Ogłoszenie konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Zamawiający/Udzielający zamówienia:

Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ ul. Podróżnicza 26/28, 53-208 Wrocław, NIP: 894 24 60 800; REGON: 000313331

zaprasza do składania ofert i wzięcia udziału w uzupełniającym konkursie ofert, poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w ramach projektu pn. „Program zintegrowanych działań zdrowotnych, społecznych i socjalnych w procesie zdrowienia osób z doświadczeniem choroby psychicznej etap II realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,

Oś priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa.

 

Termin i miejsce składania ofert: do dnia 28.06.2023 r. do godz. 09:00

Okres obowiązywania umowy: 03.07.2023-31.12.2023

Dotyczy:
Poradnia Lekarza POZ Przychodni Kozanów, ul. Dokerska 9 we Wrocławiu,
Poradnia Lekarza POZ Przychodni Stare Miasto, pl. Dominikański 6 we Wrocławiu,
Poradnia Lekarza POZ Przychodni Stabłowice, ul. Stabłowicka 125 we Wrocławiu,
Poradnia Lekarza POZ Przychodni Grabiszyn, ul. Stalowa 50 we Wrocławiu,
Poradnia Lekarza POZ Przychodnia Provita ul. Bierutowska 63 we Wrocławiu,

Termin i miejsce składania ofert: do 26.05.2023 r. do godz. 09:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia. 

KONKURS OFERT OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ ORAZ PROGRAM PILOTAŻOWY CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO - MAJ 2023

 

Numer sprawy: DSP. 243.12.2023.BPL

 

Okres obowiązywania umowy od dnia 01.06.2023 r. do 31.12.2023, z możliwością przedłużenia okresu jej obowiązywania zgodnie z § 26 ust.2 umowy.

 

Termin składania ofert: 25.05.2023 do godz. 14:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Termin otwarcia 25.05.2023 do godz. 14:30 w Sali konferencyjnej w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ we Wrocławiu www.spzoz.wroc.pl (w zakładce: Praca/Konkursy) i Tablicy ogłoszeń w siedzibie WCZ SP ZOZ we Wrocławiu do dnia 29.05.2023 r.

 

Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie ze wzorem wskazanym w szczegółowych warunkach konkursu ofert. Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli wpłynie do Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu nie później niż w terminie składania ofert.

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz wzorem umowy dostępny jest na stronie internetowej www.spzoz.wroc.pl (w zakładce: Praca/Konkursy) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia. Z w/w materiałami zainteresowani mogą zapoznać się również w siedzibie Udzielającego zamówienia, w Dziale Sprzedaży Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Podróżnicza 26/28. Kontakt telefoniczny pod nr telefonu: 71 391 17 52.

Kryteria oceny ofert stanowią:
a) ocena merytoryczna Oferenta: doświadczenie i dodatkowe uprawnienia zawodowe, deklarowana dostępność - 30%,
b) cena jednostkowa za udzielanie świadczeń zdrowotnych -70%.ch -70%.

KONKURS OFERT OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ ORAZ PROGRAM PILOTAŻOWY CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO - KWIECIEŃ 2023

 

Numer sprawy: DSP. 243.11.2023.BPL

 

Okres obowiązywania umowy od dnia 01.05.2023 r. do 31.12.2023, z możliwością przedłużenia okresu jej obowiązywania zgodnie z § 26 ust.2 umowy.

 

Termin składania ofert: 19.04.2023 do godz. 14:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Termin otwarcia 19.04.2023 do godz. 14:30 w Sali konferencyjnej w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ we Wrocławiu www.spzoz.wroc.pl (w zakładce: Praca/Konkursy) i Tablicy ogłoszeń w siedzibie WCZ SP ZOZ we Wrocławiu do dnia 21.04.2023 r.

 

Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie ze wzorem wskazanym w szczegółowych warunkach konkursu ofert. Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli wpłynie do Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu nie później niż w terminie składania ofert.

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz wzorem umowy dostępny jest na stronie internetowej www.spzoz.wroc.pl (w zakładce: Praca/Konkursy) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia. Z w/w materiałami zainteresowani mogą zapoznać się również w siedzibie Udzielającego zamówienia, w Dziale Sprzedaży Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Podróżnicza 26/28. Kontakt telefoniczny pod nr telefonu: 71 391 17 52.

Kryteria oceny ofert stanowią:
a) ocena merytoryczna Oferenta: doświadczenie i dodatkowe uprawnienia zawodowe, deklarowana dostępność - 30%,
b) cena jednostkowa za udzielanie świadczeń zdrowotnych -70%.

 

Data ogłoszenia: 13.04.2023

Dotyczy:
Poradnia Lekarza POZ Przychodni Kozanów, ul. Dokerska 9 we Wrocławiu,
Poradnia Lekarza POZ Przychodni Stare Miasto, pl. Dominikański 6 we Wrocławiu,
Poradnia Lekarza POZ Przychodni Stabłowice, ul. Stabłowicka 125 we Wrocławiu,
Poradnia Lekarza POZ Przychodni Grabiszyn, ul. Stalowa 50 we Wrocławiu,
Poradnia Lekarza POZ Przychodnia Provita ul. Bierutowska 63 we Wrocławiu,

Termin i miejsce składania ofert: do 21.04.2023 r. do godz. 09:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia. 

KONKURS OFERT PROGRAM PILOTAŻOWY CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO - MARZEC 2023

Numer sprawy: DSP. 243.9.2023.BPL

Okres obowiązywania umowy od dnia 01.04.2023 r. do 31.12.2023, z możliwością przedłużenia okresu jej obowiązywania zgodnie z § 26 ust.2 umowy.

Termin składania ofert: 28.03.2023 do godz. 14:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Termin otwarcia 28.03.2023 do godz. 14:30 w Sali konferencyjnej w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ we Wrocławiu www.spzoz.wroc.pl (w zakładce: Praca/Konkursy) i Tablicy ogłoszeń w siedzibie WCZ SP ZOZ we Wrocławiu do dnia 30.03.2023 r.

Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie ze wzorem wskazanym w szczegółowych warunkach konkursu ofert. Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli wpłynie do Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu nie później niż w terminie składania ofert.

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz wzorem umowy dostępny jest na stronie internetowej www.spzoz.wroc.pl (w zakładce: Praca/Konkursy) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia. Z w/w materiałami zainteresowani mogą zapoznać się również w siedzibie Udzielającego zamówienia, w Dziale Sprzedaży Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Podróżnicza 26/28. Kontakt telefoniczny pod nr telefonu: 71 391 17 52.

Kryteria oceny ofert stanowią:
a) ocena merytoryczna Oferenta: doświadczenie i dodatkowe uprawnienia zawodowe, deklarowana dostępność - 30%,
b) cena jednostkowa za udzielanie świadczeń zdrowotnych -70%.

Data ogłoszenia: 24.03.2023r.

Nr sprawy: DSP.243.8.2023.1.JLI

Dotyczy:
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju rehabilitacja lecznicza: Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego (kod 2301) w Ośrodku Dziecięcych Porażeń Mózgowych Puchatek ul. Bogusława Samuela Lindego 19-21 we Wrocławiu.

Świadczenia realizowane są przez :
a. magistra fizjoterapii lub
b. fizjoterapeutę posiadającego udokumentowane odpowiednie doświadczenie w zakresie metod usprawniania dzieci z zaburzeniami rozwojowymi oraz wczesnej diagnostyki i terapii neurorozwojowej.

Okres obowiązywania umowy od dnia 01-04-2023 r. do 31-12-2023 r. z możliwością przedłużenia okresu jej obowiązywania zgodnie z § 25 ust. 2 umowy.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ we Wrocławiu www.spzoz.wroc.pl i Tablicy ogłoszeń w siedzibie WCZ SP ZOZ we Wrocławiu do końca dnia 27-03-2023r.

Znak sprawy: DPZ.42.3.1.2023.KNA

Składanie ofert do 22.03.2023 do godz. 10.00

Dotyczy:
Poradnia Lekarza POZ Przychodni Kozanów, ul. Dokerska 9 we Wrocławiu,
Poradnia Lekarza POZ Przychodni Stare Miasto, pl. Dominikański 6 we Wrocławiu,
Poradnia Lekarza POZ Przychodni Stabłowice, ul. Stabłowicka 125 we Wrocławiu,
Poradnia Lekarza POZ Przychodni Grabiszyn, ul. Stalowa 50 we Wrocławiu,
Poradnia Lekarza POZ Przychodnia Provita ul. Bierutowska 63 we Wrocławiu,

Termin i miejsce składania ofert: do 22.03.2023 r. do godz. 09:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia.

 

Numer sprawy: DSP.243.6.2023.AMI

Konkurs ofert w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna w zakresie: Poradnia położniczo- ginekologiczna (1450) w:
Przychodni Provita, ul. Bierutowska 63 we Wrocławiu

Świadczenia lekarza specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii lub lekarza ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie położnictwa i ginekologii lub lekarza w trakcie specjalizacji.

Okres obowiązywania umowy od dnia 13-03-2023 r. do 30-06-2023 r. z możliwością przedłużenia okresu jej obowiązywania zgodnie z § 25 ust. 2 umowy.

Termin i miejsce składania ofert: 08-03-2023 r. do godz. 11:00 w siedzibie firmy Udzielającego zamówienia.
Termin otwarcia ofert 08-03-2023 r. o godz. 13:00 w Świetlicy (przyziemie) w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ we Wrocławiu www.spzoz.wroc.pl i Tablicy ogłoszeń w siedzibie WCZ SPZOZ we Wrocławiu w dniu 09-03-2023 r.