oferenta w kryterium „cena” wynosi 100. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

XV. DODATKOWE INFORMACJE

 • W ramach zamówienia nie istnieje możliwość składania ofert częściowych/ wariantowych;
 • Oferent zobowiązany jest ofertą przez okres 30 dni od terminu złożenia oferty;
 • O wyborze do realizacji oferty najkorzystniejszej Zamawiający zawiadomi wszystkich Oferentów poprzez umieszczenie informacji na stronie  https://www.spzoz.wroc.pl/;
 • Zamawiający pozostawia sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferty w przedmiotowym postępowaniu bez podania przyczyny lub z powodu złożenia ofert, których wartość netto przekracza środki zaplanowane na realizację przedmiotu zamówienia.

XVI. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU W SPRAWIE ZAMÓWIENIA

Osoba wyznaczona do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego: Adam Konik
tel.: 71 369 90 61
e-mail: akonik@spzoz.wroc.pl
 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zapytanie ofertowe pdf 2.02 MB Adam Konik
Formularz ofertowy doc 354.50 KB Adam Konik
Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału pdf 153.31 KB Adam Konik
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych pdf 83.54 KB Adam Konik
Klauzula informacyjna RODO pdf 139.74 KB Adam Konik
Wzór umowy pdf 218.19 KB Adam Konik
Protokół - Sąsiedzka potańcówka dobrych relacji pdf 353.85 KB Adam Konik
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 04 wrzesień 2023 16:29 Adam Konik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 13 wrzesień 2023 13:46 Adam Konik