ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące wyboru Wykonawcy obsługi plenerowego wydarzenia profilaktyczno-edukacyjnego z zakresu zdrowia psychicznego pn. „Natura daje siłę" – zajęcia sportowe i psychoedukacyjne w ramach projektu pn. „Program zintegrowanych działań zdrowotnych, społecznych i socjalnych w procesie zdrowienia osób z doświadczeniem choroby psychicznej etap II”.

 

Termin składania ofert - 17.10.2023 r.

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Wrocławskie Centrum Zdrowia Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000062603, adres: ul. Podróżnicza 26/28, 53-208
Wrocław, NIP: 8942460800, REGON: 000313331, BDO 000117707,

II .TRYB POSTĘPOWANIA

Niniejsze postępowanie prowadzone jest z zachowaniem konkurencyjności wymaganej przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, bez zastosowania procedur określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych.
Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania będzie wykonane w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji równego traktowania wykonawców.
Projekt realizowany jest w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne, Osi priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CPV: 79952000-2 - Usługi w zakresie organizacji imprez

 • Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie:

Podmiotu do realizacji obsługi plenerowego wydarzenia profilaktyczno-edukacyjnego
z zakresu zdrowia psychicznego pn. „Natura daje siłę" – zajęcia sportowe i psychoedukacyjne połączonego ze stoiskiem edukacyjnym z zakresu profilaktyki
i promocji zdrowia psychicznego w dniu 21 października 2023 r. w godzinach 10:00-15:00 w Parku Zachodnim we Wrocławiu.

Ramowy program wydarzenia:  

- w dniu wydarzenia w godzinach 7:00-10:00 przygotowanie terenu do organizacji

wydarzenia, w tym w szczególności przygotowanie stanowisk dla partnerów i wystawców wydarzenia, podłączenia do prądu, rozmieszczenia poszczególnych atrakcji,

- w dniu wydarzenia w godzinach 10:00-15:00 przeprowadzenie i koordynacja wydarzenia obejmującego między innymi pokazy, warsztaty, animacje, punkty informacyjne, występy, pogadanki, gry i zabawy,

- w godzinach 15:00-19:00 demontaż infrastruktury potrzebnej do zrealizowania

zadania, sprzątanie terenu,

- w trakcie całego wydarzenia czuwanie nad bezpiecznym i odpowiednim przebiegiem.

 

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 • 10.2023 r. w godzinach 10:00–15:00 – Park Zachodnim we Wrocławiu;
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji umowy na skutek wystąpienia okoliczności niezależnych i niezawinionych przez Zamawiającego .
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany programu wydarzenia.

V. ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają:

 • doświadczenie w realizacji wydarzeń składających się z warsztatów, pokazów, interaktywnych animacji, występów artystycznych, pogadanek, prelekcji, gier i zabaw plenerowych,
 • sytuację ekonomiczną i finansową zapewniającą terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia,
 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny do wykonania zamówienia,
 • dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności, jeżeli są wymagane przepisami prawa.

Zadania Wykonawcy:

 • Zaproponowanie i przedstawienie szczegółowego programu wydarzenia, a następnie realizacja poszczególnych jego elementów w tym m.in. pokazów, warsztatów, animacji, punktów informacyjnych, występów, pogadanek, gier i zabaw plenerowych, których elementem będzie radzenie sobie w sytuacjach stresowych i trudnych emocjonalnie;
 • Zapewnienie koordynatora wydarzenia z minimum pięcioletnim doświadczeniem w zakresie organizacji wydarzeń plenerowych;
 • Wyznaczenie i oznakowanie stanowisk plenerowych pod poszczególne zajęcia na terenie Parku Zachodniego we Wrocławiu;
 • Zapewnienie stanowiska z zakresu instruktażu udzielania pierwszej pomocy (minimum dwóch instruktorów z uprawnieniami KPP, zapewnienie fantomów ćwiczebnych oraz defibratorów AED do pokazów);
 • Przygotowanie stanowiska edukacyjnego z zakresu pierwszej pomocy psychologicznej, profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego, w którym uczestnicy wydarzenia będą mogli uzyskać informację o kompleksowej pomocy dotyczącej poprawy jakości działań w obszarze zdrowia psychicznego;
 • Przygotowanie i poprowadzenie stanowiska z grami i zabawami wspierającymi techniki relaksacyjne, rozładowujące napięcie psychiczne;
 • Zapewnienie nagłośnienia plenerowego;
 • Zapewnienie agregatu prądotwórczego o mocy nie mniejszej niż 60 kW;
 • Zapewnienie podłączenia do prądu urządzeń zasilanych elektrycznie;
 • Zapewnienie osoby z uprawnieniami SEP do podłączenia urządzeń elektrycznych podczas wydarzenia;
 • Zapewnienie przewozu niezbędnych materiałów i sprzętów do przeprowadzenia wydarzenia (m.in. namioty, ławki, stoły, sprzęt animacyjny i sportowy);
 • Sprzątanie i wywóz śmieci, pozostawienie porządku na terenie wydarzenia;
 • Zapewnienie sanitariatów na terenie wydarzenia;
 • Zapewnienie co najmniej 3 atrakcji dmuchanych dla dzieci uczestniczących w festiwalu;
 • Zapewnienie fotobudki do bezpłatnego korzystania przez uczestników wydarzenia wraz z obsługą;
 • Zapewnienie strefy animacyjnej z co najmniej 3 atrakcjami animacyjnymi (np. zabawy z chustą klanzą, malowanie twarzy, bańki mydlane) dla dzieci uczestniczących w festiwalu;
 • Zapewnienie strefy sportowo-rekreacyjnej zawierającej sprzęt sportowy (badmintony, turnballe, piłki, łuki, wielkogabarytowe klocki i gry) oraz leżaki dla uczestników festiwalu;
 • Zapewnienie strefy gastronomicznej z co najmniej 3 foodtruckami oraz stołami i ławkami;
 • Zapewnienie 400 darmowych porcji ciepłego posiłku (zupa – min 300 ml, kiełbasa z grilla – min 150 g plus dodatki – pieczywo, ketchup, musztarda) dla uczestników wydarzenia raz z obsługą ;
 • Przygotowanie projektów graficznych i wydruk niezbędnych materiałów do promocji i przeprowadzenia wydarzenia;
 • Zapewnienie obsługi technicznej do realizacji wydarzenia w tym w szczególności do rozłożenia sprzętów technicznych.

Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania.

 

VI. WARUNKI WSPÓŁPRACY:

 • Współpraca z Wykonawcą, który zostanie wybrany w ramach niniejszego postępowania odbywać się będzie w oparciu o umowę cywilno-prawną lub rachunek (działalność gospodarcza).
 • Zamawiający zapłaci wynagrodzenie zgodne z ofertą Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionego rachunku/ faktury na podstawie podpisanego protokołu zdawczo/ odbiorczego.
 • Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w pkt 2 zawiera wszystkie koszty związane
  z realizacją zadania.

VII. WARUNKI ZMIANY UMOWY

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy o udzielenie zamówienia w następujących okolicznościach:

 • warunki oraz termin płatności, w szczególności w przypadku konieczności uwzględnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy o udzielenie zamówienia, jak również w przypadku gdy ze względu na interes Zamawiającego zmiana warunków oraz terminu płatności jest konieczna;
 • sposób wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności gdy zmiana sposobu realizacji zamówienia wynika ze zmian w obowiązujących przepisach prawa bądź wytycznych mających wpływ na wykonanie zamówienia;
 • zmiana terminu realizacji zamówienia, jeżeli z przyczyn organizacyjnych nie będzie możliwości przeprowadzenia usługi w założonym terminie;
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji (bez konsekwencji finansowych) z realizacji zamówienia;
 • w przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy, Zamawiający podpisze umowę z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał najwyższą liczbę punktów.

VIII. LISTA DOKUMENTÓW/ OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD PRZYJMUJĄCEGO ZAMÓWIENIE:

 1. formularz oferty - na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;
 2. oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału lub oświadczenie o rekomendowanych osobach w przypadku oferty składanej przez firmę, która wyznacza osobę do realizacji zamówienia - na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego;
 3. oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego;

IX. INFORMACJE O WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA:

Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby, które powiązane są z Zamawiającym (Liderem i Partnerem projektu) osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 • posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji;
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
  w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
  w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
 • z udziału w postępowaniu wyłączone są również osoby będące pracownikami Lidera
  i Partnerów projektu (Zamawiającego i/lub jego Partnerów).

W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do podpisania stosowanego oświadczenia, określonego w załączniku nr 4 do zapytania  ofertowego. Wykonawcy, którzy nie podpiszą w/w oświadczenia zostaną odrzuceni.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

XI. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT

 • Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznakowanej w następujący sposób:

OFERTA - ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru Wykonawcy obsługi plenerowego wydarzenia profilaktyczno-edukacyjnego z zakresu zdrowia psychicznego pn. „Natura daje siłę" – zajęcia sportowe i psychoedukacyjne w ramach projektu pn. „Program zintegrowanych działań zdrowotnych, społecznych i socjalnych w procesie zdrowienia osób z doświadczeniem choroby psychicznej etap II”.  

Oferty należy składać w siedzibie jednostki Zamawiającego, w rejestracji pod adresem:
Centrum Zdrowia Psychicznego
ul. Aleksandra Ostrowskiego 13 C
53-238 Wrocław

do dnia 17.10.2023;

mailowo na adres: akonik@spzoz.wroc.pl

lub pocztą tradycyjną na adres Centrum zdrowia Psychicznego, ul. Aleksandra Ostrowskiego 13 C, 53-238 Wrocław (obowiązującą będzie data wpływu).

 • Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji (wraz z upoważnieniem jeśli dotyczy), strony oferty powinny być ponumerowane. Złożenie oferty po terminie oraz w innej formie skutkować będzie jej odrzuceniem. Oferty niekompletne nie będą podlegały ocenie. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Oferent. Zamawiający zastrzega możliwość wezwania Oferenta do uzupełnienia braków formalnych w ofercie.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienie w dniu 18.10.2023 o godzinie 9:00.

XII. OCENA I WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 • Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na złożenie ofert o takiej samej cenie podanej przez Oferenta, Zamawiający wezwie Oferentów do złożenia ofert dodatkowych w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Oferenci w składanych ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w wyjściowych ofertach.
 • O wyborze do realizacji oferty najkorzystniejszej Zamawiający zawiadomi wszystkich Oferentów poprzez umieszczenie informacji na stronie https://www.spzoz.wroc.pl/
  w zakładce bip/zamowienia-publiczne/zapytania-ofertowe.
 • Oferent przed upływem terminu złożenia oferty może zmienić lub wycofać swoją ofertę składając pisemne oświadczenie. Oferta wycofana nie będzie rozpatrywana.
 • W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi Oferentami, także cenowych w przypadku złożenia oferty na cenę wyższą niż przewidziana w budżecie projektu.
 • Ocenie merytorycznej podlegają tylko oferty spełniające kryteria formalno- merytoryczne. W przypadku braku załączonych do Oferty wymaganych niniejszym zapytaniem ofertowym dokumentów, Zamawiający ofertę odrzuca.

XIII. WARUNKI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia/ anulowania postępowania w każdym momencie bez podania przyczyny.

XIV. KRYTERIA WYBORU OFERTY

Ocena nastąpi na podstawie wypełnionego formularza oferty.

Kryteria wyboru oferty:

 1. Cena- 100%
  powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami. Punkty przyznawane za kryterium „cena” będą liczone wg następującego wzoru:
  C= (Cmin:Cb)x100
  C- liczba punktów przyznana danej ofercie,
  Cmin- najniższa cena spośród ważnych ofert,
  Cb- cena obliczona badanej oferty
  Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Oferenta w kryterium „cena” wynosi 100. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

XV. DODATKOWE INFORMACJE

 • W ramach zamówienia nie istnieje możliwość składania ofert częściowych/ wariantowych;
 • Oferent zobowiązany jest ofertą przez okres 30 dni od terminu złożenia oferty;
 • O wyborze do realizacji oferty najkorzystniejszej Zamawiający zawiadomi wszystkich Oferentów poprzez umieszczenie informacji na stronie  https://www.spzoz.wroc.pl/;
 • Zamawiający pozostawia sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferty w przedmiotowym postępowaniu bez podania przyczyny lub z powodu złożenia ofert, których wartość netto przekracza środki zaplanowane na realizację przedmiotu zamówienia.

 

 

 

XVI. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU W SPRAWIE ZAMÓWIENIA

Osoba wyznaczona do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego: Adam Konik
tel.: 71 369 90 61
e-mail: akonik@spzoz.wroc.pl
 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zapytanie ofertowe pdf 422.79 KB Adam Konik
Formularz ofertowy doc 353.00 KB Adam Konik
Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału pdf 153.36 KB Adam Konik
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych pdf 90.36 KB Adam Konik
Klauzula informacyjna RODO pdf 140.46 KB Adam Konik
Wzór umowy pdf 219.67 KB Adam Konik
Protokół pdf 291.65 KB Paulina Pawlak
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 09 październik 2023 16:25 Adam Konik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 18 październik 2023 12:27 Paulina Pawlak